MENY


Kustnära skog gallras i Stocka-Ström

Holmen planerar under vår och sommar åtgärder för att främja naturvärden och sociala värden i Stocka och Strömsbruk. Tre områden med en sammanlagd yta av drygt 24 hektar berörs.

Det handlar bland annat om gallring för bättre solbelysning. I de fall det finns stigar ska de hållas fria och öppna, och får under arbetena inte köras sönder.

Skutviken sydost om Strömsbruk är ett av de områden som omfattas. Förutom den inre gallringen tas nästan alla veka träd mellan havet och Kustleden bort.

I ett område öster om samhället och söder om Harmångersån röjs avsnitt nära stigar och hus. Äldre tallar står kvar medan andra fälls för att skapa mer död ved. I området fälls det mesta av gran och riset tas bort. Här inventeras också kolbottnar, det vill säga lämningar efter äldre tiders kolmilor.

I området bakom skolan i Stocka sker röjning för att öka de så kallade sociala värdena. Även här ska stigar hanteras varsamt och får inte risas igen.

Karta över områden som ska gallras.

För mer information

Tony Carlsson, Holmen
070-311 25 95, t.carlsson@holmen.com