MENY

Bidrag

Ett aktivt föreningsliv skapar mervärde för kommunen och medborgarna utifrån aspekter som hälsa, ekonomi och social gemenskap. Medel som fördelas till föreningar kan växlas upp och bli värda mycket mer för hela samhället. Genom stöd till och engagemang i föreningsverksamhet bidrar vi gemensamt till Nordanstig som en aktiv och attraktiv kommun att bo och leva i.

Utbetalning av föreningspengar tar sommarpaus

Verksamhetsstödet till föreningar pausas under sommaren. Med start i mitten av augusti kommer vi att återuppta hanteringen av ansökningar.
Ansökningar som inkommer under pausen prioriteras utifrån våra generella kriterier för föreningsbidrag.

Syftet med föreningsbidragen

Bidragen ska ge så mycket som möjligt tillbaka till medborgarna i kommunen och skapa förutsättningar för aktiviteter och utveckling, i synnerhet inom de prioriterade områdena barn och unga, folkhälsa samt miljö.

Prioriterade områden – barn och unga, folkhälsa och miljö

I Nordanstig har vi beslutat att utgå från Agenda 2030 i våra målformuleringar för våra verksamheter. Föreningslivet bidrar till en hållbar utveckling för både individ och samhälle, inte minst för barn och unga. Det arbetet vill vi genom föreningsbidragen förstärka och utifrån det har tre särskilt prioriterade områden valts ut. Ansökningar som kopplas till ett eller flera av dem prioriteras.

Alla bidrag, utom lokalt aktivitetsstöd, söks genom att fylla i respektive ansökningsformulär i systemet e-serve. Formulären hittar du i informationen om respektive bidrag. För att kunna söka behöver du och din förening ha registrerat konton i e-serve.

Registrera konto i e-serve

 • Börja med att registrera dig själv som privatperson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Klicka på Logga in uppe till höger. Sedan klickar du på Registrera dig här, som står under inloggningsrutorna. Fyll i dina uppgifter.
 • När du är inloggad kan du sedan registrera ett konto för din förening. Det gör du genom att klicka på ditt namn uppe till höger, där det även finns en liten pil. Sedan väljer du Registrera förening i menyn och fyller i föreningens uppgifter.
 • När du har registrerat din förening bör du lägga till en e-post, som utskick till föreningen ska gå till. Det gör du när du är i föreningens profil, under menyn Min profil. Fyll i föreningens mejladress i fältet e-post för utskick.

Söka och redovisa bidrag

 • Logga in och klicka sedan på Visa vid det bidragsformulär du vill använda.
 • Fyll i ansökningsformuläret och klicka på Skicka när du är klar.
 • Om du inte är helt klar kan du klicka på Spara och fortsätt senare, så har du möjlighet att arbeta vidare med din ansökan vid ett annat tillfälle.
 • När du ska redovisa väljer du det redovisningsformulär som finns för aktuellt bidrag.
  I övrigt gör ni som ovan.

Tips när du söker bidrag

Du har möjlighet att ladda upp dokument i er ansökan som exempelvis offerter, fakturor och kvitton. Det går bra att scanna in eller fota dem så blir de digitala och kan bifogas till ansökan.

Fråga gärna Helena eller Andreas om ni vill ha hjälp med något! Kontaktuppgifter hittar ni längre ner på sidan.

Bidragsmodellen

Sökande organisation

Berättigad att söka kommunens föreningsbidrag är; en förening som uppfyller kriterier för sökande organisation, samt värdegrund enligt nedanstående.

Ansökande organisation ska vara en ideell förening med gällande stadgar som beslutats på ett årsmöte. Föreningen ska ha ett giltigt organisationsnummer, samt ha sitt säte och/eller bedriva sin verksamhet i Nordanstig.

Föreningen ska genom en uppdaterad medlemsmatrikel kunna redogöra för föreningens medlemmar. För att vara bidragsberättigad ska föreningen ha minst 10 medlemmar.

