MENY


Våld i hemmen viktig fråga på fullmäktige

Samverkan och långsiktig finansiering är viktiga nycklar mot våld i nära relationer. Det fick våra politiker veta när både polis och kvinnojour besökte fullmäktige för att berätta om sitt viktiga arbete.

Vem ansvarar för skötsel och underhåll av Holms kultur- och fornlämningsområde i Harmånger? Frågan kom under allmänhetens frågestund och inledde måndagens kommunfullmäktige i Kulturhuset Bergsjögården.

Lars Hed (M) kunde berätta att Länsstyrelsen Gävleborg och Nordanstigs kommun har ett delat ansvar. Länsstyrelsen sköter området med bland annat röjning, medan kommunen ansvarar för sophämtning och att brasved finns på plats.

Gävleborg sticker ut

Nyligen ställde sig kommunen bakom Huskurage – en metod som bygger på grannars engagemang mot våld i nära relation. På måndagen fick fullmäktiges ledamöter ytterligare nyttig kunskap i ämnet, när Kvinnojouren Vändpunkten, polisen och kommunens trygghets- och folkhälsostrateg informerade.

Ledamöterna fick höra hur kommunen arbetar tillsammans med polisen, bland annat med kartläggning av anmälda brott, som var, när och hur. Att samverkan är viktigt slogs fast och samhällets alla delar måste engagera sig.

Johannes Persson, kommunpolis i Nordanstig och Hudiksvall berättade att medborgarlöften är på gång, där man från polisens sida vill se våld i nära relation som ett prioriterat område. Ungdomar och narkotika är ett annat viktigt område. När det kommer till våld i nära relation sticker Gävleborg ut med åtta mord sedan 2018 i nära relation. Det är mer än i Uppsala län och Västmanland tillsammans.

Finansieringen viktig

Kvinnojouren Vändpunkten Hudiksvall & Nordanstig startade 1982 och är en av landets äldsta. Lina Larsson och Betty Sporrong berättade om Kvinnojourens arbete med bland annat stödsamtal och stöttning vid vård- och myndighetskontakter och att man kan erbjuda skyddat boende. Föreningen har två anställda, och är beroende av ideella insatser.

De senaste åren har man sett en kraftig ökning av antalet hjälpsökande och en viktig aspekt i hjälpen till utsatta kvinnor är förtur till kommunala bostäder. En annan viktig fråga är en trygg och långsiktig finansiering med riktning till fullmäktiges politiker.

Vänsterpartiet hade för dagen ställt en interpellation till majoriteten. Huvudfrågorna på bordet var två; vill majoriteten avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten – i så fall när? Och hur ska personalen inom omsorgen kunna använda den så kallade gyllene kvarten om den inte är schemalagd, och vem ansvarar för att schemalägga den?

Föreskrifter för hälsa och miljö

Omsorgsutskottets ordförande Stefan Nybom (S), svarade att minutstyrning inte finns i hemtjänsten och att brukaren numera tilldelas ett block av tid där innehållet i insatsen kan variera efter behovet för tillfället. Modellen är ny och kommer att behöva lite tid att införlivas i hemtjänstens alla delar, sa han.

Den gyllene kvarten är femton minuter varje arbetsdag som ska användas till hälsobefrämjande aktiviteter eller till återhämtning. Ansvaret för schemaläggning ligger alltid på arbetsgivaren, men hur den gyllene kvarten bör förläggas måste varje arbetsplats själva komma fram till, sa Nybom.

Kommunfullmäktige antog också under kvällen reviderade lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön. Det handlar bland annat om avlopp, djurhållning, tomgångskörning, eldning och spridande av gödsel. De nya föreskrifterna ska förenkla för enskilda och i vissa fall tas krav på anmälan och tillstånd bort.

Nya nationella föreskrifter för hur kommunerna ska planera och genomföra tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor gäller sedan förra året. Det ställer i sin tur högre krav på bland annat kompetens i frågor som rör explosiva och brandfarliga varor. Fullmäktige antog förslaget om samverkan mellan Hälsinglands tre räddningstjänster för att stärka det förebyggande arbetet på området. Samverkan gäller från 1 april 2023.

"Inte en lämplig lösning"

Vid fullmäktigesammanträdet i februari bordlades valet av nya styrelser i de kommunägda bolagen Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs Fjärrvärme AB. Förklaringen var att man från majoriteten ville fundera ett varv till över de föreslagna namnen.

Tankearbetet är tydligen gjort för nu kom frågan upp på nytt med de sedan tidigare föreslagna namnen. Ny ordförande för bostadsbolaget är Michael Wallin (M) med Stig Jonsson (S) som vice.

Till ordförande i fjärrvärmebolaget valdes Kent Hammarström (S) med Michael Wallin (M) som vice ordförande.

Stig Eng (C) ansåg att lösningen med Michael Wallin som ordförande i bostadsbolaget och vice ordförande i Nordanstigs Fjärrvärme AB inte är lämpligt eftersom de två bolagen gör affärer sinsemellan. Lars Hed (M) såg inte att utnämningarna skulle komma att innebära ett problem.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se