MENY

Familjehem

Vi rekryterar nya familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner och följer upp vården av placerade barn och unga som kommer från Nordanstigs kommun.

Alla barn och unga kan inte bo hemma med sina föräldrar utan behöver vård i familjehem

För en del barn och unga händer det saker i livet som gör att de inte kan bo kvar hemma med sina föräldrar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars uppväxtvillkor. Det innebär att när barn och unga far illa ska socialtjänsten på olika sätt se till att deras situation förändras och på så vis tryggas.

Vård i familjehem är idag den vanligaste vårdformen för barn och unga utanför det egna hemmet. Familjehemsvård kan ske på frivillig väg enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller med stöd av LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga).

Vilka kan bli familjehem?

För att få vara familjehem krävs ett medgivande från Sociala myndighetsnämnden. Det finns inga regler för hur ett familjehem ska vara, men oftast har de vuxna erfarenhet av att vårda och fostra barn genom eget föräldraskap. De vuxna ska vara trygga och ha den erfarenhet som krävs för att kunna vara ett bra stöd för barnet/den unge. Dessutom behövs tid, ork och förmåga av klara av att ta itu med de problem som uppstår.

Ni behöver inte vara experter utan ska tycka om barn/unga, bry er om hur andra har det, vara beredda att göra en personlig insats och leva under stabila sociala förhållanden.

Innan man blir familjehem görs en noggrann utredning av familjen. Vi gör hembesök och vill då träffa och prata med alla som bor i familjen. Vi begär in samtycke om att ta in utdrag från social-, kronofogde- och polisregister. Syftet med familjehemsutredningen är att se om familjens resurser kan möta ett speciellt barns/ungdoms behov.

Under utredningen får även ni möjlighet att sätta er in i vad det innebär att vara familjehem. Som familjehem är ni ställföreträdande föräldrar. Med stöd av socialtjänsten och tillsammans med de biologiska föräldrarna ska ni ta hand om ett barn/ungdom för en kortare eller längre tid. Oavsett hur lång tid barnet bor i er familj är relationen med barnets familj viktig.

Stöd till familjehemmet

Vi erbjuder familjehemmet regelbunden handledning av våra socionomer som har lång erfarenhet av psykosocialt arbete med barn, unga och vuxna. Vi har ett eget öppenvårdsteam med flera års erfarenhet av familjebehandling samt erfarenhet av barn och ungdomar med speciella behov. Alla insatser följs upp i enlighet med gällande lagstiftning.

Ersättning

Ni får ersättning för uppdraget som familjehem, en arvodesdel som är beskattningsbar och en omkostnadsdel. Ersättningens storlek varierar utifrån ålder samt hur omfattande arbetsinsatsen är.

Vi följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer beträffande ersättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För vissa barn och unga som inte kan bo kvar hemma kan läget vara akut och det måste ske en placering omgående

Jourhem är ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran. Vistelsen i ett jourhem får inte överstiga barnets utredningstid på fyra månader plus maximalt ytterligare två månader. Efter sex månader ska vården övergå i annan form eller avslutas.

Jourhemmen är ofta kontrakterade av en eller flera kommuner för ett visst antal platser. Med kontrakterad avses att jourhemmet får en fast ersättning oavsett om det finns en placering eller inte. Jourhemmet står till förfogande i enlighet med vad som regleras i ett avtal mellan jourhemmet och Sociala myndighetsnämnden.

Sociala myndighetsnämnden ställningstagande efter utredning kan kompletteras med att hemmet är lämpligt för en viss åldersgrupp, innehålla förbehåll om ett visst antal barn och dylikt.

Vilka kan bli jourhem?

Det finns inga regler för hur ett jourhem ska vara, men oftast har de vuxna erfarenhet av att vårda och fostra barn genom eget föräldraskap eller som familjehem. De vuxna ska vara trygga och ha den erfarenhet som krävs för att kunna vara ett bra stöd för barnet/den unge. Dessutom behövs tid, ork och förmåga av klara av att ta itu med de problem som uppstår. I vissa fall kan det finnas behov av att en vuxen har möjlighet att stanna hemma från sitt vanliga arbete under en period.

