Förslag på förändringar av föreningsbidrag

Fram till måndag 26 april 2021 kan du lämna synpunkter på förändringar av föreningsbidrag.

Vad tycker du?

Dina synpunkter är viktiga för att vi vill veta vad du tycker om förslaget som helhet, enskilda förändringar och hur du tror att det påverkar er förening.

Beskrivning och en sammanfattning av förslaget hittar du längre ner på den här sidan.

Målet är att den ska beslutas under 2021 och införas inför 2022.

Vi vill att du läser förslaget på förändringar av föreningsbidrag och lämnar dina synpunkter
till och med måndag den 26 april 2021

Vi tackar dig för att du medverkar. Du väljer själv om du vill vara anonym!

Hösten 2019 påbörjade kultur- och fritidsenheten en översyn av kommunens föreningsbidrag. Syftet var att skapa en tydligare övergripande struktur samt se hur bidragen kan förändras utifrån de synpunkter som inkommit från föreningar, handläggare och politiker. Det har handlat om ett mer sammanhängande bidragssystem, tydligare kriterier och villkor, enhetligare bidragsformulär, det har också handlat om vem som kan söka de olika bidragen och hur bidragen kan möta föreningarnas olika behov och förutsättningar. Föreningar har lämnat in synpunkter i samband med föreningsträffen i januari 2020, svarat på enkät om bidragssystemet, samt genom mail och telefonsamtal direkt till de tjänstepersoner som arbetat med bidragsöversynen.

Den 3 november var förslaget uppe för beslut i kommunstyrelsen. Då beslutades att en KS-beredning skulle arbeta vidare med några frågor. Det reviderade förslaget skulle sedan remitteras till föreningarna, för att sedan på nytt tas upp till beslut under 2021 och införas inför 2022.

Budgeten för föreningsbidragen är inte fastslagen, utan kommer behandlas under vårens budgetarbete. Förvaltningen har föreslagit att budgeten ökas med 550 000 kr från 2022 utifrån de förändringar som föreslås, samt de behov som förvaltningen har sett.

Att en övergripande struktur för föreningsbidragen införs. Där anges syftet med föreningsbidragen, prioriterade områden, allmänna bestämmelser med generella villkor för bidrag och sökande organisation. Här tydliggörs vem som kan söka, men även möjligheten att fatta beslut om undantag för föreningar som ej uppfyller grundvillkoren för sökande förening.

Att Projekt- och visionsbidragen ersätts av ett Projektbidrag, med beskrivna förändringar enligt förslag (framförallt förändras datum för ansökan och beslut om beviljan).

Att Spontankassan byter namn till Verksamhetsstöd och får fyra inriktningar att ansöka från. Beslut om beviljan/avslag flyttas från KS till arbetsgrupp på Kultur och fritidsenheten. Övriga villkorsförändringar enligt förslag.

Att bidrag för ledarutbildning, samt ungdomsinitiativ tas bort som enskilda bidrag. De bidragen tar med sina budgetpotter till Verksamhetsstöd, där det istället i två av inriktningarna ges möjlighet att söka för utbildningsinsatser respektive aktiviteter för unga.

Att bidraget för bygglovsavgift får sökas av föreningar som uppfyller villkoren för sökande organisation enligt de föreslagna allmänna bestämmelserna (det innebär att fler föreningar kan söka bidraget).

Att det lokala aktivitetsstödet fortsatt kan sökas av ideella föreningar med verksamhet för barn och unga, men även verksamheter för personer med funktionsvariationer, samt äldre (65+) kan söka, enligt villkoren i förslaget. Bidrag till de två nya grupperna som kan söka fördelas från en egen budgetpott. Övriga villkorsförändringar enligt förslag.

Att Drift- och underhållsbidraget, samt Hyresbidraget ersätts av ett nytt Driftsbidrag. Ett grundläggande villkor i det nya driftsbidraget är att det endast kan sökas av föreningar som beviljats lokalt aktivitetsstöd. Detta tydliggör vem som kan söka driftsbidraget. Övriga villkor enligt förslag.

Att ett nytt bidrag inrättas, ”Bidrag för samlingslokaler”. Syftet med bidraget är att stödja föreningar som erbjuder viktiga mötesplatser för kommunens invånare. Det kan till exempel vara bygdegårdar eller folkets hus föreningar med allmännyttig verksamhet.

Att instifta ett aktivitetsstöd som studieförbunden kan söka utifrån sin verksamhet i kommunen. Stödet fördelas procentuellt utifrån förbundets deltagartimmar i Nordanstig. Kommunen tecknar ett särskilt avtal med Idrottsförbundet (RF-SISU) för deras insatser i kommunen.