MENY

Vatten- och avloppsplan (VA-plan)

VA-planen har tagits fram för att möta de krav som ställs på kommunalt vatten och avlopp (VA). Genom VA-planen skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar planering av VA-försörjningen i hela kommunen, både vad det gäller den kommunala som den enskilda VA-försörjningen.

VA-planen, som utgör ett strategidokument som kompletterar översiktsplanen, styr det långsiktiga VA-arbetet i kommunen.

Planen kommer att revideras i samband med framtagande av vattentjänstplan.

Det arbetet kommer att pågå 2024–2025.