MENY

Om personuppgifter GDPR

Vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra våra skyldigheter och åtaganden mot anställda, medborgare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter.

Principer för behandling av personuppgifter

Varje nämnd i kommunen är personuppgiftsansvarig och därmed ytterst ansvarig för sin behandling av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, identifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Kommunens arbete med efterlevnad av dataskyddsförordningen

När personuppgifter behandlas (all hantering av personuppgifter utgör behandling) i kommunen, eller på uppdrag av kommunen, ska de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen (GDPR) vara uppfyllda. Principerna anges i artikel 5 i dataskyddsförordningen. Nedan ges några exempel på hur vi arbetar med att efterleva förordningen.

I enlighet med Dataskyddsförordningens princip om laglighet, korrekthet och öppenhet ska vi behandla personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter registreras av kommunen. Med detta menas att kommunen alltid ska vara tydlig och konkret i sin beskrivning av hur personuppgifter behandlas.

Kommunen ska alltid se till att personuppgifter behandlas på en utpekad rättslig grund och att annan lagstiftning som inverkar på behandlingen efterlevs. All behandling av personuppgifter som kommunen utför måste vila på minst en rättslig grund, i annat fall är behandlingen olaglig.

Kommunen ska alltid ha avvägningen mellan den registrerades integritet och den egna verksamhetens effektivitet i åtanke.

För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med exempelvis myndighetsutövning, för att kunna fullgöra en skyldighet som åligger kommunen eller att ett avtalsförhållande föreligger. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig.

Information och registerutdrag

Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av kommunen både när uppgifterna samlas in och när den registrerade begär det.

Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss, kan du skriva ut en blankett för det och lämna den i kommunhusets reception i Bergsjö, eller fylla i formuläret på sidan om registerutdrag.

Obs! Ta med dig en legitimation. Har du rätt att begära för andra än dig själv, till exempel som vårdnadshavande, så gör på samma sätt.

Kommunen ska inte samla in personuppgifter för att de "kan vara bra att ha"

Personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Med detta menas att vi hela tiden känner till och dokumenterar anledningen till att en viss personuppgift hanteras och personuppgifterna inte senare används för en helt annan anledning som går emot den ursprungliga.

Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.

Med detta menas att kommunen endast ska använda sig av de personuppgifter som krävs för att uppnå målet med hanteringen. Kan samma mål uppnås genom att använda färre personuppgifter eller mindre känsliga sådana ska så ske.

Korrekta personuppgifter

Personuppgifterna som vi hanterar ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga raderas eller rättas utan dröjsmål.

Med detta menas att vi alltid måste verka för att personuppgifter som är felaktiga rättas och att det finns rutiner för hur så ska ske. Inom vissa områden finns särskilda regler för hur rättelse och radering får ske.

Inte lagra personuppgifter längre tid än nödvändigt

Personuppgifter får inte förvaras identifierbara under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Med detta menas att personuppgifterna inte får sparas längre än vad som behövs utifrån målet med behandlingen. När målet är uppnått ska arkivering, gallring eller avidentifiering av personuppgifterna alltid göras efter våra dokumenthanteringsplaner.

Säkerhet som princip

Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för uppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.

Med detta menas att personuppgifter ska skyddas genom tekniska och organisatoriska åtgärder på en nivå som motsvarar uppgifternas skyddsvärde. Är uppgifterna av känslig eller särskilt skyddsvärd art ska också högre tekniska och organisatoriska krav ställas. Utgångspunkten ska alltid vara att endast behöriga personer ska ges tillgång till skyddsvärd information.

Kontakt, frågor eller mer information

För att göra invändningar av kommunens personuppgiftsbehandlingar eller om du vill ha rättelse, begära överföring (dataportabilitet), begära att kommunen begränsar behandlingen eller begära radering av dina personuppgifter begär du det på adressen

Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

Du kan även kontakta oss på telefon 0652-360 00.

För kontakt med kommunens dataskyddsombud
Dataskyddsombud, Nordanstigs kommun, Box 56, 829 21 Bergsjö
dataskyddsombud@nordanstig.se

Vill du klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (hette tidigare Datainspektionen)
som är tillsynsmyndighet inom området

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

imy@imy.se
08-657 61 00

Dataskyddsförordningen och offentlighetsprincipen

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att hos kommunen ta del av allmänna handlingar.

Detta innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades.

Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller bland annat för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att personuppgiften behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen.

Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter

Vissa personuppgifter är till sin natur mer känsliga än andra. I dataskydds-förordningen anses följande särskilda kategorier av personuppgifter kräva ett särskilt legalt skydd.

Ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

Kommunen ska endast behandla känsliga personuppgifter när det finns särskilt stöd i lag eller om den registrerade särskilt samtyckt till den specifika behandlingen.

Även personuppgifter som inte är särskilt reglerade som känsliga kan vara mer skyddsvärda än andra. Personuppgifter av mycket personlig eller privat natur anses generellt vara mer skyddsvärda än andra typer av personuppgifter.

Register över personuppgiftsbehandlingar

Vi för ett register över behandlingar av personuppgifter som utförs under kommunens personuppgiftsansvar.

Det här innebär att vi ska ha en vid var tid gällande förteckning över samtliga behandlingar (IT-stöd innehållande personuppgifter, processer eller andra typer av behandlingar) som sker. Denna förteckning ska upprättas skriftligt, vara tillgänglig i elektronisk format och hållas uppdaterat. På begäran ska registret göras tillgängligt för Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

I vår kommun är det varje enhetschef som är ansvarig för att anmälan av behandling inom dennes verksamhetsområde. Varje behandling ska även uppdateras när nya förutsättningar gäller för dess hantering, såsom exempelvis att den avslutats eller att de informationssäkerhetsmässiga skydden förändrats.

