MENY

Bostadsförsörjning

Det är alla medborgares rätt, oavsett var i livet man befinner sig, att kunna hitta en bostad som passar ens behov.

Ett rött lägenhetshus i två våningar med skog bakom.

Plushuset i Gnarp. Foto: Yvonne Ekholm/Stilfoto

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-12 om att anta Riktlinjer för Bostads- och lokalförsörjning 2017–2022. Ett arbete med att uppdatera dessa dokument och riktlinjer pågår för närvarande.

Varför riktlinjer för bostadsförsörjning

En väl fungerande bostadsmarknad är grunden för ett samhälles välfärd och utveckling. Därför har staten, genom lag, givit varje kommun ett ansvar att planera för att det finns en hållbar strategi för bostadsförsörjningen.

För att kunna arbeta strategiskt och långsiktigt med frågor om bostadsförsörjning ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna visar vad kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet och hur bostadsplaneringen och utvecklingen ser ut.

Kommunalt bostadsförsörjningsansvar

Kommunen har enligt Lag (2000:1383) ett bostadsförsörjningsansvar. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Kommunens roll är att fortlöpande utvärdera bostadsmarknaden och skapa förutsättningar för den önskade utvecklingen.

Förutom nämnd lag reglerar Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade kommunens åligganden avseende bostadsförsörjning, liksom Lag om bostadsanpassningsbidrag. I Plan- och bygglag med följdförfattningar ställs bland annat krav på utformning av bostäder utifrån tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Arbetet med ett uppdaterat bostadsförsörjningsprogram

De tidigare riktlinjerna omfattade både bostäder och lokaler. Det nya programmet kommer enbart att omfatta bostäder och indelas i en analysdel, där statistiska förutsättningar tydliggörs och presenteras. Utifrån fakta arbetas själva bostadsförsörjningsprogrammet fram och det innehåller mål för bostadsförsörjningen och de insatser som ska genomföras inom kommunen, kommunala bolag samt övrig marknad.
Planen är att bostadsförsörjningsprogrammet ska ut på samråd mellan 17 november och 18 december 2023 för att fånga upp synpunkter från andra myndigheter, grannkommunerna och övriga intressenter. Efter detta kommer beslut att tas i kommunfullmäktige under första kvartalet 2024.

Kontakt
Siluett av person.

Verksamhetschef
Tillväxt och service

Alexandra Forslund
0652-361 40

Skicka ett meddelande till