MENY

Vad händer när jag har lämnat in min bygglovansökan?

När du ska riva eller flytta en byggnad kan du behöva ansöka om ett rivningslov. Rivningslov krävs om du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad och området är detaljplanerat.

Bygglov​

Bygglov söker du hos kommunens plan- och byggenhet. När din ansökan tagits emot registreras den och lämnas till handläggaren för utredning.

Handläggaren utreder om byggnaden/åtgärden är lämplig på platsen som du föreslår och om den fungerar för det du tänkt använda den till. Det handlar bland annat om att göra en bedömning av om hur ditt planerade bygge utseendemässigt passar in bland andra hus, i bostadshus och lokaler tittar man på om huset kan användas även om man har en funktionsnedsättning (t.ex. att man går med rollator och inte kan gå i trappor), hur mycket plats finns det på tomten för räddningstjänsten om det skulle börja brinna o.s.v.

Om en detaljplan finns där du vill bygga kontrollerar handläggaren att det du vill bygga stämmer överens med de bestämmelser som finns i detaljplanen. Det kan t.ex. finnas begränsningar för hur stor andel av tomten som får bebyggas, användningen av marken kan vara begränsad till handel eller bostadsändamål med mera.

När utredningen är klar beviljas eller avslås din ansökan.

Att du fått bygglov betyder inte att du får börja bygga. För att få börja med ditt bygge ska du först få ett startbesked.

Startbesked

I startbeskedet är det den byggnadstekniska delen som granskas. Det handlar då bl.a. om att stomme och tak ska ha dimensioner och stadga för att kunna stå emot tyngd/påverkan från t.ex. snö, vind, inredning och människor. Byggnaden ska uppfylla krav på energihushållning och vara fuktsäker d.v.s. vara utförd på ett sådant sätt att du inte får fuktskador på ditt hus.

I alla byggprojekt ska du därför göra en genomgång och hitta kontrollpunkter som är viktiga för just ditt projekt för att nå upp till kraven för byggnadsverk som finns i lagar och regler.

Kontrollplan

Kontrollpunkterna sammanställs i en s.k. kontrollplan som lämnas in till plan-och byggenheten. En kontrollplan är ett dokument som ska användas under byggtiden för kontroller av moment där det är viktigt att utförandet blir rätt för att undvika skador på byggnaden.
Det är byggherren som är ansvarig för att se till att det finns en kontrollplan. Byggherre är den som vill ha en åtgärd utförd. En byggfirma är alltså aldrig byggherre i lagens ögon, utan det är du som beställer en byggtjänst som är byggherre. I enklare ärende t.ex. garage, uthus, växthus, takkupor, installation av eldstad och tillbyggnad av uthus kan kontrollplanen lämnas in tillsammans med bygglovansökan och då kan bygglovhandläggaren utfärda startbesked samtidigt som bygglov beviljas.

Kontrollansvarig

För större projekt, t.ex. nybyggnad av hus, ska en kontrollansvarig utses. Kontrollansvarig ska ha en självständig ställning gentemot utföraren d.v.s. ingen som arbetar på den byggfirma som bygger huset får vara kontrollansvarig.

När kontrollansvarig krävs för ett byggprojekt är det han/hon som är ansvarig för att upprätta en kontrollplan och se till att kontrollerna i den görs. Kontrollansvariga är också ofta delaktiga i projekteringen av byggnaden.

I plan- och bygglagen står att kontrollansvarig ska vara certifierad av godkänt organ för att få vara verksam som kontrollansvarig.

Certifierade kontrollansvariga i vårt län kan du hitta på Boverkets hemsida.

Tänk på att även när kontrollansvarig ska anlitas är det ytterst du som byggherre som är ansvarig för att kontrollplanen upprättas och att kontrollansvarig sköter sin uppgift. Skulle du som byggherre anse att din kontrollansvarig inte sköter sin uppgift ska du kontakta plan- och byggenheten.

Tekniskt samråd

Om det är så att det du vill bygga är så omfattande att det krävs en kontrollansvarig ska det också hållas ett tekniskt samråd innan du kan få ett startbesked.

Vid det tekniska samrådet deltar alltid du som är byggherre, kontrollansvarig och byggnadsinspektör. Andra som kan behöva delta är byggentrepenören/byggfirman. På samrådet går vi tillsammans igenom kontrollplan, energiberäkningar, eventuella konstruktionsritningar, brandskydd och annat som kan vara aktuellt inför byggstart.

Det är ofta som kontrollplanen behöver anpassas t.ex. genom tillägg av kontrollpunkter eller annat. När kontrollansvarig lämnat in den anpassade kontrollplanen och den uppfyller de krav som ställs i lag utfärdas ett startbesked av byggnadsinspektören. Efter du har fått ditt startbesked får du börja bygga.

Arbetsplatsbesök

Om det finns behov av tekniskt samråd ska också byggnadsinspektören göra minst ett arbetsplatsbesök. Under arbetsplatsbesöket ska byggnadsinspektören främst kontrollera att kontrollansvarig varit närvarande och skött sin uppgift. Om något på bygget uppenbart strider mot lagar och regler ska byggnadsinspektören uppmärksamma det och om det är nödvändigt kalla till ett nytt tekniskt samråd med anledning av upptäckta brister. Byggnadsinspektören har också rätt att byta ut kontrollansvarig om han/hon inte har skött sin uppgift.

Slutsamråd

När byggnaden är färdigställd ska ett slutsamråd hållas på byggplatsen där byggherren och kontrollansvarig ska delta. På slutsamrådet går man igenom hur kontrollplanen fullföljts, om några avvikelser finns från kraven i bygglovet, kontrollansvarigs utlåtande, dokumentation av arbetsplatsbesök, kontrollansvarigs besök och eventuell annan dokumentation och om det finns behov av åtgärder. Man ska också gå igenom förutsättningarna för att kunna ge ett så kallat slutbesked.

Slutbesked

När en byggåtgärd är helt färdig ska byggherren kunna visa att alla krav som gäller enligt bygglov, kontrollplan och eventuellt andra villkor är uppfyllda för att få ett slutbesked. Innan du fått ett slutbesked får du inte börja använda det du har byggt. Därför är det viktigt att all dokumentation som t.ex. relationsritningar och fullföljd kontrollplan skickas till plan- och byggenheten tillsammans med en begäran om slutbesked när bygget är färdigt. Slutbeskedet kan inte utfärdas förrän all dokumentation skickats till plan- och byggenheten.

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48, telefontid 10.00-11.30
mikael.nilsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92, telefontid 10.00-11.30
ingemar.englundh@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till