Kulturplan

Arbetet med att ta fram en kulturplan för vår kommun fortsätter. Tidigare har det inte funnits någon utarbetad kulturplan, något som behövs för att arbetet för kulturen och med kulturlivet ska få en tydligare inriktning. Med en kulturplan tydliggörs vilka satsningar som behöver göras på både kort och lång sikt.

Kommuninvånare och kulturarbetare upplever att kommunens politiker och tjänstemän inte alltid ser eller förstår värdet av ett rikt kulturliv för allas välbefinnande, kommunens attraktionskraft och för utveckling av den egna självbilden. Arbetet med att samla in synpunkter kring kulturen fortsätter. En rad träffar har hållits under 2019 och i början av 2020. Några träffar flyttas till hösten.

  • 12 februari Biblioteken
  • 21 februari Studieförbund
  • 25 februari Rådet för funktionshindersfrågor och Pensionärsrådet
  • 11 mars Konstnärer, hantverk
  • 12 mars Rektorer
  • 18 mars Musiker Inställd. Flyttas till hösten
  • 25 mars Kulturarrangörer Inställd. Flyttas till hösten

Kulturenkät

Till den 31 mars 2020 fanns det möjlighet att besvara några kulturfrågor i en enkät.

Kulturplan

I höst bjuds alla intresserade in för att ta del av ett första utkast av kulturplanen. Chans finns då att komma med ytterligare synpunkter. Tid och plats kommer att meddelas här, i Nordanstigarn och i sociala medier. Målet är att kulturplanen ska fastställas av kommunfullmäktige under vintern.

Kultursnack hösten 2019

Under hösten 2019 ägde sex kultursnacksmöten rum i kommunen. Totalt deltog 80 personer och 476 synpunkter kom in.

Det vi kan läsa ut hittills är bland annat att det behövs mötesplatser där kulturarbetare kan möta varandra, en kulturverkstad med galleri/utställningslokal vore det optimala. Det finns en efterfrågan på samlad marknadsföring och samordning av kulturen och behov av nätverk och kontinuerliga träffar kring kultur.

Det fortsatta arbetet med kulturplanen

Arbetet med att ta fram en kulturplan har gått in i ett mindre intensivt skede. På grund av risken för smittspridning har många fysiska möten blivit inställda och andra hållits via Skype.

Den 27 maj 2020 skulle ett första utkast av kulturplanen presenterats vid ett stormöte på Bergsjögården. Det mötet kommer att flyttas till hösten. Förhoppningsvis finns det möjlighet att träffas i större grupper då.

Tavla av konstnären Gunnar Greiber (född 1919, död 2011).

Detalj, konstverk av Gunnar Greiber

Kontakt
Porträttbild på Barbro Björklund

Kulturutvecklare

Barbro Björklund

0652-360 16

Skicka ett meddelande till