MENY


Rekordplus för den kommunala ekonomin

Förra året blev ännu ett rekordår för den kommunala ekonomin. Men pengar är som bekant inte allt. Däremot är de bra att ha om man vill bedriva utveckling och god verksamhet. Och det gjorde vi även 2022.

Driften av kommunen är en målstyrd verksamhet. De förtroendevalda i kommunfullmäktige och kommunstyrelse sätter mål och riktning för varje mandatperiod för förvaltningen att utföra. Några mål är ekonomiska och finansiella, som att soliditet och likviditet ska vara på en viss nivå. Alla finansiella mål uppfylldes 2022 och resultatet på sista raden landade på rekordnivån plus 57 miljoner kronor.

– Vi har återigen ett fantastiskt bra ekonomiskt resultat. Jag kan också konstatera att våra fullmäktigemål ger effekt och vi har under mandatperioden kommit riktigt långt, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg.

Enda kommun som ökar

Andra mål är verksamhetsmässiga, som ökad utbildningsnivå och minskat fossilberoende. Mandatperiodens mål att Nordanstig ska öka till 10 000 invånare nåddes inte, och det var också det enda mål som inte uppfylldes förra året. Glädjande är att Nordanstig var den enda kommun i länet, förutom Gävle – och inom Sundsvallsregionen – som ökade i befolkningsmängd. Även om ökningarna är små är de en trend vi sett de senaste åren som också går på tvärs mot Statistikmyndigheten SCB:s ganska dystra prognoser.

– Det är roligt att våra befolkningssiffror är så stabila, folk väljer att bo kvar och fler väljer att flytta in. Det är såklart också bra för skatteunderlaget, säger Ola Wigg.

Tillgång till bredband, nyföretagande och bra skolor ger attraktionskraft och de är alla områden som utvecklades förra året. I skolan blev de legitimerade lärarna fler, niondeklassarnas meritvärde och kunskaper ökade. Behörigheten till gymnasiet minskade däremot något och ligger nu i nivå med riket i övrigt.

Mindre avfall – mer ekomat

Klimat- och miljömålet hade ett bra år. Antalet solcellsanläggningar ökat kraftigt och hushållsavfallet minskade rejält med ökad medvetenhet för återbruk och sopsortering. Utsläppen minskar marginellt, men miljöbilarna i kommunkoncernen blev fler.

Ekologisk odling och den biologiska förändringen i vattendrag och sjöar går i för låg takt. Positivt är att andelen ekolivsmedel i kommunens bespisningar har ökat.

Kommunernas resultat pumpades även förra året av generella statsbidrag kopplade till pandemin, så även i Nordanstig. Vi ser ändå att den kommunala ekonomin är ganska stark även utan statsbidragen. Skatteunderlaget är robust med god sysselsättning, och kommunens verksamheter i stort håller budget eller visar överskott.

Investerar utan lån

Den stora avvikelsen fanns inom vård- och omsorgsverksamheten som fortsatt påverkats av pandemin. Placeringskostnader inom LSS påverkade också vård- och omsorgsresultatet som landade på minus 17 miljoner kronor. Positivt är emellertid att verksamheternas samlade resultat mot budget blev bara -3,8 miljoner kronor.

Årets fina resultat innebär att samtliga investeringar finansierades utan lån. Det stärker ekonomin då stora och mycket kostnadskrävande investeringar som bland annat nytt äldreboende och idrottshall ligger planerade åren framöver.

Rekordresultatet dras ner en aning om man ser över hela kommunkoncernen. Det är kommunens bostadsbolag Nordanstigs Bostäder AB som visar minus. Koncernens samlade resultat landar med bolagen inräknade på plus 48 miljoner kronor.

De senaste årens starka ekonomi ser tyvärr inte ut att hålla i sig. Räntehöjningar, inflationen och ett nytt pensionsavtal gör att det ekonomiska läget ser betydligt tuffare ut framöver. Därför är det extra viktigt att samtliga verksamheter fortsatt strävar efter att verka inom budgetramarna.

Bild av myllrande legofigurer i olika färger.

Med undantag för Gävle är Nordanstig den enda kommun i Gävleborg och Sundsvallsregionen som ökar i befolkning.

För mer information

Ola Wigg, kommunalråd
073-041 61 96, ola.wigg@nordanstig.se

 

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se

 

Björn Hylenius, ekonomichef
0652-361 63, bjorn.hylenius@nordanstig.se