MENY


Våra vattendrag spelar stor roll

Hur ser ett välmående vattendrag ut och vad har det för betydelse om ett vattendrag mår bra eller dåligt? I tre korta filmer beskriver vår ekolog en del av det vattenvårdsarbete som görs i Nordanstig.

Ett välmående och fungerande ekosystem utgör grunden för vår existens. Att våra vattendrag mår bra, är öppna för vandrande fisk och transport av näringsämnen är därför viktigt. Det påverkar exempelvis vårt dricksvatten och vilka djur och växter som kan leva där. Det påverkar inte bara oss inom kommunens gränser, det har också inverkan på marina ekosystem och fiskbestånd i andra delar av världen.

Timmerflottningen påverkar fortfarande

Sedan 1800-talet har vi påverkat våra vattendrag kraftigt genom att flotta timmer, utvinna energi via småskaliga vattenkraftverk och dra vägar över vattendragen.

Under flottningen grävdes vattendragen om för att så smidigt som möjligt kunna forsla timret. Stenar och död ved rensades bort, strukturer som vi i dag vet är mycket viktiga för livet i, och i anslutning till, våra vattendrag.

Energiutvinningen och vägarna medförde många nya vandringshinder i vattendragen. De förhindrade transport av näringsämnen och försvårade vandring för fisk.

Vi stökar till i vattendragen

Det är nu länge sedan som många av ingreppen gjordes, men de påverkar fortfarande ekosystemen. Majoriteten av dammarna fortsätter att dämma trots att de slutat producera energi, vattendragen är raka och stenarna ligger upplagda längs kanterna i stället för i vattnet, trots att timmerflottningen slutade för mer än ett halvt sekel sedan.

En del av vårt vattenvårdsarbete består i att dra ut stenar i vattnet, byta ut vägtrummor och riva gamla dammrester. Våra vattendrag har varit med om mycket och de spelar en stor roll – för oss här i Nordanstig och i andra delar av världen.

Fiske- och vattenvård i Nordanstig

" "

För mer information

Trollet Ingelman Åslund, kommunekolog
0652-361 61, trollet.ingelman.aslund@nordanstig.se