MENY


Nytt mål, ny budget och höjda politikerarvoden

Kommunstyrelse och nämnder fick sina ledamöter tillsatta och arvodesregler antogs efter ny modell. Budgeten för de kommande åren beslutades också under årets sista kommunfullmäktige.

Traditionsenlig julmåltid och stipendieutdelning föregick årets sista kommunfullmäktige i Kulturhuset Bergsjögården. Efter gröt och skinkmacka väntade några tunga ärenden och en lång rad val, bland annat till kommunstyrelse, nämnder, revisorer, beredning och förbund.

Den här gången fanns ingen fråga från allmänheten. Frågor kom det istället från ledamöterna som bland annat undrade hur kommunen i egenskap av delägare ställer sig till en damm med reparationsbehov i Baståsen. Ska majoriteten gå vidare med ny upphandling för att bygga Bergsjös nya idrottshall? Och hur ser kostnadsmassan ut i vattenvårdsprojektet, en fråga som regelbundet ställts fullmäktigesalen?

Som minoritetsägare har kommunen inte mandat att avgöra åtgärder vid dammen. Idrottshallsbygget kommer att gå ut på anbud, och ett projektdirektiv ligger färdigt från styrgruppen för vattenvård kunde Ola Wigg (S) meddela.

Nytt mål för folkhälsan

Varje år ska beslut om budget tas. För dagen handlade det om mål och budget för åren 2023 till 2026. Den gångna mandatperioden var kommunfullmäktiges övergripande mål tre till antalet. De breddas nu och blir fyra. Målen om ökad utbildningsnivå och ökad befolkning till 10 000 invånare kvarstår. Miljömålet får ny lydelse genom att den biologiska mångfalden ska öka och miljöpåverkan minska. Nytt är att ökad jämlikhet och folkhälsa blir mer uttalat och ett prioriterat mål.

Flerårsbudgeten som efter en ganska stillsam debatt klubbades innebär att kommunstyrelsen och sociala myndighetsnämnden tillsammans har 628 miljoner kronor att röra sig med för 2023. Med årliga uppräkningar landar budgeten på 664 miljoner kronor år 2026. Budgeten har varje år ett överskottsmål på minst 2 procent.

Kraftig prisökning på pellets

Budgeten innehåller också investeringar på 80 miljoner kronor årligen fram till och med 2026. Där ingår satsningar på nytt särskilt boende och andra större investeringar som kommer att kräva separata beslut. Utöver finns investeringar på sammanlagt 31,5 miljoner kronor för respektive år 2023 och 2024 och 29 miljoner vardera de följande två åren.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet på fyra av budgetförslagets punkter där man hade egna yrkanden.

Rysslands krig i Ukraina påverkar priset på många energislag, även pellets. Kostnaderna på det förnybara bränslet har ökat kraftigt och förs nu över på fjärrvärmekunderna. Kommunfullmäktige beslutade om en tämligen rejäl men nödvändig höjning av fjärrvärmetaxans rörliga del med 31,5 procent. De nya priserna gäller från 1 januari 2023.

Debatt om politikerarvoden

Det gamla ålderdomshemmet i Kyrkbyn, Bergsjö, som senast inrymde Lindhs bageri, köps av kommunen för 60 000 kronor. Byggnaden är i dåligt skick och kommer att rivas för att ge plats för nya, moderna verksamhetslokaler. Rivningen bedöms kosta mellan en och en och en halv miljoner kronor, därefter ska tomten säljas till externa exploatörer. Per-Ola Wadin (L) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Nordanstigspartiet.se var emot ett köp och tre ledamöter ur partiet reserverade sig mot beslutet.

Den fråga som väckte mest debatt under måndagskvällen var den om de förtroendevaldas arvoden. Ärendet har beretts av Fullmäktigeberedningen för demokrati som föreslagit att arvodena baseras på procentsatser av riksdagsledamotsarvodet, istället för som idag – på andelar.

Kommunfullmäktige antog efter debatt det liggande förslaget till reglemente, som bland annat innebär att kommunstyrelsens ordförandes arvode är 90 procent av en riksdagsledamots eller 64 350 kronor i månaden. Oppositionsföreträdarens ersättning är 40 procent av riksdagsarvodet eller 28 600 kronor per månad. Tidigare ersättningar låg på 50 050 respektive 10 010 kronor.

Ny kommunstyrelse klubbad

Nordanstigspartiet.se ville se en mindre ökning av arvodena och lanserade en egen beräkningsmodell som man yrkade på. Inte heller Vänsterpartiet ansåg höjningen skälig med tanke på omvärldsläget och ställde sig bakom Nordanstigspartiet.se:s yrkande.

Stig Eng (C), hävdade att en felräkning ger utskottsordförandena ett orimligt högt arvode och yrkade på en minoritetsåterremiss. Efter votering beslutades emot en återremiss och för att avgöra ärendet under kvällens sammanträde. Därefter ställdes kommunstyrelsens förslag och oppositionens yrkande mot varandra där liggande förslag vann efter ännu en votering.

Det nya arvodesreglementet gäller från 1 januari 2023.

Under kvällen genomfördes också en lång rad val till nämnder och beredningar för mandatperioden. Till ordförande i kommunstyrelsen valdes Ola Wigg (S) med Lars Hed (M) och Andreas Högdahl (NoP) som förste respektive andre vice ordförande. Oppositionsråd blev Andreas Högdahl (NoP). Byggnadsnämndens ordförande blir Daniel Gunsth (S), medan ordförandeposten i sociala myndighetsnämnden går till Stefan Nybom (S).

Här kan du se måndagens sammanträde i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya kommunstyrelsen mandatperioden 2023–2026

Ola Wigg (S) ordförande
Stefan Nybom (S)
Sigbritt Persson (S)
Sandra Jonsson (S)
Lars Hed (M) 1:e vice ordförande
Michael Wallin (M)
Tor Tolander (M)
Andreas Högdahl (NoP) 2:e vice ordförande
Stig Eng (C)
Carina Ohlson (C)
Petter Bykvist (V)
Mikael Brykner (SD)
Eva Andersson (SD

Kommunsekreterare Eva Engström och ledningsutskottets ordförande Stig Eng överräcker årets föreningsledarstipendium till Yngve Nilsson för hans engagemang i Bergsjö IF.

En man och en kvinna mottager kulturstipendium.

Kommunsekreterare Eva Engström och ledningsutskottets ordförande Stig Eng överräcker årets kulturstipendium som i år delas mellan Lena Gräntz och Bertil Sundin.

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se