MENY


Medarbetarnöjdheten fortsätter att öka

Kommunens medarbetare ger bra betyg till sin arbetsplats och resultaten har förbättrats ytterligare från redan höga nivåer. Det visar medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år.

Sedan 2012 mäter vi hur kommunens medarbetare upplever sin arbetssituation. Genom åren har betygen varit höga och årets mätning visar den högsta medarbetarnöjdheten sedan 2016.

Den sammanfattande frågan om hur nöjd medarbetaren är med sin nuvarande arbetssituation har ett medelvärde på 7,04 på en tiogradig skala. Frågorna har till viss del förändrats, men de 21 frågor som är desamma som tidigare år visar ett medelvärde på 3,98 på den femgradiga skalan.

– Det här är bra siffror som vi ska vara stolta över, säger personalchef Maritta Rudh. Vartannat år ger undersökningarna oss underlag för det förbättringsarbete som hela tiden pågår. Medarbetarundersökningen är också en viktig del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

KF-målen klättrar

Överlag visar årets resultat förbättringar jämfört med den senaste mätningen 2020. Alla frågor utom en ligger på ett medelvärde över 3,0. Lägst värde får frågan om kommunfullmäktiges mål diskuterats på arbetsplatsen. Positivt är dock att värdet har höjts.

Den fysiska arbetsmiljön med bland annat ljus, ljud och arbetsställning får ett något sämre resultat i år. Även upplevelsen om den egna hälsan är god, tappar lite.

När det kommer till ledarskap är uppfattningen att närmsta chef visar förtroende och att man får förutsättningarna att ta ansvar. Förtroendet för chefens sätt att leda verksamheten får också höga värden.

Fler rekommenderar arbete

De lägsta värdena finns – förutom de som nämnts – på områden som arbetsplatsens mål, tid för reflektion och eftertanke och om arbetsmängden känns rimlig.

– Det är glädjande att även de lägre omdömena ligger över eller klart över mittenvärdet 3,0. Sammantaget visar resultatet att vi har väldigt nöjda medarbetare. Det ger oss ett bra utgångsläge i arbetet för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare, säger kommunchef Erik Hedlund.

I årets mätning uppger fler att man känner stolthet över att jobba i kommunen, och fler rekommenderar att söka jobb hos oss.

"Hot aldrig acceptabelt"

Men medarbetarundersökningen identifierar också områden att arbeta aktivt med. De är främst hot och våld, diskriminering och olika former av trakasserier samt kränkande särbehandling.

Drygt 100 medarbetare uppger att de någon eller flera gånger utsatts för någon form av hot eller våld. I alla fallen utom två uppges annan än chef eller medarbetare stå bakom hotet eller våldet.

– Hot och våld är aldrig acceptabelt, lika lite som diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier är det. Vi tar dem alla på stort allvar och arbetar mot en nollvision, säger Erik Hedlund.

Fakta Medarbetarundersökningen

Kommunens 679 tillsvidareanställda tillfrågades.
Svarsfrekvens 71 procent (2020=72 procent) eller 482 medarbetare.
Resultat för de 21 frågor som är gemensamma med tidigare år (medelvärde):

  • 2022 = 3,98
  • 2020 = 3,95
  • 2018 = 3,82
  • 2016 = 3,94
  • 2014 = 4,05
  • 2012 = 3,81
Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se

 

Marie Gustavsson, HR-specialist
0652-361 28, marie.gustavsson@nordanstig.se