MENY


Våtmarksåterställning för klimat och vattenflöde

Vid myren Hossan, mellan Ölsjön och Knoppe, arbetar två grävmaskiner med att plugga igen myrdiken med torv. Det är det första stora arbete som görs för att återställa våtmarker i vår kommun.

Sedan några veckor pågår arbete med våtmarksåterställning i Harmångersåns vattensystem. Totalt 35 kilometer myrdiken ska pluggas igen för att återställa våtmarkernas naturliga funktion. Fram till mitten av 1900-talet dikades myrmark ur för att underlätta vid skogsavverkning. De konstgjorda dikena påverkar vattenflödet och ekosystemet negativt.

Projektet "Återvätning av våtmarker i Harmångersåns vattensystem" medfinansieras av statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) och Holmen Skog AB.

Först att återställas är myren Hossan öster om Hassela, där grävmaskiner gräver av diket och bygger en plugg av torv för att stoppa vattenflödet. Torven täcks med ett växtlager för att återställa ytskiktet. För att inte riskera att sjunka eller förstöra marken tar sig grävmaskinerna fram på stockmattor över myren.

Viktigt för klimatet

Våtmarker som bildar torv spelar en viktig roll för klimatet eftersom torv innehåller stora mängder kol. En dränerad torvmark släpper däremot ut koldioxid till atmosfären.

–Torrlagd torv syresätts och börjar avge koldioxid vilket ger samma effekt som när vi använder fossila bränslen. När torvmarken återväts blir myren återigen en koldioxidsänka där växtdelarna inte bryts ner, säger Johan Andreasson, fiskevårdsansvarig i Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner.

Jämnare flöde motverkar övervämningar

Återvätningen motverkar också översvämningar och torka då våtmarkens utjämnande effekt på vattenflödet återskapas. Vid nederbörd samlas vattnet i myren som sedan rinner med ett jämnare flöde vidare i vattensystemet.

Myrmarker stärker även den biologiska mångfalden och fungerar som våta barriärer som motverkar brandspridning och skyddar djur vid skogsbrand.

En man pekar och visar gröna stråk i ett myr.

Magnus Hägg visar hur de tidigare gjorda dikena kan ses som gröna stråk i myrmarken.

En grävmaskin bygger en "plugg" för att återställa våtmark.

Diket grävs av och pluggas med torv.

Torvpluggen täcks med växlighet och kommer med tiden att sjunka något och smälta in i miljön.

Grävmaskinen tar sig fram på stockmattor över myren.

Flygfoto över skogs- och myrmark där diken syns tydligt i terrängen.

Myrdikena i Hossan syns väl från luften.

För mer information

Johan Andreasson, fiskevård, Hudiksvall kommun
0650-190 00 växel, 0650-195 34, 073-020 08 31