MENY

Kontrollplan

Du som byggherre ska se till att åtgärdena utförs enligt gällande bestämmelser. Du ansvarar för att kontroller utförs och att lagkraven uppfylls.

Vad är en kontrollplan?

Kontrollplanen beskriver vilka olika kontroller som ska ske, hur kontrollerna ska gå till och hur de ska dokumenteras. Av kontrollplanen ska det framgå vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till kommunen.

Byggherren, som är du som bygger, ansvarar för arbetet och ska lämna in förslag på kontrollplan. En kontrollansvarig kan hjälpa dig att ta fram en kontrollplan.

När behövs en kontrollplan?

En kontrollplan krävs för alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder. Kontrollplanen ska lämnas in så tidigt som möjligt, gärna samtidigt som du skickar in din ansökan. Utan en fastställd kontrollplan kan startbesked inte beviljas och du kan inte påbörja din åtgärd. 

Vad ska kontrollplanen innehålla?

Kontrollen omfattar bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och de förordningar som utfärdats med stöd av denna lag. Följande ska anges i kontrollplanen:

  • Vilken kontroll som ska utföras
  • Vad kontrollen avser
  • Vem som utför kontrollen
  • När kontrollen är utförd 
  • Förekomst av farligt avfall och hur det ska omhändertas 

Enkel kontrollplan

Vid enklare ärenden, exempelvis ett inglasat uterum eller en carport, räcker det med en enklare kontrollplan. I enkla ärenden är det du som byggherre som ansvarar för kontrollen. Förslaget nedan kan användas som kontrollplan.

Vem utför kontrollen?

De olika kontrollerna som beskrivs i kontrollplanen kan utföras på två olika sätt, som dokumenterad egenkontroll eller av fristående sakkunnig. Byggherren ansvarar för att det finns en kontrollplan. Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till en kontrollplan.

Dokumenterad egenkontroll

Den kontroll som utförs i projektet ska dokumenteras. Om entreprenören inte har något eget kontrollsystem med checklistor måste byggherren upprätta sådana. Den kontrollansvarige hjälper till med detta.

Kontrollen kan dokumenteras genom exempelvis:

  • Protokoll - Exempelvis besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästare
  • Intyg - Exempelvis intyg från certifierad sakkunnig inom brand att arbetet utförts enligt brandskyddsdokumentation och att kontroll utförts enligt denna
  • Checklista - Bockas av och verifieras av den ansvarige efter utförd kontroll
  • Fotografier - Detaljer som är viktiga att kontrollera och som byggs in i konstruktionen, kan vara lämpliga att fotografera
Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48

telefontid 10.00-11.30

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92

telefontid 10.00-11.30

Skicka ett meddelande till