MENY


Delrapport om EPC-projekt presenterades på sista fullmäktigesammanträdet

Kilowattkostnaden per kvadratmeter blir lägre i kommunens fastigheter tack vare de åtgärder som utförts inom ramen för energibesparingsprojektet EPC. Det visar delrapporten som presenterades på årets sista fullmäktigesammanträde.

Det bjöds på traditionsenlig julgröt innan sammanträdet i Kulturhuset Bergsjögården började. Innan sammanträdet inleddes delades också diplom ut till årets föreningsledarstipendiater och kulturstipendiat.

Delrapport om EPC-projektet

Det fyraåriga energibesparingsprojektet EPC som snart avslutas ger önskat resultat visar delrapporten. Projektet innebär energieffektivisering av kommunens byggnader och bostäder genom bland annat byte av belysning, ny teknik för styrning och reglering av värme och ventilation samt tilläggsisolering av vissa fastigheter. Åtgärderna innebär även en förbättrad arbetsmiljö för medarbetare, elever, boende och andra som vistas i lokalerna, samtidigt som energi- och driftskostnaderna blir lägre. Den totala besparingen beräknas hittills till 46 kWh/kvm (-22 procent).

Redovisning av e-förslag 2023

Sedan starten den 2 mars 2023 har det kommit in tio e-förslag från medborgare och av dem har två fått de 20 röster som behövs för att förslaget ska gå vidare till beredning och beslut. Resten av förslagen finns nu på kommunens webbplats för omröstning.

Beslut i korthet

Revidering av reglemente för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

  • Genom en ny lag ska kommunerna kontrollera att vissa fritidsbåtshamnar har anordningar för att ta emot avfall och att dessa stämmer överens med regelverket. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd får tillsynsansvaret för avfallshantering i vissa fritidsbåtshamnar.

Ny taxa och timavgift inom miljöbalks- och livsmedelsområde med flera

  • Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny taxa och timavgift inom miljöbalks- och livsmedelsområdet med flera eftersom flera tillsynsområden tillkommit som inte omfattas av nuvarande taxa.

Förslag till taxa för tobaksfria nikotinprodukter

  • Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har tillsynsansvaret enligt lagen om hantering av nikotinprodukter. Eftersom det saknats en taxa för detta fastställdes den till 1490 kr från och med 1 januari 2024.

Översyn av arvoden till valförrättare

  • Vid valnämndens möte den 18 oktober 2022 beslutades att en utredning av arvodena till valförrättare skulle göras inför valet 2024. Ett förslag på nya nivåer har arbetats fram som antogs av kommunfullmäktige.

Styrdokument i civil beredskap

  • Styrdokument som beskriver övergripande mål och inriktning för arbetet med den civila beredskapen 2023–2026 antogs. Enligt överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019–2022 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskapen.

Motioner

Motion om gratis mensskydd i skolan (Centerpartiet och Vänsterpartiet).

  • Motionen ansågs besvarad. Mensskydd finns idag tillgängliga på samtliga skolor i kommunen via skolsköterskan. Behovet är störst på Bergsjöskolan och skolsköterskan är där flest veckodagar.

Motion om gratis lusmedel för barn (Vänsterpartiet)

  • Efter debatt avslogs motionen. Nordanstigs kommun baserar sitt förebyggande arbete mot löss på luskamning. Vårdnadshavare informeras löpande om luskamning och återkommande avlusningsdagar för att säkerställa bred och effektiv behandling samt minska risken för spridning.

Motion om att införa teckenspråkstolkning vid digitala och fysiska möten i kommunen som är offentliga för allmänheten (Sverigedemokraterna)

  • Anses besvarad då behov av tolkning alltid kan tillgodoses i det enskilda fallet. Det gör man via beställning till Tolkcentralen. Det pågår även en betydande teknikutveckling av digitala hjälpmedel som helt eller delvis kan lösa tillgänglighetsproblemet i framtiden.

Se fullmäktigesammanträdet i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kallelser och protokoll

En ordförandeklubba på ett bord.

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se