MENY


Ännu ett bra år för kommunens ekonomi

Stort överskott även i förra årets bokslut. Jämfört med närliggande och kommuner med liknande förutsättningar är Nordanstigs resultat mycket bra. Frågor från allmänheten om förskolebygget i Gnarp avhandlades också på måndagskvällens kommunfullmäktige.

Våren brukar vara årsredovisningarnas tid och vid måndagens kommunfullmäktigesammanträde radades boksluten upp. Först ut var kommunkoncernens redovisning och även förra året blev det ett positivt resultat. Överskottet landade strax under 25 miljoner kronor, vilket är drygt elva miljoner bättre än budgeterat.

Tre av fem verksamheter gick med underskott, där Stöd och omsorgsverksamheten tillsammans med Sociala myndighetsnämnden överskred budgeten med drygt 27 miljoner kronor. Fler platser i särskilt boende genom moduler vid Sörgården, fler hemtjänsttimmar och betydligt dyrare placeringar bidrar till underskottet.

Finansiella målen nåddes

Stabs- och utbildningsverksamheterna gjorde tillsammans drygt fem miljoner kronor i överskott. Sammantaget avsätts 15,3 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven, en slags kassa att användas i sämre tider. I presentationen av årsredovisningen tryckte ekonomichef Björn Hylenius på vikten av överskott för att finansiera de stora investeringar som nu görs i nya ändamålsenliga lokaler som det nya särskilda boendet i Bergsjö.

Alla finansiella mål nåddes, inklusive resultat, soliditet, likviditet och självfinansieringsgrad. Det sista innebär att investeringar finansieras med egna medel. Undantagna är stora investeringar i exempelvis nya boendet och skolor.

Fler laddpunkter för bilar

Jämfört med både närliggande kommuner och kommuner av liknande storlek och förutsättningar runt om i Sverige visar Nordanstig riktigt bra ekonomiskt resultat kunde Björn Hylenius berätta.

Riktigt lika bra gick det inte för de verksamhetsmässiga målen. Tvärt emot ambitionen blev medborgarna 117 färre, behörigheten till gymnasiet minskade liksom det genomsnittliga meritvärdet. Positivt är att fler tar gymnasieexamen inom fyra år. På miljöområdet ökade laddpunkterna för elbilar från fem till 25 och utbyggnadstakten för bredband fick också grönt.

Årsredovisningarna för våra hel- och delägda bolag klubbades också. Även förra året hade Nordanstigs Bostäder AB ett underskott. Nu på knappt 1,5 miljoner kronor vilket är avsevärt bättre än tidigare år. Bolaget har under de senaste åren haft underskott som kopplas till investeringar som EPC-projektet, plushuset i Gnarp och allmänna kostnadsökningar från räntor och inflation.
Fiberstaden AB som samägs med Hudiksvalls kommun gjorde däremot ett mycket bra resultat på strax under åtta miljoner kronor, där 2,6 miljoner av vinsten utgör Nordanstigs ägarandel.

Förlusttäckningsgaranti utökades

Samägt är också MittSverige Vatten & Avfall. Bolaget ansvarar för utveckling, drift och underhåll av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Nordanstigs, Sundsvalls och Timrå kommuner. Bolaget gjorde förra året ett nollresultat.

Det egna bolaget Nordanstig Vatten AB gjorde ett mindre underskott. Under måndagens kommunfullmäktige beslutades att bolaget får en utökad förlusttäckningsgaranti på tre miljoner kronor för innevarande år. Pengarna behövs bland annat för åtgärder efter förra sommarens översvämningar.

Frågor om förskolebygge

Till allmänhetens frågestund hade ett ärende kommit in och det handlade om bygget av den nya förskolan i Gnarp. Frågeställaren ville veta om Nordanstigs kommun ställt krav på ansvars- och garantiförsäkringar, och om det inte gjorts, vem som i så fall fattat beslutet? Ola Wigg (S), svarade att bygget varit försäkrat både avseende ansvar och garantier. Det senare åstadkoms genom att tio miljoner kronor, eller tio procent av totalentreprenaden, hölls inne från entreprenören i ett särskilt avtal. Tio procent är en normal nivå för en fullgörandeförsäkring.

Frågeställaren ville också veta vem som fattat beslut om totalentreprenör av bygget. Ola Wigg svarade att kommunfullmäktige gav verksamheten i uppdrag att teckna avtal. På kommunens webbplats finns en detaljerad redogörelse för turerna i bygget av den nya förskolan.

Se fullmäktigesammanträdet i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kallelser och protokoll

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se