Föreningen ska tillhandahålla årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse, samt samverka med kommunen vid en eventuell granskning, exempelvis genom uppvisande av räkenskaper och andra handlingar som efterfrågas.

Föreningen ansvarar för att föreningskontot, i verksamhetssystemet e-serve, innehåller aktuella uppgifter. Uppgifterna används när föreningen söker bidrag, i kommunens föreningsregister och i kontakt med föreningen. Beviljade bidrag betalas ut till det bank-, plusgiro eller kontonummer som föreningen registrerat i e-serve.

Ekonomiska föreningar, eller andra organisationer med syfte att tillvarata enskilda medlemmars ekonomiska eller yrkesmässiga intressen, har inte möjlighet att söka föreningsbidrag av kommunen.

För studieförbund gäller särskilda bestämmelser, se särskild info om stöd till studieförbund.

Undantag från bidragsbestämmelserna kan göras om den sökande organisationen är inriktad på allmännyttig verksamhet, eller att det projekt/aktivitet/annat som organisationen söker för, kompletterar utbudet i kommunen och/eller är till särskild nytta för en bredare allmänhet. Den organisation som önskar pröva om ett undantag är möjligt kontaktar Kultur- och fritidsenheten. Beslut om undantag fattas på den beslutsnivå som gäller för respektive bidrag (Kultur och fritidsenheten eller KS).

Föreningens värdegrund

Föreningen ska vara demokratiskt organiserad och utgå från demokratiska värderingar i sin verksamhet – det vill säga delaktighet och inflytande, jämlikhet och jämställdhet. I detta arbete betonas också vikten av att föreningen arbetar för mångfald och inkludering.

Föreningen ska i sin verksamhet ha ett förebyggande förhållningssätt mot användande av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Föreningen bör ha en skriftlig policy för det. All bidragsberättigad verksamhet i föreningen ska vara alkohol- och drogfri.

Barnkonventionen är lag i Sverige från 1 januari 2020 och det påverkar även föreningarnas verksamhet. Riksidrottsförbundet (RF) rekommenderar föreningar med barn- och ungdomsverksamhet att följa RF:s stadgar för att säkerställa att de lever upp till konventionen. RF-SISU har även tagit fram flera stödmaterial, exempelvis skapa trygga idrottsmiljöer, som kommunen rekommenderar att föreningar använder i sitt värdegrundsarbete.

Våra bidrag

Syftet med lokalt aktivitetsstöd är att kommunens föreningar ska kunna erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter till

 • barn och unga
 • personer med funktionsvariationer
 • äldre (65+).

Bidraget har två budgetpotter. En är 800 000 kronor per år till aktiviteter för barn och unga. En är 100 000 kr per år till aktiviteter för personer med funktionsvariationer och aktiviteter för äldre. Potterna fördelas vid två ansökningstillfällen.

Föreningen får 70 kronor per sammankomst. Resterande del av bidragets budget fördelas procentuellt utifrån föreningarnas antal deltagartillfällen.

Beviljat lokalt aktivitetsstöd är även ett grundvillkor för att söka Driftsbidraget.

Sammankomsten ska vara en ledarledd gruppaktivitet, som ska pågå i minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning. Minst två deltagare och en ansvarig ledare ska delta i sammankomsten. Ansvarig ledare ska vara minst 13 år. Bidragsberättigad är deltagare som är högst 25 år (ledare mellan 13 - 25 år räknas med som deltagare).

För att beviljas Lokalt aktivitetsstöd ska föreningen ha minst 5 godkända sammankomster/år.

Verksamhet för personer med funktionsvariationer saknar åldersgräns för bidragsberättigad deltagare.

Verksamheter för äldre får stöd för deltagare som är 65 år eller mer.

Uppgifter som idrottsföreningar rapporterar till Idrottonline hämtas till e-serve för det kommunala lokala aktivitetsstödet. Föreningen behöver inte lämna in en särskild ansökan till Nordanstigs kommun för det, föreningen behöver dock göra ett antal steg i IdrottOnline för att kommunen ska kunna hämta informationen.

