MENY


God måluppfyllelse när 2022 summerades

Måndagens kommunfullmäktige kom i huvudsak att ägnas åt summering av det gångna året, och i viss mån den gångna mandatperioden. Inte mindre än sju årsredovisningar hade församlingen att ta ställning till.

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S), inledde dragningarna genom att berätta om kommunens årsredovisning. Fokus låg på de verksamhetsmässiga målen där två av tre av kommunfullmäktiges prioriterade mål uppfyllts.

Som tidigare nämnts gjorde kommunen än en gång ett rekordresultat; plus 57 miljoner kronor med överskott i alla verksamheter utom vård och omsorg. Verksamheten har även under 2022 dragits med stora kostnader kopplade till pandemin och av placeringskostnader inom LSS.

"Rätt tilldelning?"

Underskottet, som landade på 17 miljoner kronor, fick både Centerpartiets Stig Eng och Nordanstigspartiet.se:s Stefan Bergh att påpeka differensen mellan budgetram och utfall. Var för sig föreslog de att se över tilldelningen till omsorgsverksamheten om den verkligen är den rätta.

Sammantaget är kommunens resultat drygt 40 miljoner kronor bättre än budget och innebär att 50 miljoner kronor avsätts till den så kallade resultatutjämningsreserven. Enkelt uttryckt är det pengar som hamnar i kommunens kassakista att användas vid sämre tider.

Ris och ros till bolag

Mindre muntert på sista raden var det i det kommunägda Nordanstigs Bostäder AB:s årsredovisning. Bolaget redovisar minus 10,7 miljoner kronor.

Fullmäktige godkände bolagets årsredovisning, men dessförinnan hade Ola Wigg framfört en del kritik, bland annat att Nordanstigs Bostäders prognossäkerhet måste bli bättre. Ola Wigg fann det – precis som kommunstyrelsen tidigare gjort – anmärkningsvärt att det stora underskottet inte upptäckts eller rapporterats i delårsresultatet.

Däremot lyftes det fram att bolaget gjort en hel del på miljöområdet med EPC-projektet och bygget av plushuset. Emellertid borde de tillgänglighetsanpassningar av fastighetsbeståndet som kommunen som ägare ställt krav på, gå fortare, sa Wigg.

Stabilt plus för fiberbolag

Anneli Wikner, vd för Nordanstig Vatten AB och gemensamägda MittSverige Vatten & Avfall AB, berättade om bolagens verksamhet och viktiga uppdrag att leverera VA-tjänster. Bägge bolagen gjorde nollresultat under förra året.

Nordanstigs Fjärrvärme AB redovisar ett positivt resultat på drygt 600 000 kronor och Nordanstigs Kommunfastigheter AB på knappt 39 000 kronor. Fiberstaden, som ägs av Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner gemensamt gjorde plus 6,3 miljoner kronor.

Förutom några kompletterande val till förtroendeposter och avsägelse från politiskt uppdrag, beslutade kommunfullmäktige att sälja en tomt i Sörby, Ilsbo. Tomten arrenderas i dag av köparna och gränsar till den egna fastigheten. Köpesumman är 94 000 kronor.

Frågor om HUF-utträde

Ledamöternas frågestund handlade bland annat om hur minskade statsbidrag till skolan från statligt håll påverkar verksamheten och om vilka åtgärder utifrån signaler om kommande underskott på tre miljoner kronor i samma verksamhet.

Svaret blev att kommunen kommer att söka de riktade statsstöd som passar verksamheten, och att skolan haft avsevärt sämre förutsättningar än nu. Det finns också tid att parera eventuella underskott som flaggas så här tidigt under budgetåret.

En fråga från Vänsterpartiet handlade om den framtida Komvuxverksamheten i Nordanstig (CFL Nordanstig) sedan ett ärende om att lämna Hälsinglands utbildningsförbund skickats till kommunstyrelsen. Utbildningsutskottets ordförande Tor Tolander (M) såg inga förändringar framför sig och berättade att man inom kort träffar personalen och ville inte föregripa det samtalet. Dialogen med Hudiksvall sker i mycket god ton, sa Tolander och lovade återkomma med mer information så fort den finns.

Se måndagens och tidigare fullmäktigesammanträden i efterhand

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se