MENY


Nya fullmäktige lämnar skatten oförändrad

Kommunfullmäktiges nya konstellation samlades för första gången med frågan om skattesats på bordet. De fick också glädjande siffror kring den kommunala ekonomin.

På måndagskvällen samlades Nordanstigs nyvalda kommunfullmäktige till sitt första sammanträde. I egenskap av ålderman leddes sammanträdet inledningsvis av Stig Eng (C) när fullmäktiges nya ordförande skulle väljas. Men dessförinnan lät Stig Eng samtliga ledamöter – både omvalda och nyinvalda, att kort presentera sig för församlingen och för åhörarna i samband med uppropet.

Efter att ordförandeklubban överlåtits till nye ordföranden Kent Hammarström (S) med Mårten Westergren (M) och Petra Modée (V) som förste respektive andre vice ordförande inleddes mandatperioden med allmänhetens frågestund.

"Inte skattefinansierad hantering"

Frågeställaren vill veta varför hyresgäster i flerfamiljshus inte får samma service som villa- eller fritidshusägare när det kommer till hämtning av grovsopor. Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) kunde förtydliga att servicen inte är skattefinansierad utan bekostas via avfallstaxan. Det är alltså hyresvärdens ansvar att se till att grovsophämtning sker som dessutom är kostnadsfri för hyresgästerna. Om så inte sker bör detta påtalas hos hyresvärden, tipsade Ola Wigg.

Fullmäktige fick därefter ta del av glädjande siffror i den prognos som delårsbokslutet utgör. När hela 2022 passerat ser resultatet enligt delåret ut att landa på plus 47 miljoner kronor för kommunens verksamheter. Räknas hela kommunkoncernen med bolagen in visar prognosen ett överskott på 55 miljoner kronor.

Förbättrad soliditet

Bland de finansiella målen märks ett överskott på hela sju procent, alltså högt över målet på två procent. Även soliditeten ökade från redan höga 15 procent förra året till 23 procent i år. Kommunens likviditet, alltså förmågan att betala löpande kostnader som varor och löner, är också mycket stark kunde ekonomichef Björn Hylenius berätta.

Kommunfullmäktige tackade för delårsbokslutet och godkände det.

Inför varje nytt år ska fullmäktige besluta om skattesats. Ett enigt fullmäktige fastslog skattesatsen till 22,51 kronor per skattekrona för 2023, vilket är oförändrat.

Barnomsorg dygnet runt

Kvartalsvis lämnas sammanställning om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS. Under den aktuella perioden fanns sju beslut inom äldreomsorgen och tre beslut om kontaktpersoner eller kontaktfamilj.

Kommunfullmäktiges beslut blev att skicka redovisningen till Inspektionen för vård och omsorg. IVO kan, om myndigheten finner att insatserna inte skett inom skälig tid, ansöka om att kommunen ska betala en särskild avgift för underlåtelsen.

Från Carina Ohlson och Centerpartiet och kom en motion om barnomsorg dygnet runt för dem som behöver det. Det är en jämställdhetsfråga, konstaterade hon. Motionen går nu vidare till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se