Se instruktioner

https://support.idrottonline.se/support/solutions/articles/11000034941-skapa-kommunfil

Föreningar som inte är anslutna till ett riksförbund rapporterar sina sammankomster direkt i vår digitala tjänst e-serve.

OBS! Kom ihåg att rapportera närvaro på alla deltagare mellan 0 - 25 år, eftersom kommunen inte har den undre åldersgränsen på 7 år.

Sista rapporteringsdag för period 1 är 25 augusti.
(för sammankomster 1 januari – 30 juni innevarande år)

Sista rapporteringsdag för period 2 är 25 februari.
(för sammankomster 1 juli – 31 december föregående år)

Handläggning av inkommen ansökan kan ta upp till 10 arbetsdagar efter sista ansökningsdatum. Därefter meddelas beslut och fördelningssumma. Utbetalning sker inom 5 arbetsdagar efter avslutad handläggning.

Syftet med driftsbidraget är att hjälpa föreningar med de kostnader föreningarna har för lokaler/ anläggningar de själva äger eller hyr, så att ett varierat utbud av aktiviteter möjliggörs i kommunen.

Budget för bidraget är 1 340 000 kronor.

Bidraget kan endast sökas av föreningar med verksamhet för barn & ungdom, samt föreningar inriktad på verksamhet för personer med funktionsvariationer.

Beviljat lokalt aktivitetsstöd är ett grundvillkor för att söka Driftsbidraget.

Föreningen kan söka för följande kostnader:

 • Hyra/arrende
 • El/uppvärmning
 • Vatten/avlopp/sophämtning/sotning
 • Telefoni/internet
 • Vägavgift
 • Försäkring
 • Bränsle

Andra kostnader kan godkännas, föreningen stämmer av med handläggare vid osäkerhet.

Följande kostnader kan inte tas med i ansökan:

 • Räntor och amorteringar
 • Personalkostnader och köp av tjänster

Intäkter som genereras av anläggningen ska anges i ansökan och räknas av från bidragsgrundande belopp.

 • Hyresintäkter (ex. ridhus, fotbollsplan)
 • Andra avgifter för att få nyttja anläggningen (ex. entréavgifter, greenfee och spelrätter, etc.)

Intäkter som inte är bidragsgrundande är intäkter kopplade till verksamheten, exempelvis:

 • Medlems-, tränings och tävlingsintäkter.
 • Intäkter från försäljning av fika, lotter, loppis.
 • Intäkter från arbetsuppdrag som föreningens medlemmar utför.
 • Sponsring

Bidragets budget fördelas utifrån föreningarnas andel av de sökandes sammanlagda bidragsgrundande belopp.

I beräkningen görs skillnad på ordinarie och kompletterande verksamhet enligt nedanstående.

 • Drift- och hyreskostnader för föreningarnas ordinarie verksamhet (65 %).
 • Tillfälliga hyror, som exempelvis hyra för kompletterande verksamhet under annan säsong (30 %).

Bidrag beviljas inte för lokaler som är subventionerade av kommunen eller där föreningen genom överenskommelse med kommunen har reducerad hyra.

Ta gärna kontakt med oss på Kultur och fritidsenheten om ni är osäkra på vad som gäller för er. Kan särskilt vara bra innan ni ska hyra en lokal.

Sista ansökningsdag för driftsbidraget är 1 mars. Ansökan gäller driftskostnader från föregående kalenderår.

För avtalade hyreskostnader gäller ansökan för kommande året (april-mars) och betalas ut i förskott, därför är det viktigt att ni meddelar oss om eventuellt förändrade hyresförhållanden. Tillfälliga hyreskostnader söks för föregående kalenderår och utbetalas i efterskott.

Handläggning av inkommen ansökan kan ta upp till 10 arbetsdagar efter sista ansökningsdatum. Därefter meddelas beslut och fördelningssumma. Utbetalning sker inom 5 arbetsdagar efter avslutad handläggning.

