MENY

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Enligt 24§ Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialstyrelsens (SoS) allmänna råd om medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård, ska det finnas en sjuksköterska som svarar för

 • att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.
 • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna.
 • att anmälan görs till den nämnd som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
 • att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.
 • att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientjournallagen.
 • att patienten får den vård och behandling som en läkare förordnat om.
 • att rutiner för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande.

I arbetet ingår också att följa upp avvikelserapporter, dels inom den egna verksamheten och dels mellan kommun och landsting.
Allvarligare avvikelser kan MAS anmäla till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.
Den som har synpunkter på den kommunala hälso- och sjukvården kontaktar MAS.

Smittskydd

Om smittskydd i Gävleborg

På Region Gävleborgs webbplats finns information om smittskydd i länet. Smittskydd Gävleborg jobbar med att förebygga och minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast med ansvar för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för områdena rehabilitering och behandling inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering ansvarar för

 • att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde
 • att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
 • att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen
 • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna
 • att det finns sådana rutinder att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det
 • att anmälan görs till den nämnd som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
 • För MAR gäller även ansvar för att det finns rutiner som beskriver en säker användning och hantering av medicintekniska produkter eller hjälpmedel, samt att ha anmälningsplikt vid olycka eller tillbud.
Kontakt
Porträttbild på Anna Finnström

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Anna Finnström

0652-362 35
anna.finnstrom@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Linnea Bastrup

0650-190 78

Skicka ett meddelande till