MENY

Nationella minoriteter

Tillhör du någon av Sveriges nationella minoriteter? Här hittar du information om vilka rättigheter du har.

Flaggor för Sveriges fem nationella minoriteter.

I Sverige finns det fem erkända nationella minoriteter judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer. Gemensamt för dessa är att de har befolkat Sverige under lång tid och att de utgör grupper med en uttalad samhörighet.

De erkända minoriteterna har även en religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. I Sverige finns det fem erkända nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib, samiska (samtliga varieteter).

Minoriteternas rättigheter är fastställda i Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen gäller i hela Sverige och alla fem nationella minoriteterna har rättigheter. Samerna har dessutom status som urfolk. Målet med minoritetslagen är att skydda de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja minoritetsspråken så att de hålls levande.

Alla kommuner och regioner ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas.

Allas lika värde är en grundläggande värdering som ska genomsyra arbetet i Nordanstigs kommun. De nationella minoriteternas rättigheter är en del i Nordanstigs kommuns arbete med att värna de mänskliga rättigheterna.

Som kommun har vi ett särskilt ansvar för att skydda och främja minoritetsspråken och de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun i ett förvaltningsområde har särskilt starka rättigheter. Nordanstigs kommun ingår dock inte i ett förvaltningsområde. På minoritet.se kan du se vilka kommuner som gör det.

Var och en får själv välja om hen identifierar sig som nationell minoritet. Detta kallas självidentifikationsprincipen. Det innebär också att alla som anser sig tillhöra en nationell minoritet har tillgång till de rättigheter som föreskrivs i lagen om nationella minoriteter.

Kontakt
Porträttbild på Anna Maria Landewall Norfall

Trygghets- och folkhälsostrateg
Anna Maria Landewall Norfall

0652-362 14
anna-maria.landewall.norfall@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till