Syftet med verksamhetsstöd är att göra det möjligt för föreningar att söka medel utifrån behov som inte täcks av kommunens övriga bidrag eller begränsande ansökningstider.

Budget för bidraget är 575 000 kronor.

Verksamhetsstöd har fyra inriktningar att söka för:

 • Aktiviteter/arrangemang/projekt
 • Utbildning
 • Oförutsedda utgifter
 • Inköp av inventarier/utrustning

Ansökningar som tidigare gjorts från - spontankassan, ledarutbildningsbidraget, samt ungdomsinitiativ – söks nu från det nya bidraget verksamhetsstöd.

Aktiviteter/arrangemang/projekt där den sökta summan är max 25 000 kronor. Vid ansökningar av högre belopp hänvisas till projektbidraget.

Bidrag till projekt/aktiviteter/arrangemang som riktar sig till ungdomar mellan 13–25 år, kan även sökas av ungdomar mellan 13 – 25 år. Ungdom under 18 år behöver en vuxen medsökande, eller söka i samverkan med en förening.

Utbildningar (för ledare, styrelse, övriga), som överensstämmer med eller utvecklar verksamheten, max 5000 kr/person, max 25 000 kronor totalt.

Oförutsedda utgifter som föreningen ej kunnat planera för. Det kan t ex vara att åtgärda en vattenskada eller självrisken efter ett inbrott. Max 25 000 kronor.

Verksamhetsstöd kan inte sökas retroaktivt för utgifter som föreningen redan haft. Sök först – betala sedan! Men om behov av akut karaktär uppstått och en omedelbar åtgärd krävts, så kan föreningen söka för den kostnaden i efterhand.

Observera att detta inte är ett stöd för planerade underhållsåtgärder. För bidrag till underhåll hänvisar vi istället till projektbidraget.

Inköp av inventarier/utrustning, som för verksamheten anses vara viktig. Bidrag kan beviljas för max 50 % av värdet och som mest 25 000 kronor.

Bidraget till inventarier/utrustning ges till inköp i linje med föreningens verksamhet. Inventarierna/utrustningen som köps in ska ägas och nyttjas gemensamt i föreningen. Kontakta Kultur och fritidsenheten för ett förhandsbesked innan ett eventuellt inköp.

Bidrag ges inte till personlig utrustning eller förbrukningsmateriel, som exempelvis skor, skridskor, klubbor, bollar, match- eller träningskläder.

Observera att din förening behöver redovisa och göra klart tidigare beviljade bidrag innan din förening kan söka nytt stöd.

Ansökan och handläggning sker löpande under året. Utbetalning av beviljat bidrag görs efter överenskommelse med sökande förening

Beslut om beviljan eller avslag på ansökan fattas av arbetsgrupp på Kultur- och fritidsenheten.

Syftet med projektbidraget är att bidra till föreningarnas möjligheter att behålla och utveckla sin verksamhet. I synnerhet inom de prioriterade områdena barn & unga, folkhälsa, samt miljö.

Budget för bidraget är 960 000 kronor per år.

Bidraget kan sökas av föreningar/organisationer som uppfyller de allmänna bestämmelserna för föreningsbidragen.

Kommunstyrelsen kan fatta beslut om att ansökningar av projektbidraget ska ha en särskild inriktning för en viss tidsperiod. Ett eventuellt inriktningsbeslut fattas av kommunstyrelsen.

Om ett särskilt inriktningsbeslut inte tas av KS, så prioriteras ansökningarna utifrån föreningsbidragens övergripande syfte och prioriterade områden.

För ansökningar gällande åtgärder på fastigheter som inte föreningen äger själva, är utgångspunkten att bevilja ansökningar som gynnar verksamheten och där åtgärderna inte bedöms ligga hos fastighetsägaren, eller att åtgärden är gynnande för fastighetens funktion/värde.

