MENY


Starkt årsbokslut trots kostnadsökningar

De senaste åren har den kommunala ekonomin visat rekordresultat. Även 2023 blev ett år med större överskott. Men de riktigt goda åren verkar vara förbi – åtminstone för den här gången.

Pensioner är ett nyckelord när budgetåret 2023 summeras. Kommunen visar ett överskott på nästan 25 miljoner kronor. Det motsvarar 3,5 procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragen, alltså bättre än kommunfullmäktiges mål på två procent. Men kostnaderna ökade kraftigt.

Ökade pensionskostnader

Främst är det pensionskostnaderna som skenat, en effekt av den höga inflationen. Världsläget med instabilitet och krig i Europa och allmänna kostnadsökningar i varor och tjänster som följd, driver upp kostnaderna för alla, inte minst kommunerna. Till det infördes ett nytt pensionsavtal för Sveriges alla kommuner som ytterligare spär på utgifterna.

De här ökade kostnaderna ser vi ut att få dras med även under 2024 och 2025.

– Trots det landar vi på ett resultat som är bättre än budgeterat, faktiskt elva miljoner kronor bättre. Det är glädjande och skapar goda förutsättningar framåt, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg.

Omsorgen avviker

Kommunens kärnverksamheter följde under året i stort den tilldelade budgeten. Undantaget är omsorgen med sociala myndighetsnämnden som visade en rejäl avvikelse, minus 27 miljoner kronor. Förklaringen är utökat antal platser i särskilt boende, betydligt dyrare placeringar och fler hemtjänsttimmar, som alla bidrar till underskottet.

Likt de senaste åren kan vi redovisa ett större överskott i budgeten när det gäller skatteintäkter och generella statsbidrag. En positiv avvikelse på drygt 38 miljoner kronor och finansiella överskott på tre miljoner kronor gör att verksamheternas underskott täcks upp.

"Oroande inför kommande år"

Överskottet är en effekt av pandemin där staten sköt till betydande medel till kommunerna. Men redan nu är skatteintäkterna och bidragen för 2024 avsevärt lägre än tidigare. Minus var det också på befolkningssidan där vi minskade med 117 personer. Det motsvarar i runda slängar sex miljoner kronor lägre i skatteintäkter kommande år.

Statsbidragen är viktiga för kommuners och regioners möjligheter att få sina budgetar att gå ihop.

– Inget talar för att statsbidrag eller skatteintäkterna ligger kvar på dagens nivåer, vilket oroar inför kommande år. Skulle dessutom nuvarande kostnader i våra verksamheter ligga kvar har vi troligen ett kraftigt underskott att se fram emot i nästa årsredovisning.

Stora investeringar

Ökade gjorde däremot investeringarna som var tre till fyra gånger högre än budgetens 20 miljoner kronor. Under året togs beslut om bygget av nytt särskilt boende, den nya idrottshallen i Bergsjö är påbörjad och extra politiska satsningar som ”Snygga Nordanstig”. Arbetsgruppen gör kommunen mer attraktiv genom uppsnyggning av främst utemiljöer.

Tillsammans med överflyttade investeringsmedel från tidigare år görs nu historiskt stora investeringar. Det kräver ordning i ekonomin och att verksamhet bedrivs inom budgetramarna. Det höga ränteläget påverkar nämligen direkt de lånefinansierade investeringarna.

Läs mer om ekonomi och budget

En vit och grå träbyggnad med snö framför. Till vänster ett träd.

Bristen på platser i särskilt boende har drivit upp kostnaderna i omsorgen bland annat genom hyra av moduler. Under våren startar emellertid bygget av ett nytt säbo i Bergsjö. När de står klara tas modulerna bort.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
073- 041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se