MENY


2021: Byggboomens och investeringarnas år

De senaste årens fokus på att utveckla kommunen och verksamheterna börjar visa resultat. Årsredovisningen 2021 är ett kvitto på att arbetet nu går stadigt framåt.

Även om det ekonomiska resultatet på sista raden aldrig tidigare varit så bra finns de stora glädjeämnena på annat håll.

Bostadsbyggandet nådde under året sin högsta nivå på 20 år vilket gynnar befolkningsutvecklingen. Folkmängden följer glädjande nog inte de ibland ganska dystra prognoser som Statistiska centralbyrån, SCB, levererar. Vi blev faktiskt bara tre färre i vår kommun under året, samtidigt som avsevärt fler flyttar till kommunen jämfört med härifrån.

– Vi ligger förstås en bit från målet på 10 000 invånare, men den stabila befolkningsutvecklingen ger en mycket bra grund att bygga vidare på, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg. Det gör att vi blir starkare framåt.

Ökad måluppfyllelse

Bredband är viktigt för hushållen, och tillgången ökar i och med att flera nya fiberprojekt har inletts. Även för näringslivet är den här infrastrukturen central, vi har ett växande näringsliv och en tillväxttakt av nya företag som är högre än genomsnittet i Hälsingland.

Skolans kvalitet är en viktig faktor för utveckling i små kommuner och generellt ser vi ökad måluppfyllelse och hög kvalitet i vår undervisning. Under året har arbetet för ökad kunskap att analysera undervisningsresultaten startat, och extra anpassningar och särskilt stöd har växlats upp.

Vid sidan av ökad utbildningsnivå och positiv befolkningsutveckling är minskat fossilberoende kommunfullmäktiges mål. I det arbetet är energieffektiviseringsprojektet, EPC, mycket viktigt och minskar inte bara energiförbrukningen och vår klimatpåverkan. Projektet ger också bättre arbetsmiljö och sparar pengar som kan användas effektivare.

Rekordresultat

Solpaneler på alla lämpliga tak och förflyttning från fossil- till eldrivna bilar är andra åtgärder som nu pågår.

Men hur gick det då rent ekonomiskt? Riktigt bra, är det korta svaret. Årets resultat landar på ett överskott strax under 60 miljoner kronor. Pandemin påverkade verksamheterna och staten stöttade ekonomiskt, vilket bidrar till rekordresultatet.

Trots underskott i några av verksamheterna visar även de förbättringar. Vård- och omsorg fortsätter att minska kostnaderna och förändringsarbetet som pågår visar tydliga ekonomiska effekter. Inom social omsorg har kostnadsökningarna planat ut.

Byggen och renoveringar

– Bra resultat behövs för att kunna investera i kärnverksamheterna. Vi har kommit ner i kostnader och har ordning på ekonomin även utan de statliga bidragen, säger Ola Wigg. Det är såklart mycket tack vare personalens fina arbete i alla verksamheter.

Och investeringar görs, både i och utanför kärnverksamheterna och investeringsbudgeten är historiskt hög; 146 miljoner kronor. Under året renoverades Arthur Engbergskolan som även fick en ny tillbyggd förskola. I Gnarp byggdes också ny förskola som blir inflyttningsklar under 2022. Vid Bergsjö skola planeras ny idrottshall och processen med att bygga nytt särskilt boende inleddes också under året.

Några andra viktiga händelser under året

  • Coronapandemin har påverkat alla verksamheter.
  • Omorganisation inom social omsorg.
  • Verksamhetsövergång inom hemtjänsten där vi övertog Mitt livs personal.
  • Koalans korttidsverksamhet för barn startade i Bergsjö.
Kollage över årets verksamheter.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
073-041 67 81 , ola.wigg@nordanstig.se

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se