MENY


Framtidens energi kan finnas i Hälsingland

Miljoninvestering i avloppsrening klubbades på kommunfullmäktige, som också fick en uppskattad föredragning om Hälsinglands ljusa framtid som plats för framtida energiproduktion.

Måndagens kommunfullmäktige hade en aningen glesare dagordning än vanligt. Det gav utrymme till information om det för hela Sverige så viktiga energisystemet och framtidens energibehov.

Marie Asplind och Anders Lundell från Region Gävleborg berättade i en mycket uppskattad föredragning om energisystemet. I fokus stod framtidens energibehov och vad som kommer att krävas för att distribuera den fördubbling av energi som krävs i och med omställningen mot fossilfrihet.

Fossilfritt för ökad konkurrens

Anders Lundell berättade om Sveriges ambition att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Här har Hälsingland goda förutsättningar att locka energiproducenter. Inkopplingspunkter, mark och bra logistik med E4 och hamnar talar för landskapet.

– Vi sitter i ett fantastiskt attraktivt läge, sa Anders Lundell.

Planer på vindkraft utanför hälsingekusten skulle innebära arbetstillfällen lokalt när energi behöver lagras genom vätgasproduktion eller andra metoder. Industrin kräver också att framtidens el är fossilfri, eftersom det är en konkurrensfördel.

Nödvändig men försiktig renovering

Han avslutade informationen med ett önskemål om mindre polarisering mellan energislagen och att det ena inte ska förordas framför andra. Det kommer i framtiden att behövas en kombination av många olika slags energier slog han fast.

Reningsverket i Gnarp är i stort behov av upprustning. Kommunfullmäktige beslutade att 16 miljoner kronor läggs på renovering av verket. Byte av elinstallationer, nytt styr- och övervakningssystem och ny slamavvattningsutrustning tillhör det mest akuta.

Som alternativ fanns ett helt nytt avloppsreningsverk. Fullmäktige valde renovering för att påverka VA-taxorna så lite som möjligt. Det var också vattenbolagets förslag. Renoveringarna ska starta så fort som möjligt.

Tre partistöd hålls inne

Så här års betalas också partistöd ut till partier med representation i kommunfullmäktige. Förutsättningen för utbetalning är att partiet lämnat redovisning av hur det senaste, men också sparade stöd sedan tidigare, har använts. Fem av fullmäktiges åtta partier beviljades partistöd av fullmäktige, medan Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna uppmanandes att komplettera sina redovisningar innan utbetalning sker.

En av kvällens sista punkter var redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och LSS. Glädjande är att inga äldre får vänta på beslut om boende, vilket gladde omsorgsutskottets ordförande. Lösningen heter modulerna vid Sörgården i Bergsjö. Däremot har tre gynnande beslut om kontaktfamilj och ett beslut om kontaktperson inte verkställts i tid.

Beslut i korthet

Plus för gemensamt utbildningsförbund

Hälsinglands Utbildningsförbund är Nordanstigs, Söderhamns och Bollnäs kommuners gemensamma förbund för gymnasie- och vuxenutbildning. Fullmäktige godkände förbundets årsredovisning och det positiva resultatet på drygt fem miljoner kronor.

Nordanstig har begärt utträde ur förbundet, något som väntas vara genomfört senast sista december 2025.

Minus för Ostkustbanebolaget

En annan samägd organisation är Ostkustbanan 2015 AB. Bolaget ägs av flera kustkommuner i södra Norrland med syftet att verka för dubbelspår och snabbtågsstandard på sträckan Gävle–Härnösand.

Årsredovisningen för 2023 visar ett underskott på drygt en halv miljon kronor.

Förbund för egenförsörjning gör miljonöverskott

Samordningsförbundet Gävleborg finansierar insatser i länet som ska ge stöd och rehabilitering för medborgare att uppnå egen försörjning. Förutom regionen och länets kommuner är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan medlemmar.

Förbundet gjorde enligt sin årsredovisning ett positivt resultat på drygt tre miljoner kronor förra året.

Dyr förvaltning av fonder

Årsredovisningarna för tre fonder godkändes. Noterbart är att avkastningen på dem i stort understiger förvaltningsavgifterna.

Innehaven för Stiftelsen Nordanstigs näringslivsfond, Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins stipendiefond samt Per-Olof Schönströms minnesfond ska istället placeras i bankkonto för bättre avkastning.

Se fullmäktigesammanträdet i efterhand Länk till annan webbplats.

Kallelser och protokoll

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se