Fonder

Ingress

Bidrag ur stipendiefonder söks genom att skicka in ett brev till kommunen.

Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller kommun@nordanstig.se

Utdelningen ska användas till förmån för eleverna inom kommunens skolväsende företrädesvis för stöd och stimulans åt elev, grupp/klass eller skolenhet.

Belöning till elev eller grupp/klass som ägnar arbete åt teater, dans, musik, gymnastik eller annan idrott – stipendium till fortsatt utbildning. Hjälp åt elever för studier eller för studieresor, studiebesök, skolresa, fritidsändamål, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamma ändamål.

Förvärv av material m.m.

Utdelning genom Barn- och utbildningsnämnden.

Endast grundskoleelever

TIll hjälp åt behövande.

Utdelning genom Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

TIll hjälp åt behövande, företrädesvis sysselsatta inom jordbruket.

Utdelning genom Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

TIll hjälp åt behövande.

Utdelning genom Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Till stöd och hjälp åt barn och ungdomar med olika handikapproblem.

Utdelning genom Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Till stöd och hjälp åt barn och ungdomar med olika handikapproblem.

Utdelning genom Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Till stöd och hjälp åt barn och ungdomar med olika handikapproblem.

Utdelning genom Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Till stöd och hjälp åt barn och ungdomar med olika handikapproblem.

Utdelning genom Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Dels till trevnad för boende på kommunens institutioner för åldringsvård och dels till stöd och hjälp åt barn och ungdomar med olika handikapproblem.

Hälften till vardera ändamålet.

Utdelning genom Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Till hjälp och uppmuntran åt personer som lider av reumatisk sjukdom.

Utdelning genom Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Behövande i Bergsjö socken.

Utdelning genom diakonikretsen

Mindre bemedlade barn i Bergsjö.

Utdelning genom diakonikretsen

Fattiga barns beklädnad.

Utdelning genom diakonikretsen

Gravskötsel utan någon som helst förpliktelse att omvårda spec. Haglunds grav

Utdelning genom kommunstyrelsen

Ingå som del i byggande av pensionärshem. Ska förbrukas t.ex. i form av inventarier.

Utdelning genom kommunstyrelsen

Till för kommunen gagneligt ändamål.

Utdelning genom kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förvaltar fonden och disponerar för utdelning den årliga ränteavkastningen av fondkapitalet enligt av kommunfullmäktige fastställda regler.

Utdelning genom kommunstyrelsen

Årliga utdelningar motsvarande 1/50 av donationen jämte ränta ska efter ansökan ske till ungdomar boende inom Harmångers socken som bedriver studier inom skogs- och jordbruksnäringen. Även till föreningar som inom Harmångers socken bedriver studieverksamhet i nämnda näringsområden.

Utdelning genom kommunstyrelsen

Förmånsrätt för avkomling till komminister AP Holmström. Till person som vill utbilda sig vid högskola eller annan läroanstalt.

Räntan utdelas högst 4 år till samma person.

Ska helst vara född i Ilsbo.

Förmånsrätt o.s.sv.

Utdelning genom kommunstyrelsen

Flitig och ordentlig elev i avgångsklasser från Ilsbo folkskola.

Utdelning genom kommunstyrelsen