MENY


Mindre serviceutbud för stärkt omvårdnad

Minskade statsbidrag och kostnadsökningar pressar omsorgsbudgeten. Allt färre söker sig dessutom till vårdyrkena och då behöver något göras. Näringsliv och anhöriga blir viktigare för servicen när vi lägger krutet på den personliga omvårdnaden.

Trots utökad budget visar prognoserna att Stöd och omsorg går mot ett underskott i år. Orsaken är minskade statsbidrag och allmänna kostnadsökningar, bland annat på grund av inflationen. Det är ökningar som är svåra för verksamheten att påverka. Därför har kommunstyrelsen uppdragit till omsorgsutskottet att lämna förslag på åtgärder för en budget i balans och att se över möjliga intäkter.

Omsorgsverksamheten har tagit fram en rad förslag, bland annat ändringar i riktlinjen för biståndsbedömning, där målet är en effektivare bedömning. Här är det viktiga att inga förändringar görs i blockinsatserna för personlig omvårdnad, som hygien, på- och avklädning och liknande. Däremot föreslås en minskning av andra insatser, främst inom serviceområdet, såsom städning, tvätt och produktion och distribution av matlådor. Samverkan har skett med de fackliga parterna.

Allt svårare bemanna

På tisdagen antog kommunstyrelsen den nya riktlinjen, men med tillägget att frågan om hur matdistributionen ska skötas hanteras i ett eget dokument.

Vi har länge hållit en hög servicegrad när andra kommuner dragit ner på den. Nu tvingas även vi minska eller införa avgifter för den brukare som önskar ytterligare service vid sidan av sina omvårdnadsinsatser.

Även om kostnaderna är viktiga är en kanske ännu större anledning till förändringarna att resurserna ska användas där behoven är störst. Kommunerna har det allt svårare att bemanna inom omsorgsverksamheterna och vi delar den utmaningen med många andra. I takt med att andelen äldre över 80 år ökar, ökar också behovet av omsorg. När vi nu gör förändringar är det den personliga omvårdnaden som ligger i fokus, den tummar vi inte på.

Nekade insatser kostar

Förändringarna innebär också införande av avgifter för vissa insatser som utredande hemtjänst och ledsagning. Frågor om avgifter kommer att behandlas av kommunfullmäktige.

– Man ska inte sticka under stol med att det här är en försämring, för det är det. Men vi har ansvar för ekonomin och kan inte ducka för det ansvaret. Och här har vi en gedigen utredning till grund för vårt beslut som säkrar den personliga omvårdnaden, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg.

I dag förekommer också beviljade biståndsinsatser inom hemtjänsten som egentligen inte utförs, eftersom den enskilde tackar nej. Det kostar pengar, men innebär framför allt svårigheter i personalplaneringen där mycket tid går bort.

Regelbunden utvärdering

Nytt är nu att den som har ett gynnande beslut, men som tackar nej till insatserna tre gånger inom en viss tid mister insatsen. Istället för att vår personal åker ut till brukare som tackar nej ska den tiden läggas på dem som har det verkliga behovet.

– De här politiska besluten är avvägda utifrån att säkra vård- och omsorgsinsatser men samtidigt tagna för att undvika panikåtgärder som många kommuner och regioner nu står inför. Vi satsade tio miljoner nya kommunala kronor i budgeten 2024, men regeringen drog åt andra hållet och minskade våra statsbidrag med ungefär samma summa, säger omsorgsutskottets ordförande, Stefan Nybom.

De nya riktlinjerna för biståndsbedömning som tas fram ska utvärderas med sex månaders intervall.

Information om förändringarna går ut till brukare och deras anhöriga.

Det här är förändringarna

Frågor och svar om förändringarna

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Stefan Nybom, ordförande omsorgsutskottet
073-078 53 85, stefan.nybom@nordanstig.se

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se

Karin Henningsson, verksamhetschef
070-190 12 52, karin.henningsson@nordanstig.se