MENY


Prognos pekar mot rekordresultat

Det är nästintill bara plus när kommunens resultat granskas efter att drygt halva budgetåret gått.

Den kommunala ekonomin ser ut att gå mot ännu ett rekordår. Verksamheterna går med något undantag bra. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott på drygt 47 miljoner kronor, nära 31 miljoner över budgeterat resultat. För kommunkoncernen som helhet inklusive de kommunala bolagen visar prognosen plus 55 miljoner kronor.

Även om det prognosticerade överskottet till stor del fortsatt bottnar i riktade statsbidrag med anledning av pandemin ser det riktigt bra ut. Till exempel är skatteintäkterna betydligt högre än budgeterat och verksamheterna håller sina budgetar.

"Bra verksamhet – bra resultat"

Undantaget är Vård och omsorg som ännu dras med stora kostnader på grund av pandemin. Minsta misstanke om symptom i våra särskilda boenden innebär nämligen kohortvård med dedikerad personal. Det driver upp kostnader, samtidigt som tiden för provsvar i pandemins efterdyningar är längre, vilket i sin tur förlänger kohortvården.

På omsorgsområdet drar fler placeringar enligt LSS, Lagen om stöd och service, också ökade kostnader.

Sammantaget är kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg mycket nöjd med delårets prognos.

– Det är ett jättebra resultat, mycket tack vare bättre måluppfyllnad och budgetföljsamhet i kombination med statsbidrag. Men jag vill lyfta fram att när vi gör mer och bättre verksamhet påverkas också resultatet positivt, säger han.

Stora investeringar

Investeringarna är fortsatt höga och väntas i år landa på 85–90 miljoner kronor. Bland annat har bredbandsutbyggnaden bra fart, energieffektiviseringsprojektet EPC fortsätter och ger nu stora besparingar i el- och uppvärmningskostnader. Planeringen inför ny idrottshall i Bergsjö och nytt särskilt boende pågår också.

Om man tittar bortom ekonomin finns flera viktiga händelser hittills under året. Den nya klimatsmarta förskolan invigdes i Gnarp och det viktiga folkhälsoarbetet tog fart med Folkhälsodagarna som lockade många besökare och föreningar.

Fler miljöbilar har köpts in och andelen ekologiska livsmedel ökar i våra verksamheter. På skolans område görs en satsning på fler special- och socialpedagoger för ökad måluppfyllelse.

Ensam om födelseöverskott

Befolkningen i kommunen ökade med tio personer och Nordanstig hade, som enda kommun i Hälsingland och Sundsvallsregionen, ett födelseöverskott. Som ett led i arbetet för att behålla invånare och helst bli fler har detalj- och översiktsplanearbetet växlats upp. Vi ser också att antalet nystartade företag ökar.

Under 2022 genomfördes en verksamhetsövergång inom hemtjänsten från Drakstadens omsorg till kommunal hemtjänst. All hemtjänst drivs nu i kommunens regi.

Samtliga bolag som kommunen hel- eller deläger visar plus- eller nollresultat i prognosen för helåret.

– Det är historiska resultat vi haft både 2021 och nu i prognosen för 2022. Pandemipengar eller inte, nordanstigarna har producerat mer än vad staten förväntat sig. Det ger ett bättre skatteutfall. Och att verksamheterna hållit sig inom sina budgetramar gör jättemycket, säger Stig Eng, ordförande i ledningsutskottet.

Delåret i siffror:

Delårsbokslut per 31 augusti 2022

Staben: +2,1 mnkr
Innefattar bland annat miljö- och räddningsnämnd.

Tillväxt och service: +5,8 mnkr
Bland annat plan- och byggverksamhet, avfall och återvinning, miljö och tillsyn ligger här.

Utbildning: +/-0 mnkr
Förskola, skola, skolskjuts, gymnasie- och vuxenutbildning. Även bibliotek och barn- och elevhälsan.

Vård och omsorg: -14,8 mnkr
Innefattar bland annat vård och omsorg med hemtjänst och hemsjukvård, anhörigstöd och daglig verksamhet.

Sociala myndighetsnämnden: +/-0 mnkr
All myndighetsutövning, exempelvis placeringar barn och vuxna, familjehem, försörjningsstöd. Innefattar även social omsorg, budget- och skuldrådgivning, integration och arbetsmarknad.

Kommunstyrelsens särskilda verksamheter: +16,1 mnkr
Innefattar bland annat pensioner, personalomkostnader och avskrivningar.

Skatteintäkter, statsbidrag, slutavräkning samt finansnetto: +21,6 mnkr.

Sex vita elbilar på rad en solig dag.

Nya elbilar är en del i vårt klimatarbete som också bidrar till lägre driftskostnader..

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
0730-416 781, ola.wigg@nordanstig.se

 

Stig Eng, ordförande ledningsutskottet
070-397 63 23, stig.eng@nordanstig.se