MENY

Sotning och brandskydd

Kommunen har ansvar för sotningsverksamhet. Där ingår sotning, rengöring och brandskyddskontroll.

Del av en byggnad med lägenheter och en skorsten.

Sotning

Du får själv sköta sotningen, eller låta någon annan än den som kommunen utsett utföra sotningen, om det kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Du ansöker om att själv sköta sotning till Norrhälsinge miljökontor. Innan du kan få tillstånd ska en första brandskyddskontroll vara genomförd. Du måste också ha nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd, lagstiftning, förbränningsteknik, anläggningskunskap, säkerhet på tak och dokumentation.

Om du ansöker om att låta någon annan göra sotningen måste den personen ha utbildning som lägst skorstensfejare.

Beslut överklagas till Länsstyrelsen.

Kom ihåg att kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka villkor som gäller för din brandförsäkring.

Brandskyddskontroll

  • Om du beviljas att utföra sotning själv ska du kunna visa dokumentation för skorstensfejaremästaren (sotare) när han eller hon gör brandskyddskontroll.
  • Redskap för sotning ska finnas tillgängliga vid kontrollen.
  • Uppgifter om kostnad för brandskyddskontroll lämnas av skorstensfejarmästaren.

Tips! Du som sotar själv kan lära dig mycket vid brandskyddskontrollen så passa på och var med vid skortensfejarmästarens besök.

Kontakt

Norrhälsinge Räddningstjänst