För att säkerställa att hemmet kan tillgodose de krav som ställs på kvalitet och säkerhet finns ett lagstadgat krav på att hemmet ska vara utrett i motsvarande omfattning som gäller för ett familjehem.

Vid utredning av ett jourhem gör Sociala myndighetsnämnden en bedömning av hemmets allmänna förutsättningar att erbjuda barn tillfällig vård och fostran.

Stöd till jourhemmet

Vi erbjuder jourhemmet regelbunden handledning av våra socionomer som har lång erfarenhet av psykosocialt arbete med barn, unga och vuxna. Vi har ett eget öppenvårdsteam med flera års erfarenhet av familjebehandling samt erfarenhet av barn och ungdomar med speciella behov. Alla insatser följs upp i enlighet med gällande lagstiftning.

Ersättning

Ni får ersättning för uppdraget som jourhem, en arvodesdel som är beskattningsbar och en omkostnadsdel. Ersättningens storlek varierar utifrån ålder samt hur omfattande arbetsinsatsen är.

Vi följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer beträffande ersättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Barn och föräldrar behöver lite extra stöd ibland

Familjer behöver ibland stöd för att kunna hantera svåra situationer. Om familjesystemet blivit överbelastat kan avlastning av en kontaktfamilj vara ett lämpligt stöd. Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn eller en ungdom i ert hem några dygn per månad eller längre, utifrån behov.

Vilka kan vara kontaktfamilj?

För att vara kontaktfamilj krävs det inga specialkunskaper, utan det som krävs är trygghet och struktur och framförallt mycket glädje och hjärta samt ett intresse av att hjälpa till. Kontaktfamiljen kan se olika ut, ni kan vara en eller två vuxna med eller utan barn, från alla kulturer och sammanhang, som är villiga att dela med sig en bit av sin tid för att stödja ett barn eller en ungdom. För att bli godkänd som kontaktfamilj kommer ni att genomgå en utredning med kontroll av register.

Stöd till kontaktfamiljen

Vi erbjuder kontaktfamiljen regelbunden handledning av våra socionomer som har lång erfarenhet av psykosocialt arbete med barn, unga och vuxna. Vi har ett eget öppenvårdsteam med flera års erfarenhet av familjebehandling samt erfarenhet av barn och ungdomar med speciella behov. Alla insatser följs upp i enlighet med gällande lagstiftning.

Ersättning

Ni får ersättning för uppdraget som kontaktfamilj, en arvodesdel som är beskattningbar och en omkostnadsdel. Ersättningens storlek varierar utifrån ålder samt hur omfattande arbetsinsatsen är.

Vi följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer beträffande ersättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ibland behöver man en extra person att umgås med

Under olika perioder i livet behöver man stöd för att exempelvis bryta isolering, komma igång med en ny aktivitet eller få hjälp att introduceras i nya sammanhang.

Vem kan vara kontaktperson?

Som kontaktperson träffar du ett barn eller en ungdom regelbundet. Tillsammans kan ni till exempel prova på aktiviteter och bygga upp ett nytt intresseområde. De personer som har beslut om biståndet har olika individuella behov. Som engagerad kontaktperson kan du vara den som hjälper till att till exempel bryta isoleringen för någon. För att bli godkänd som kontaktperson kommer du att genomgå en utredning med kontroll av register.

Stöd till den som är kontaktperson

Vi erbjuder den som är kontaktperson regelbunden handledning. Det får du av våra socionomer som har lång erfarenhet av psykosocialt arbete med barn, unga och vuxna. Vi har ett eget öppenvårdsteam med flera års erfarenhet av familjebehandling samt erfarenhet av barn och ungdomar med speciella behov. Alla insatser följs upp i enlighet med gällande lagstiftning.

Ersättning

Du får ersättning för uppdraget som kontaktperson, en arvodesdel som är beskattningsbar och en omkostnadsdel. Ersättningens storlek varierar utifrån ålder samt hur omfattande arbetsinsatsen är.

Vi följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer beträffande ersättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt Socialtjänsten

Socialtjänstens handläggare har telefontid

måndag-fredag klockan 08.30-09.30 0652-360 00 växel

Skicka ett meddelande till