MENY

Vatten- och avloppsplan (VA-plan)

VA-planen har tagits fram för att möta de krav som ställs på kommunalt vatten och avlopp (VA). Genom VA-planen skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar planering av VA-försörjningen i hela kommunen, både vad det gäller den kommunala som den enskilda VA-försörjningen.

VA-planen, som utgör ett strategidokument som kompletterar översiktsplanen, styr det långsiktiga VA-arbetet i kommunen.

VA-planen för Nordanstigs kommun utgörs av tre delar:

  • VA-översikt
  • VA-policy
  • Handlingsplan

VA-planen inleds med en läsanvisning som beskriver dessa delar på ett tydligt sätt.

Samtliga handlingar VA-plan