Olovligt byggande – svartbygge

Att bygga eller riva utan lov och startbesked är olagligt om åtgärden kräver lov eller är anmälningspliktig. Åtgärden kan behöva rivas eller återställas, i vissa fall kan även en sanktionsavgift vara aktuell.

Det här bör du tänka på

För de flesta åtgärder krävs bygglov, rivningslov eller marklov. Men om inte bygglov, marklov eller rivningslov krävs för en åtgärd så kan den ändå vara anmälningspliktig. Det kan vara till exempel Attefallsåtgärder, installation eller väsentlig ändring av eldstad, ändring av en byggnad där byggnadens bärande delar berörs eller underhåll av ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser.

Lovplikten är till för att kommunen bland annat ska ha möjligheten att pröva om en åtgärd är lämplig, följer detaljplanen och passar in i omgivningen.

Vid olovlig byggande tar Byggnadsnämnden ställning till hur ärendet ska handläggas och om fastighetsägaren ska uppmanas att riva, återställa eller ansöka om bygglov.

Lämnar fastighetsägaren in en ansökan om bygglov i efterhand genomförs en vanlig bygglovsprövning. I samband med den bestäms även *sanktionsavgifterna för att det byggts utan bygglov.

* Storleken på sanktionsavgiften regleras i nionde kapitlet i plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). Där anges avgiftens storlek i prisbasbelopp, som räknas om varje år

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48

telefontid 10.00-11.30

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92

telefontid 10.00-11.30

Skicka ett meddelande till