MENY


Detaljplan klubbad för nya sporthallen

Tusentals tänkbara jobb till arbetsmarknadsregionen och ny detaljplan som möjliggör bygge av efterlängtad hall i Bergsjö landade på fullmäktiges bord.

Februari månads kommunfullmäktige inleddes med information om Torsboda industripark. Torsboda i Timrå kommun är den tänkta platsen för ett stort etableringsområde för batteritillverkning. Företrädare för Sundsvallsregionen, en samverkansorganisation bestående av Sundsvall och kommunerna runt om, berättade bakgrunden till projektet. Torsboda var tidigare ett av alternativen för Volvos och Northvolts nya batterifabrik som till slut hamnade söderut.

Möjligheter och utmaningar

Området ligger utmed E4 vid Söråker och Torsboda beräknas sysselsätta minst 2 000 personer och i bästa fall 5 000 om planerna går i lås. En sådan etablering skulle betyda mycket för hela arbetsmarknadsregionen där Nordanstig också ingår.

Fullmäktige fick en lägesbild av arbetet för att nå en etablering. Investerare lockas med grön el till låga priser och stora tillgängliga arealer.

Samtidigt som stora industriprojekt innebär möjligheter finns också utmaningar. Långsiktig energiförsörjning, bostadsförsörjning och effekter av ökad tillväxttakt är tillsammans med kompetensförsörjning och eventuell omställning av befintlig arbetskraft de största.

Översiktsplan på gång

En fråga hade inkommit till allmänhetens frågestund. Den handlade om Holmens planerade vindkraftspark vid Tigerberget i nordvästligaste hörnet av Hudiksvalls kommun. Frågeställaren ville veta om Nordanstigs översiktsplan med tematiskt tillägg för vindkraft följs då kommunens synpunkter på etableringen lämnas.

Ola Wigg (S) svarade att dagens tematiska tillägg gäller, men att det dessvärre inte är relevant. Bland annat maxhöjder på kraftverk och nivåer för ljudstörning har förändrats sedan tillägget antogs. Den andra frågan handlade om översiktsplanen och tematiskt tillägg ska omarbetas, vilket Ola Wigg bekräftade. Översiktsplanearbetet pågår och samråd genomförs inom kort. Tematiskt tillägg kan tas fram tidigast 2024, enligt Wigg.

Bygget av en ny idrottshall vid skolan i Bergsjö tog ett steg framåt på måndagskvällen då fullmäktige beslutade att anta en ny detaljplan för området. Samråd och granskningar med efterföljande yttranden har genomförts liksom ett dialogarbete som riktats till förskolebarn och elever. En barnkonsekvensanalys har också gjorts.

Betalt två gånger

Med den nya detaljplanen kan projektet, som har fördröjts bland annat på grund av kostnadsökningar och osäkerhet kring marknadsläget, komma igång.

En agendapunkt handlade om att flytta över delar av förra årets investeringsmedel. Det handlar om pengar som inte nyttjats, bland annat 37 miljoner kronor för idrottshallen. Tio miljoner kronor förs över för bredbandsutbyggnad och lika mycket för projektering av nytt särskilt boende i Bergsjö. Sammanlagt flyttas nu drygt 79 miljoner kronor över till i årets investeringsmedel.

Hälsinglands Utbildningsförbund, Hufb, ansvarar för kommunens gymnasie- och vuxenutbildning. Ökad inflation innebär högre kostnader för förbundet som begärt uppräkning av sin budget med fyra procent. Hufb vill också att riktade stadsbidrag för gymnasieelever ska tillfalla förbundet.

Uppräkning sade kommunfullmäktige ja till. Nobben blev det däremot för statsbidrag direkt till förbundet. Innebörden av att bevilja äskandet vore att ge utbildningsförbundet betalt två gånger, ansåg fullmäktige, som också ställde krav på en-procentig effektivisering av nuvarande budget.

Omtag för bättre kustväg

Nya lokala ordningsföreskrifter klubbades också under kvällen. Jämfört med föregångaren Allmänna ordningsföreskrifter är de nya mer detaljerade, bland annat med mer exakta definitioner kring vad som är allmän plats. Föreskrifterna innehåller tydligare reglering vad som gäller för fastigheter där tomtens växtlighet når utanför tomtgränsen. Nytt är också att användning av fyrverkerier på andra tider än nyårsafton och Valborgsmässoafton inte längre är tillåtet utan särskilt tillstånd.

Tre motioner avhandlades också där två av dem ansågs besvarade. Den tredje däremot vann framgång och bifölls. Motionen som väckts från moderat håll handlar om nya tag för att rusta Kustvägen som går från Mellanfjärden, genom kustbyarna och vidare mot Galtström i norr. Fullmäktige sade ja till tidplan och budgetmedel för att utveckla vägen.

Tidigare har nybyggnation av kustväg mellan Mellanfjärden och Lönnånger varit aktuell, men fallit av rättsliga skäl. Bedömningen är nu att åtminstone den södra sträckningen mellan Stocka och Lönnånger är möjlig i form av en enklare grusväg.

Några beslut i korthet

  • Handlingsplan för jämställdhetsintegrering antogs. Handlingsplanen utgår från den europeiska CEMR-deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Bland annat prioriteras målet om att hälsoklyftorna i kommunen ska minska.
  • Kommunfullmäktige rekommenderar efter beslut att styrelsearvodena i kommunens helägda bolag ska följa samma modell som för de förtroendevalda, det vill säga en procentuell andel av riksdagsmannaarvodet. Frågan om nivån för Nordanstigs Bostäders ordförande väckte debatt. Ledamöter från både Vänsterpartiet och Nordanstigspartiet.se ville se ett lägre arvode med en procentenhet under det föreslagna på 7,5 procent. Frågan avgjordes efter votering.
  • Kommunens bolag Nordanstig Vatten AB beviljades en checkkredit på 15 miljoner kronor för 2023. Det är samma nivå som under 2022.
  • Under kvällen gjordes också ett antal val till styrelser och nämnder och kompletterande val. Valen av styrelser till Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs Fjärrvärme AB bordlades med motiveringen att man vill fundera ett varv till över de föreslagna namnen.

Se senaste kommunfullmäktige i efterhand

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se