MENY


Fullmäktige klubbade rekordinvestering

Siffror var huvudnumret på september månads kommunfullmäktige. På bordet låg framför allt kommunens hittills största investering; ett nytt särskilt boende i Bergsjö.

Frågan om framtidens boende för kommunens äldre har stötts och blötts under lång tid och turerna har varit många. Men under 2023 har planerna tagit rejäl fart med upphandlingskonsult specialiserad på boendeformen och arkitektarbete med särskild kompetens på området.

Fullmäktiges uppgift för kvällen var att debattera och besluta om att satsa eller inte satsa pengarna för projektet, 356 miljoner kronor. Det här är den enskilt största investering som Nordanstigs kommun någonsin gjort och finansieras med lån. Byggstart planeras till maj 2024 med inflyttning två år senare.

Värt att notera är att avsättningen utgör tak för investeringen, mycket talar för att bygget inte kommer att kosta så här mycket. Det nya särskilda boendet byggs intill Sörgården i Bergsjö och fokus har i framtagandet legat på flexibilitet och god arbetsmiljö.

Lång rad av bifallsyrkanden

När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var enigheten att bygga hundraprocentig. Den enigheten fortsatte i fullmäktige på måndagskvällen där ledamot efter ledamot gick upp för att yrka bifall till förslaget.

Men det var inte slut på satsningarna där. En annan fråga som i någon mening också åkt fram och tillbaka är den om ny förskola i Strömsbruk. Valet har stått mellan att renovera nuvarande Stallbackens förskola och riva den intilliggande byggnaden Stallet, eller att göra tvärtom.

Valet föll på det senare. Stallbacken som dras med strukturella problem rivs och Stallet renoveras och byggs om till förskola. Stallet innehåller också idrottshall på övre plan som blir kvar till gagn för hela Strömsbruk. Fullmäktige beslutade nu att avsätta 20,2 miljoner kronor för ombyggnationen. Även denna investering finansieras genom lån.

Renoveringsbehov driver upp taxa

Kommunfullmäktige beslutade under kvällen också att höja VA-taxan, både den rörliga och fasta avgiften, medan anläggningsavgiften lämnas oförändrad. Räntor, el och kemikalier är stora och ökande kostnader i VA-verksamheten och behoven av upprustning av anläggningar är omfattande.

Höjningarna är 12 procent och betyder för genomsnittsvillan en ökning på 118 kronor per månad. Beslutet innebär också att Nordanstig Vatten AB får i uppdrag att lämna genomförbara förslag på hur kostnaderna kan minska. Målsättningen är en VA-taxa i nivå med jämförbara kommuner.

På plats inför beslutet fanns företrädare för MittSverige Vatten AB som berättade att många kommuner runt om i Sverige står inför taxehöjningar ända uppemot både 25 och 30 procent. Den nya taxan gäller från 1 januari 2024.

Gynnsamt att sopsortera

På tapeten var även avfallstaxan. Från 1 januari 2024 är Sveriges kommuner skyldiga att anordna insamling av matavfall. För hushållens del innebär lagkravet att man får dubbla kärl och att behovet av större kärl för restavfall därmed minskar. Den som trots allt väljer ett större kärl för restavfall kommer också att få betala mer framöver. Att sortera ut förpackningar, plast och glas ska således betala sig bättre för hushållen.

Den taxa som fullmäktige klubbade under måndagskvällen innebär till största delen oförändrade priser. De höjningar som aviseras beror bland annat på ökade kostnader för bränsle, avfallsinsamling och övriga avfallstransporter. Den nya taxan träder i kraft vid årsskiftet.

Beslut i korthet

Analys av krisberedskap

Alla kommuner och regioner ska inför varje ny mandatperiod ta fram och besluta om en risk- och sårbarhetsanalys. Analysen identifierar sårbarheter och risker och är grunden för kommunens krisberedskap och ett verktyg för att kunna motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Kommunfullmäktige antog risk- och sårbarhetsanalysen som ska gälla fram till och med 2026.

Nämndemän till tingsrätten

Kommunfullmäktige utsåg sex nämndemän för tjänstgöring vid Hälsinglands tingsrätt. Nämndemän för perioden 2024–2027 är Sven-Erik Sjölund (S), Mandy Eriksson Neu (S), Eva Andersson (SD), Gunnar Löf (C), Helena Andersson (NoP) och Tua Eurén (M).

Avsägelse av uppdrag

Fyra förtroendevalda har avsagt sig sina politiska uppdrag. Kent Klint Engman (SD), som ledamot i kommunfullmäktige, Monika Brykner (SD), som ledamot i kommunfullmäktige med flera uppdrag, Mikael Brykner (SD), som ledamot av kommunfullmäktige med flera uppdrag samt Sandra Jonsson (S), som ledamot av kommunfullmäktige med flera uppdrag.

Utbetalning av partistöd

Kristdemokraterna får 26 000 kronor i partistöd för 2023. Grundstödet är 15 000 kronor per parti och år samt 11 000 kronor per fullmäktigemandat. Partierna ska varje år redovisa hur stödet använts.

Allmänhetens frågestund

Två medborgare ställde frågor under allmänhetens frågestund. Den ena om miljökvalitetsmål och målet att öka den biologiska mångfalden samt kommunens våtmarksinventering. Den andra handlade om Svenska kraftnäts planerade kraftledning genom kommunen där myndigheten storsatsar på att öka överföringskapaciteten i stamnätet.

Se fullmäktigesammanträdet i efterhand Länk till annan webbplats.

Kallelser och protokoll

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se