MENY

Heldagslärande

Nordanstigs kommuns utbildningsverksamhet har antagit en strategi för heldagslärande. Personal på förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem ska under hela dagen nära samverka kring lärandet så att högre måluppfyllelse kan uppnås. Varje arbetslag har ansvar för att fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer upprätthålls under hela dagen.

Heldagslärandet innebär olika saker för olika verksamhetsformer och olika stadier. Grunden är att barn och elever ska möta så många lärtillfällen som möjligt under sin förskole- eller skoldag. Övergångar, raster och traditionella ställtider måste utnyttjas. Personal på varje enhet behöver därför ha en överensstämmande syn på hur heldagslärandet ska förverkligas på just deras enhet.

En särskild svårighet rymmer heldagslärandet när olika verksamhetsformer behöver samverka kring lärandet. I de årskurser där fritidshemmet ansvarar för en del av skoldagen är så fallet. Bristen på jämbördighet mellan verksamhetsformerna är här ytterligare en komplikation. Den traditionella gränsen mellan verksamhetsformerna behöver överbryggas.

Andra svårigheter är att engagera eleverna på högstadiet till ett effektivare utnyttjande av hela skoldagen och att inspirera förskolepedagogerna till att utnyttja varje tillfälle i den dagliga omsorgen för pedagogiskt lärande.

För att förverkliga heldagslärandet senast till höstterminen 2024 har beslutats att:

  • Varje enhet tar fram en lokal verksamhetsidé där heldagslärande är en viktig del.
  • Förstelärare i heldagslärande tillsätts.
  • Varje medarbetare ska ha en handlingsplan för utveckling mot heldagsundervisning.

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är viktiga områden för att kunna förverkliga heldagslärandet.