Säkerhetsåtgärder

Vi måste se till att ha en lämplig säkerhetsnivå för hantering av personuppgifter, både tekniskt och organisatoriskt. Vad som är en lämplig säkerhetsnivå beror på bland annat riskerna med behandlingen, vilken typ av uppgifter som behandlas, på de tekniska möjligheter som finns och på kostnaderna. Det här innebär att vi måste ta ställning till vilka risker som finns och vilka säkerhetsåtgärder dessa risker motiverar. Detta sker bl.a. genom informationsklassning och riskanalys.

Konsekvensbedömning (DPIA)

Om en behandling av personuppgifter som kan leda till en hög risk för de registrerade (t.ex. en omfattande hantering av känsliga personuppgifter eller risk att särskilda krav avseende skydd inte kommer att kunna uppnås) planeras genomföras måste kommunen enligt dataskyddsförordningen först genomföra en så kallad konsekvensbedömning avseende dataskydd.

Om en sådan konsekvensbedömning innebär att de bedömda höga riskerna kvarstår måste kommunen samråda med Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten innan behandlingen påbörjas.

Information och kommunikation

Kommunen ska tillhandahålla information till registrerad i enlighet med dataskyddsförordningens krav. Informationen ska ges om hur kommunen behandlar de registrerades personuppgifter och om vilka rättigheter som de registrerade har enligt dataskyddsförordningen.

Information som ges ska vara koncis, klar, tydlig och begriplig och den ska ges i ett lättillgängligt format. Språket ska vara klart och tydligt, och vara anpassat till mottagaren, exempelvis om informationen är särskilt riktad till barn.

Informationen ska tillhandahållas skriftligt och kan när det är lämpligt ges i elektronisk form. Om den registrerade begär det ska informationen tillhandahållas muntligt, under förutsättning att den registrerade har styrkt sin identitet.

Det här innebär att den som ansvarar för behandlingen alltid måste ta ställning till om den information om behandlingen som krävs ges till den registrerade på ett tillräckligt sätt.

Den registrerades rättigheter

Alla registrerade har rättigheter gentemot den som är personuppgiftsansvarig. Vissa av rättigheterna är beroende av vilken rättslig grund som den aktuella behandlingen av personuppgifter vilar på. Detta innebär att vissa rättigheter bara kan göras gällande under vissa förutsättningar. 

Rätt till insyn och registerutdrag

Den registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas. Detta innebär att kommunen på begäran måste kunna tillhandahålla dessa uppgifter till den registrerade. Detta kallar vi registerutdrag.

Rätt till ändring

Den registrerade har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och att ofullständiga personuppgifter kompletteras. Vissa registerlagstiftningar detaljerar hur denna rättighet ska tillämpas, personuppgifter som behandlas i enlighet med viss lagstiftning får till exempel endast justeras under vissa förutsättningar.

Rätt till radering, rätten att bli bortglömd

Beroende på omständigheter i det enskilda fallet och vilken rättslig grund som personuppgiftsbehandlingen görs kan den registrerade även ha rätt till radering av sina personuppgifter. Rättigheten har begränsad tillämpning inom offentlig förvaltning eftersom merparten av personuppgiftsbehandlingarna vilar på en rättslig grund där rättigheten inte är tillämplig.

Rätt till begränsning

Beroende på omständigheter i det enskilda fallet kan den registrerade ha rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas till endast lagring under den tid det tar att utreda en invändning från den registrerade.

Rätt till dataportabilitet

Beroende på omständigheter i det enskilda fallet och på vilken rättslig grund som personuppgiftsbehandlingen grundar sig på har den registrerade i vissa fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i ett sådant format som möjliggör överförande till en annan personuppgiftsansvarig. Rättigheten har begränsad tillämpning inom kommuner eftersom merparten av personuppgiftsbehandlingarna vilar på en rättslig grund där rättigheten inte är tillämplig.

Återkallande av samtycke

Om den rättsliga grunden för en behandling av personuppgifter är ett samtycke från den registrerade så har denne rätt att återkalla samtycket. Ett återkallande av samtycket påverkar dock inte lagligheten av personuppgiftsbehandlingen för tiden innan samtycket återkallades.

Invända mot behandling

Om den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter baseras på berättigat intresse (intresseavvägning) eller allmänt intresse har registrerade under vissa förutsättningar rätt att invända mot hur dennes personuppgifter behandlas.

Rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tillsynsmyndighet)

Den registrerade har alltid rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten med klagomål om denne inte är nöjd med hur kommunen hanterar den registrerades personuppgifter. Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi ska visa att vi gör rätt - Ansvarsskyldighet

Den personuppgiftsansvarige, varje nämnd i kommunen, ska ansvara för och kunna visa att de grundläggande principerna enligt dataskyddsförordningen efterlevs.

Med detta menas att kommunen inte bara ska uppfylla dessa principer utan också på ett öppet och tillgängligt sätt visa på vilket sätt så sker.

Vi har ett övergripande ansvar att inte bara följa dataskyddsförordningen utan även att visa hur alla nämnder och enheter gör detta, detta kallas i dataskyddsförordningen för ansvarsskyldighet.

Detta innebär bland annat att vi ska ta fram och följa dokumenterade planer för hur dataskyddsförordningen ska efterlevas på respektive enhet.

Kontakt
Porträttbild på Benny Sundholm

Dataskyddsombud

Benny Sundholm

0652-361 31
dataskyddsombud@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till