MENY


”Gråyta” i Strömsbruk blev trivsam park

En inventering gjordes för ett par år sedan av centralt belägna markområden som ägs av kommunen och där skötseln var eftersatt. En av dessa ytor fanns i centrala Strömsbruk och nu har platsen förvandlats till en trivsam liten park.

Det hade kommit in flera synpunkter från boende i Strömsbruk på platsen där det mest växte ogräs och sly som dessutom skymde sikten för både bilister och gångtrafikanter. Ur missnöjet föddes tanken att anlägga en liten park för att skapa trivsel och gynnsamma förutsättningar för insekter som är viktiga pollinatörer. En del av det som planterades skulle gärna vara ätbart.

Uppdraget att planera och ställa i ordning parken fick Rödmyran Handelsträdgård & Lantbruk i Östergrängsjö.

– Det fanns ingen budget avsatt i år, men vi valde att använda en del av vår driftsbudget för att genomföra projektet. Men våra politiker har avsatt medel för att förbättra den fysiska miljön så det finns medel för framtiden, berättar Helena Malmqvist, teknisk handläggare.

I parken växer nu perenner och på sensommaren har det vimlat av humlor, bin och fjärilar. En bänk ska sättas dit så att den som vill kan sitta mitt i parken och njuta av miljön. Det har tagits fram en skötselplan och parken kommer att skötas av Nordanstigs Bostäder.

Eftersom det finns ytor på fler orter i kommunen som behöver åtgärdas, är en naturlig fråga om det finns en plan för det. Kommer det att bli fler parker?

– Vi har ingen tidplan eller budget för det, men vi har en ambition och förhoppning att kunna genomföra liknande projekt på fler platser i framtiden, säger Helena Malmkvist.

Vad är en ”gråyta”?

Ordet ”gråyta” är inget vedertaget ord i svenskan, utan är ett ord som uppstod i arbetet med den markinventering som gjordes 2019–2020 och syftar på oanvända markområden i människors närhet. Ordet kan liknas vid svenskans ”impediment” eller engelskans ”greyfield”. Impediment syftar oftast på skog och åkermark med låg bonitet (dålig växtförmåga) och greyfields syftade ursprungligen på oanvända asfalterade ytor, men båda begreppen används ibland på samma sätt som ”gråytor”. För att ett område ska klassas som gråyta krävs att det är relativt litet, människonära och inte riktigt kan klassas varken som bruksskog, brukad åkermark, parkmark eller annan omskött grönyta.

Litet parkområde med planteringar och grusgångar intill en väg.

Foto: Trollet Ingelman Åslund

För mer information

Helena Malmkvist, teknik- och miljöhandläggare
0652-361 82, helena.malmkvist@nordanstig.se


Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef Tillväxt och service
0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se