MENY


Stärkt arbete på alla nivåer mot våldet

Arbetet mot våld i nära relationer ska stärkas i kommunens alla verksamheter. Det beslutade kommunfullmäktige som samlats i Mellanfjärdens fina teater. Förslag att sänka politikerarvodena röstades ner.

Fullmäktiges ledamöter bjöds på mat och besök på Trolska skogen i Mellanfjärden innan måndagens sammanträde inleddes som för ovanlighetens skull hölls i ortens trivsamma teater.

Om Ersk-Matsgården i Hassela har en ”fast ensemble” så är det väl Anders Thyr, Anna Kron och Göran Strid. Iförda kläder från 1900-talets början berättade de tillsammans med kulturutvecklare Barbro Björklund om förra året på Hasselagården. Ledamöterna fick veta att på senare år har besöken ökat med ungefär 1 000 personer per år. Många – även från södra Hälsingland och trakterna runt Sundsvall – söker sig dit och extra roligt är att barnfamiljerna blir allt fler. Bland annat visar de ett stort intresse för gårdens mat.

Framtida museijordbruk

Det gror på Ersk-Matsgården och i sommar utökas odlingarna av potatis, rovor, rotsaker och örter till matlagningen och redan i fjol var gården självförsörjande på potatis. I ett Lona-projekt finansierat med 1,6 miljoner kronor från Naturvårdsverket återställs nu markerna som de än gång var. På sikt är målet att gården ska bli ett museijordbruk.

Allmänhetens frågestund innehöll en fråga; om havsvattnet i Mellanfjärden. Viken är övergödd och igenväxt på grund av läckage från reningsverk och avlopp, enligt frågeställaren, som önskade besked om när en åtgärdsplan kan finnas på plats. Ola Wigg (S), ville inte nämna någon tidpunkt, men lovade att arbetet ska skyndas på.

Förbund under avveckling

Våren är årsredovisningarnas tid och även måndagskvällens kommunfullmäktige hade att avhandla ett par eftersläntande redovisningar. Först ut var Inköp Gävleborg, vårt länsgemensamma inköpsförbund som är under avveckling. Förbundets kvarvarande syfte är att förvalta de avtal som har återstående löptider. Resultatet för 2021 landade på -895 000 kronor, vilket är ett par hundra tusen kronor sämre än budget. Förbundets egna kapital uppgick till drygt 4 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade också att godkänna årsredovisningen för tre fonder; Per och Anna Katarina Sundins minnesfond, Per-Olof Schönströms minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond. Ingen av de tre fonderna delade under året ut några bidrag.

Nej till sänkta arvoden

Därefter gick kommunfullmäktige igenom en rad motioner. En S-ledamot förslår att fullmäktiges sammanträden återigen förläggs till fullmäktigesalen i Harmånger under förutsättning att en utredning visar att det är möjligt. Även om fullmäktige anser att dagens lokaler i Kulturhuset Bergsjögården inte är optimala fyller de sitt syfte väl. Beslutet blev trots det att gå vidare med en utredning. Frågan om att-satsen om en flytt anses däremot besvarad.

Nobben blev det för en motion från Nordanstigspartiet.se om att sänka politikerarvodena med 15, 30 eller 50 procent. En sådan sänkning skulle ligga i linje med övriga effektiviseringar som görs runt om i kommunen menar förslagsställaren.

Ärendet var det enda för kvällen som fick igång någon egentlig debatt. Från andra ledamöter kom invändningar om att lägre arvoden ytterligare skulle försvåra för yrkesverksamma att ta på sig politiska uppdrag. Kommunfullmäktige avslog motionen efter votering med siffrorna 23–2, och hänvisade till att det är den parlamentariskt sammansatta fullmäktigeberedningen för demokrati som har att föreslå arvodesnivåerna.

"Tänka bredare"

Bättre gick det för Sverigedemokraternas motion där man vill se ett förbättrat arbete i kommunens alla verksamheter mot våld i nära relationer. I och med beslutet får nu kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för arbetet med ansvar att den blir känd i verksamheterna. Fullmäktiges ledamöter var eniga i beslutet.

Vänsterpartiet har i en motion föreslagit en utredning om att införa ”enprocentsregeln”. Enligt regeln ska en procent av byggkostnaden vid nybyggen och större renoveringar avsättas till konstnärlig utsmyckning. Fullmäktige anser att motionen är besvarad eftersom regeln numera finns i kommunens nya Kulturstrategi.

Petter Byqvist (V), tackade för svaret, men uppmanande samtidigt politikerkollegorna att tänka bredare kring hur utsmyckning kan ske, till exempel vid kommande investeringar i vägbelysning och VA-anläggningar. I de fallen kan konsten ges teman kopplade till ljus eller vatten.

"Riskerar vite"

På sitt sätt kan man väl säga att även Vänsterpartiets motion om återkommunalisering av hemtjänsten gick vägen även om den rent formellt inte gick igenom. Motionens önskan var nämligen att all hemtjänst ska bedrivas av kommunen och inte av privata företag som delvis skett under senare år. Kommunfullmäktiges beslut blev att motionen anses besvarad, eftersom beslut tagits redan i februari i år om att inte längre lägga ut hemtjänst på privata utförare.

En återkommande punkt på kommunfullmäktige är sammanställning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och LSS. Nu finns fyra gynnande beslut där kommunen riskerar vite. Ärendet föredrogs av Carina Olsson (C) som än en gång bad om en lösning för fler särskilt boende-platser i kommunen.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Eva-Lisa Järvinen, kommunjurist
0652-360 50, eva-lisa.jarvinen@nordanstig.se