MENY


Earth Hour – det här gör vi

På lördag är det Earth Hour, Världsnaturfondens internationella miljömanifestation där hela världen släcker ned under en timme. I många av våra verksamheter är det inte möjligt att släcka, men vi jobbar med klimatfrågan, året om.

Lördag den 25 mars klockan 20.30 är det Earth Hour och genom att under en timme släcka därhemma kan vi alla delta i världens största miljömanifestation. Syftet är att uppmärksamma klimatfrågan.

Den globala uppvärmningen och förlusten av biologisk mångfald innebär stora konsekvenser för oss och vår planet. För att vända den negativa utvecklingen behöver vi alla hjälpas åt och göra det vi kan. Många kommunala verksamheter pågår dygnet runt och har inte möjlighet att släcka ner under en timme. Men vi jobbar med klimatfrågan på andra sätt, det lovar vi. Här är några exempel på vad vi som kommun gör för att bidra.

Nordanstig en av 23 svenska kommuner i internationellt nätverk

Världsnaturfondens One Planet City Challenge (OPCC) är en utmaning till världens kommuner att vara en förebild i arbetet för en klimatsäker framtid. Nordanstigs kommun är en av de 23 svenska kommuner som deltar i utmaningen. Genom OPCC är vi en del av ett stort nätverk av kunskapsutbyte, både i Sverige och internationellt. Under två år med start 2023, ska vårt klimatarbete rapporteras in i ett gemensamt system.

Publika laddstationer i fyra orter

I Harmånger, Strömsbruk, Bergsjö och Hassela planerar vi för publika laddstationer för elbilar. Det blir en laddstation med fem stolpar på varje ort.

Klimatkrav vid upphandling av fordon

När Nordanstigs kommun köper in nya bilar köper vi i så stor utsträckning som möjligt bilar som inte drivs av fossila drivmedel.

Klimatvänliga resor

Alla anställda och förtroendevalda i Nordanstigs kommun följer den av kommunfullmäktige beslutade resepolicyn. I den finns en miljöstyrning mot att välja mer klimatvänliga resesätt genom en klimatväxlingsavgift. Våra verksamheter kan sedan söka tillbaka pengar från de inbetalade avgifterna till klimat- och miljövänliga projekt.

Projekt för konsumtionsbaserade utsläpp

Tillsammans med Svalna, Chalmers tekniska högskola och IVL Svenska miljöinstitutet deltar vi i ett projekt för att utveckla ett beräkningsverktyg för konsumtionsbaserade utsläpp. Projektet är ett stort steg för en större förståelse för hur kommunens koldioxidavtryck förväntas förändras när användning av fossila bränslen minskar inom energi-, produktions- och transportsystemen under de kommande årtiondena.

Vandringshinder och strömmande vatten

Nordanstigs kommun har en av landets mer ingående fiskevårdsplaner att arbeta utifrån. Planen antogs 2014, men vårt arbete med att skapa fria vandringsvägar och återställa vattendrag började redan 2007 då vi åtgärdade vårt första vandringshinder. Fiskevårdsområdena i kommunen påbörjade biotopåterställningar redan under sent 90-tal.

Restaurering av våtmarker

Våtmarker är viktiga boplatser för många djur och växter. Våtmarkerna är en viktig komponent för att motverka den globala uppvärmningen då de binder stora mängder växthusgaser i marken. Under 2020 gjorde vi vår första våtmarksrestaurering. 

Rädda kommunskogar med naturvärden

Just nu pågår en upphandling för att ta fram en skogsskötselplan. Tillämpning av hyggesfritt skogsbruk i så stor utsträckning som möjligt, en förvaltning som gynnar biologisk mångfald och hotade arter och som dessutom ser till att skyddsvärd skog bevaras är viktiga delar av skötselplanen.

Fritt växande ängar

I Strömsbruk har en parkyta anlagts med fokus på pollinerande insekter och vår ambition är att skapa fler liknande ytor med blommor som gynnar våra pollinerare. I samband med inventeringen av kommunala ”gråytor” (tätortsnära mark utan särskilt användningsområde) har flera förslag på ytor som kan bli ängs- och betesmarker presenterats.

Earth Hour 2023 (wwf.se) Länk till annan webbplats.

Fiske- och vattenvård i Nordanstig

Projekt i kommunen


För mer information

Anna Heijbel, enhetschef
0652-362 84, anna.hesselgren-heijbel@nordanstig.se