MENY


Kultur, inflyttning och detaljplan på sommarens sista KF

På kommunfullmäktiges näst sista sammanträde för mandatperioden presenterades den kulturstrategi som antogs hösten 2020. Innan sammanträdet började delades årets omvårdnadsstipendier ut.

Årets omvårdnadsstipendiater Camilla Bylin, Kajsa Elfving och Signe Fröjd går alla på Omvårdnadsprogrammet på Bromangymnasiet. Stipendierna får de för att de är goda representanter för vård- och omsorgsyrket och för utbildningen, har uppvisat en god omvårdnads- och omsorgskompetens och har en hög social kompetens och är bra kamrater. Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson delade ut diplom, presentkort på 2 000 kronor och blommor till var och en.

Efter stipendieutdelningen inleddes sammanträdet av ordförande Carin Walldin.

Från besökare till bofast – nya och tidigare nordanstigare

Kommunen har som mål att öka invånarantalet till 10 000 personer. 2020–2021 flyttade 467 personer från och 658 flyttade till vår kommun. För att få en klarare bild av vad som påverkar beslutet att flytta till eller från Nordanstig har intervjuer gjorts med 20 personer som flyttat till och 20 som flyttat från kommunen. Resultatet av intervjuerna presenterades av Mia Järliden, näringslivschef. Även om underlaget är litet så ger intervjuerna en fingervisning om vad som påverkar människors val. Bristen på bostadsrätter och alternativa boenden för äldre som vill sälja sina hus är en orsak till flytt från kommunen som flera lyfter fram i intervjuerna. Annat som lyftes fram som en orsak till flytt var att kommunen upplevs som ”skräpig”.

De som valde att flytta till kommunen angav bland annat rimligt pendlingsavstånd, billiga huspriser och närhet till naturen som anledningar till flytten.

Flera av de som intervjuats var äldre personer och flera fullmäktigeledamöter ställde frågor om hur vi ska få yngre personer att bo kvar i kommunen. Mia Järliden konstaterade att det är en fråga som behöver undersökas vidare.

Kulturstrategi – från ord till handling

Kulturutvecklare Barbro Björklund presenterade kulturstrategin som antagits för perioden 2021–2025. Hon betonade vikten av att nu ta fram en handlingsplan för att realisera de tankar som finns i strategin. Centralt i planen är att kulturen i vår kommun behöver synliggöras på ett bättre sätt. Kulturområden som listas i strategin är musik, teater, dans, film, konst, kulturarv, bibliotek, litteratur, skolkultur, museer, konsthantverk, fordonskultur, mat- och odlingskultur och kulturella kreativa näringar.

Kommunens roll och förhållningssätt ska vara stödjande mot aktörerna och vara en viktig möjliggörare och samverkanspartner för att hitta positiva samverkanseffekter för kommunens utveckling inom kulturområdet.

Småhusbebyggelse i Varpsand möjlig med ny detaljplan

En exploatör har ansökt om planbesked för upprättande av en ny detaljplan för Gnarps-Berge 12:64 i Varpsand för att uppföra småhusbebyggelse. I översiktsplanen framgår att området är ett utpekat utvecklingsområde där kommunen vill erbjuda både bra och attraktiva boendemiljöer samt bebyggelse och anläggningar som tar stor hänsyn till naturen. Den ändrade detaljplanen som fullmäktige fattade beslut om är därför helt i linje med ambitionerna i översiktsplanen.

Ett steg närmare gemensam IT-organisation för hälsingekommunerna

Arbetet med verksamhetsutveckling inom IT-drift för hälsingekommunerna fördjupas och kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete med övriga kommuner leda arbetet utifrån fullmäktiges inriktningsbeslut. Hälsingekommunerna ska senast den 1 januari 2026 ha en gemensam organisation som hanterar IT-driftsprocesser och infrastruktursystem.

Riktlinjer, föreskrifter och årsredovisning godkändes

En ny upphandlingspolicy som tagits fram gemensamt i Inköpssamverkan Mitt antogs och ersätter Upphandlingspolicy – Inköp Gävleborg.

Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Gävleborg godkändes. Samordningsförbundet har till uppgift att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning.

Hanteringen av returpapper är sedan den 1 januari 2022 kommunernas ansvar och med anledning av det och en ny avfallsförordning antogs reviderade föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar.

Flera motioner behandlades. En motion hade inkommit från Vänsterpartiet om att utreda hur kulturentreprenörer skulle kunna få ytterligare stöd, men den avslogs med motiveringen att kommunen redan idag har flera bra sätt att stimulera branschen med kulturentreprenörer och att det är också viktigt att det inte blir en osund finansiering av enskilda entreprenörer. Det finns även kulturrådet som ska fånga upp synpunkter från denna intressegrupp.

Debatt om att avskaffa ofrivilliga delade turer

En motion som innebar viss debatt var Vänsterpartiets motion om att avskaffa ofrivilliga delade turer. Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson besvarade motionen med att den inte längre är aktuell eftersom det idag inte finns några ofrivilliga delade turer inom omsorgen. Motionen avslogs.

Svårt att hitta kontaktfamiljer och kontaktpersoner

En återkommande punkt på kommunfullmäktige är sammanställning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och LSS. Nu finns fyra beslut där kommunen riskerar vite. Flera handlar om svårigheten att hitta kontaktfamiljer och kontaktpersoner till ungdomar. Ärendet föredrogs av Carina Olsson (C).

Inga frågor fanns att besvara under punkterna Allmänhetens frågestund eller Ledamöternas frågestund.

Webbsändning från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-27. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilden visar en kallelse till ett sammanträde.

Foto: Nordanstigs kommun

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se