Observera att din förening behöver redovisa och göra klart tidigare beviljade bidrag innan din förening kan söka nytt stöd.

Skickas in senast den 1 november.

För projektbidraget är kravbilden högre ställd på planering, ansökan och redovisning, i förhållande till kommunens andra bidrag. Ansökan ska innehålla en genomtänkt projektbeskrivning och en väl underbyggd ekonomisk kalkyl.

I ansökan ska den sökande visa att möjligheterna till andra medfinansieringsalternativ har undersökts.

Läs mer i avsnittet om att söka bidrag från andra parter.

Beslut om beviljan eller avslag på ansökan fattas av Kommunstyrelsen vid årets första sammanträde, därefter meddelas föreningarna om fördelningen.

Utbetalning av beviljat bidrag sker efter överenskommelse med sökande förening.

Om föreningen inte har begärt ut bidraget inom 2 år efter tilldelningen, återkallas stödet. Föreningen uppmanas att föra en dialog med handläggare om skäl till fördröjning. Uppskov kan beviljas vid godtagbara skäl.

Redovisning ska skickas in senast en månad efter avslutat projekt.

Här skickar du in redovisningen Länk till annan webbplats.

Syftet med bidraget är att stödja föreningar som erbjuder viktiga mötesplatser för kommunens invånare. Det kan till exempel vara bygdegårdar eller folkets hus föreningar med allmännyttig verksamhet.

Budget för bidraget är 150 000 kronor.

Det föreningen kan söka för är driftskostnader för sin lokal (ej hyra).

Föreningar som söker ska äga sin lokal.

Det föreningen kan söka för är driftskostnader för sin lokal (ej hyra).

Villkor för bidraget
Föreningar som söker ska äga sin lokal.

Föreningen kan söka för följande kostnader:

 • El/uppvärmning
 • Vatten/avlopp/sophämtning/sotning
 • Telefoni/internet
 • Vägavgift
 • Försäkring
 • Bränsle

Andra kostnader kan godkännas, föreningen stämmer av med handläggare vid osäkerhet.

Följande kostnader kan inte tas med i ansökan:

 • Räntor och amorteringar
 • Personalkostnader och köp av tjänster

Intäkter som genereras av anläggningen ska anges i ansökan och räknas av från bidragsgrundande belopp.

 • Hyresintäkter

Intäkter som inte är bidragsgrundande är intäkter kopplade till verksamheten, exempelvis:

 • Medlemssintäkter.
 • Intäkter från försäljning av fika, lotter, loppis.
 • Intäkter från arbetsuppdrag som föreningens medlemmar utför.
 • Sponsring

Bidragets budget fördelas utifrån föreningarnas andel av de sökandes sammanlagda bidragsgrundande belopp. Maximalt bidragsbelopp är 40 % av föreningens bidragsgrundande driftskostnader.

Sista ansökningsdag för bidraget är 1 mars. Ansökan gäller kostnader från föregående kalenderår.

Handläggning av inkommen ansökan kan ta upp till 10 arbetsdagar efter sista ansökningsdatum. Därefter meddelas beslut och fördelningssumma. Utbetalning sker inom 5 arbetsdagar efter avslutad handläggning.

Syftet med bidrag till bygglovsavgift är att göra det möjligt för föreningar att utveckla sin verksamhet genom till-/ny-/ombyggnation.

Budget för bidraget är 40 000 kronor per år.

Bidraget kan sökas av föreningar/organisationer som uppfyller de allmänna bestämmelserna för föreningsbidragen.

En förening kan beviljas med max 5000 kronor/år.

Handläggning av inkommen ansökan sker löpande hela året. Beslut om beviljan eller avslag på ansökan fattas av handläggare. Utbetalning av beviljat bidrag sker inom 5 arbetsdagar efter avslutad handläggning.

Syftet är att stödja och uppmärksamma förtjänstfulla kulturella insatser och ideellt föreningsledararbete bland kommunens barn och ungdomar.

