MENY

Bostadsanpassningsbidrag

Här hittar du information om bostadsanpassningsbidraget, vem som kan söka och blanketter för ansökan.

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Det är kommunen som prövar din ansökan enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Innan kommunen tar beslut görs en utredning. Beslutet kan sedan överklagas till förvaltningsrätten.

Vem ska söka bostadsanpassningsbidrag?

Det är alltid personen med funktionsnedsättning som ska söka bostadsanpassningsbidrag. Det gäller även om det är någon annan som till exempel äger eller hyr bostaden. Det innebär att det inte alltid är den sökande som kan föra sin talan, t ex för barn under 18 år, förs talan av förmyndare, vanligtvis föräldrarna. Även vuxna kan ha förmyndare. Om den sökande har förmyndare är det denne som ska underteckna ansökan.

Villkor

Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsenedsättning, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig.

Det finns många villkor som ska vara uppfyllda för att få bostadsanpassningsbidrag. Ett är att det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättning och åtgärderna som bidrag söks för.

Bidrag lämnas endast för anpassningar i din permanentbostad.

För bostadsanpassningsbidrag krävs att den som äger bostaden går med på att anpassningen utförs. Medgivandet ska vara skriftligt. Den som äger bostaden måste dessutom utfästa sig att inte kräva ersättning av sökanden eller den eller de som innehar nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningsåtgärderna.

Förutom bostadsanpassningsbidrag kan du ansöka om reparationsbidrag, besiktning och underhåll av utrustning som installerats genom bidrag.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

Ägare av hyres- eller bostadsrättshus kan också ansöka om återställningsbidrag.

Ansökan

För att kommunen ska kunna pröva om du har rätt till bidrag måste du lämna in en ansökningsblankett.

För att underlätta hanteringen av din ansökan så är det bra om du inkommer med följande handlingar tillsammans med ansökan.

  • Normalt krävs intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig för att ansöka
  • Kopia av anbud/ offert eller kostnadsberäkning för sökta åtgärder bifogas med ansökan. Sökande tar själv kontakt med entreprenör.
  • Medgivande från fastighetsägare.

Blanketter

Kontakt
Porträttbild på Helena Malmkvist

Teknisk handläggare

Helena Malmkvist

0652-361 82
helena.malmkvist@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Erland Jakobsen

Teknik- och miljöhandläggare

Erland Jakobsen
0652-360 70
erland.jakobsen@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till