Familjehem

Vi rekryterar nya familjehem och följer upp vården av placerade barn och unga som kommer från Nordanstigs kommun.

Alla barn och unga kan inte bo hemma med sina föräldrar utan behöver vård i familjehem

För en del barn och unga händer det saker i livet som gör att de inte kan bo kvar hemma med sina föräldrar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars uppväxtvillkor. Det innebär att när barn och unga far illa ska socialtjänsten på olika sätt se till att deras situation förändras och på så vis tryggas.

Vård i familjehem är idag den vanligaste vårdformen för barn och unga utanför det egna hemmet. Familjehemsvård kan ske på frivillig väg enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller med stöd av LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga).

Vem kan bli familjehem?

För att få vara familjehem krävs ett medgivande från Socialnämnden. Det finns inga regler för hur ett familjehem ska vara, men oftast har de vuxna erfarenhet av att vårda och fostra barn genom eget föräldraskap. De vuxna ska vara trygga och ha den erfarenhet som krävs för att kunna vara ett bra stöd för barnet/den unge. Dessutom behövs tid, ork och förmåga av klara av att ta itu med de problem som uppstår.

Du/ni behöver inte vara någon expert utan ska tycka om barn/unga, bry dig/er om hur andra har det, vara beredd att göra en personlig insats och leva under stabila sociala förhållande.

Innan man blir familjehem görs en noggrann utredning av familjen. Vi gör hembesök och vill då träffa och prata med alla som bor i familjen. Vi begär in samtycke om att ta in utdrag från social-, kronofogde- och polisregister. Syftet med familjehemsutredningen är att se om familjens resurser kan möta ett speciellt barns/ungdoms behov.

Under utredningen får även du/ni möjlighet att sätta er in i vad det innebär att vara familjehem. Som familjehem är du/ni ställföreträdande föräldrar. Med stöd av socialtjänsten och tillsammans med de biologiska föräldrarna ska ni ta hand om ett barn/ungdom för en kortare eller längre tid. Oavsett hur lång tid barnet bor i din familj är relationen med barnets familj viktig.

Du/ni får ersättning för uppdraget som familjehem, en arvodesdel som är beskattningsbar och en omkostnadsdel. Ersättningens storlek varierar utifrån ålder samt hur omfattande arbetsinsatsen är. I Nordanstigs kommun följs Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer beträffande ersättning.

Kontakt Socialtjänsten

Socialtjänstens handläggare har telefontid

måndag-fredag klockan 08.30-09.30 0652-360 00 växel

0652-362 31 reception
0652-361 50 fax