Stipendierna delas ut till personer/organisationer som är verksamma i Nordanstigs kommun. Varje stipendium är på 5 000 kronor och kan fördelas på en eller flera stipendiater.

Kulturstipendium (förtjänstfulla kulturella insatser)

Kommunens kulturstipendium är avsett att verka som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla kulturella insatser inom samhällslivets alla områden.

Föreningsledarstipendium (ideella föreningsledare)

Kommunens föreningsledarstipendium är avsett att stödja och uppmuntra det ideella föreningsledararbetet bland kommunens barn och ungdomar.

Förslag kan lämnas in till foreningsservice@nordanstig.se.

Ledningsutskottet utser stipendiaterna, och stipendierna delas ut vid årets sista kommunfullmäktige sammanträde.

Syftet med aktivitetsstödet till studieförbunden är att bidra till att studieförbunden driver verksamhet i Nordanstig som kommunens invånare kan ta del av. Studieförbundens verksamhet ska komplettera och bredda det utbud av aktiviteter, som bedrivs av skola och föreningsliv.

Budgeten för stöd till studieförbunden är 200 000 kronor per år.

Stödet kan sökas av studieförbund som får statligt bidrag från folkbildningsrådet och som bedriver verksamhet i kommunen vid utbetalningstillfället, eller som kan uppvisa att verksamhet är planerad för kommande år.

Stödet fördelas procentuellt utifrån de deltagartimmar i kommunen som studieförbundet redovisat till folkbildningsrådet från föregående år (studiecirklar, kulturprogram, annan folkbildningsverksamhet). Om förbundet har verksamhet i flera kommuner, ska det tydligt framgå i ansökan vilka timmar som är förlagda i kommunen.

Studieförbund registrerar ett föreningskonto i bidragssystemet (e-serve) och ansöker därefter i formuläret ”aktivitetsstöd till studieförbund”.

Ansökan ska skickas in senast 31 maj.

När fördelningen är beslutad utbetalas stödet inom 5 arbetsdagar.

Medfinansiering

Ett bra sätt att möjliggöra föreningens tilltänkta investering är att undersöka om det finns stöd att söka från andra parter än kommunen.

Inom vissa verksamhetsområden går det att hitta riktade stöd, som kan sökas istället för, eller som ett komplement till kommunens bidrag.

En del stöd/bidrag villkorar att kommunen medfinansierar en del av kostnaden.

Genom att flera medfinansiärer går samman och stöder en satsning kan våra gemensamma medel växlas upp och räcka till mer.

Informationen om sökbara medel från andra parter än kommunen uppdateras med jämna mellanrum, men vi reserverar oss för att informationen kan ha ändrats sedan senaste uppdateringen.

Arvsfondens webbplats – arvsfonden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Projektstöd ges till utveckling av verksamheter och metoder.
 • Lokalstöd ges till ny-, om- och tillbyggnad av lokaler för att ny verksamhet ska startas.

Boverkets webbplats om bidrag och garantier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Allmänna samlingslokaler – Investeringsbidrag
 • Allmänna samlingslokaler – Verksamhetsutvecklingsbidrag

Riksidrottsförbundets webbplats om bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Projektstöd för barn- och ungdomsverksamhet
 • Projektstöd till anläggningar
 • Projektstöd för inkludering

Länsstyrelsens webbplats om utveckling med bygdemedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Reparation och upprustning av bygdegårdar
 • Inköp av utrustning
 • Förbättring av idrottsanläggningar
 • Markering och upprustning av stigar och leder

Ideerforlivets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För lokala projekt, med förebyggande insatser inom exempelvis

 • samhällsengagemang
 • tryggt närsamhälle
 • inkludering
 • jämställdhet

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill bolla en ansökan!

Kontakt
Porträttbild på Helena Havela

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Andreas Mossnelid

Fritidsutvecklare

Andreas Mossnelid

070-578 31 40
andreas.mossnelid@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till