Kvalitetsuppföljning – LOV

Fritt val inom hemtjänsten innebär att andra än kommunen kan utföra hemtjänst men kommunen är fortfarande ytterst ansvarig. Det innebär ett ansvarar för att följa upp alla utförare, både de privata och kommunala hemtjänsten, för att garantera en bra kvalitet på de insatser kunderna får.

Kvalitet och utveckling

Kommunen följer regelbundet upp genom tillsynsbesök, intervjuer och enkäter. Syftet med uppföljningarna är att kontrollera att utförarna följer de lagar och förordningar som gäller och att de uppfyller de kvalitetskrav som kommunen fastställt.

Socialstyrelsen har tagit fram en äldreguide där kommunernas äldreomsorg presenteras och kan jämföras utifrån ett antal kriterier. Den nationella brukarundersökningen och öppna jämförelser presenteras också.

Vad tycker du om din hemtjänst?

– uppföljning november 2020

Bakgrund

Under november 2020 har en enkätundersökning genomförts till kunder med omvårdnadsinsatser i hemtjänst. I undersökningen skickades enkäten ut till 235 kunder. Svar inkom från 141 kunder. Det är en svarsfrekvens på 60%. Det är något lågt för att dra generella slutsatser, men ger en fingervisning över hur hemtjänsten upplevs. De kunder som enkäten skickats ut till har olika mycket insatser vilket kan ha påverkat svaren eftersom alla inte har lika mycket erfarenhet av hemtjänst.

Några enkäter var ofullständigt besvarade men togs ändå med då svaren ger indikationer på nöjdheten hos kunden.

De frågor som ställdes handlar bland annat om delaktighet, tillgänglighet, bemötande, kontinuitet och individuella tjänster av god kvalitet.

Bakgrundsfrågor ställdes om vem som var med och besvarade frågorna.

Av de som svarade hade 62 personer hemtjänst genom Drakstaden. Mitt Liv Omsorgsspecialisten och den kommunala hemtjänsten hade 39 svarande vardera.

Sammanfattning

Undersökningen av Nordanstigs kommuns hemtjänst visar en hög kundnöjdhet, både bland de som har kommunen som utförare och de som har privat utförare.

I frågan om hur nöjd eller missnöjd man sammantaget är med den hemtjänst man får svarade 53 av 62 kunder som har Drakstaden att de är mycket nöjda och ganska nöjda.

Av de svarande är två (2) ganska missnöjda och en (1) är mycket missnöjd.

Av de 39 kunder som svarat att de har Mitt Liv som utförare är 35 mycket nöjda eller ganska nöjda. En (1) är mycket missnöjd.

Av de 39 kunder som svarat att de har kommunen som utförare är 34 mycket nöjda eller ganska nöjda. Ingen är ganska missnöjd eller mycket missnöjd.

När det gäller bemötande svarade 59 av Drakstadens kunder att de alltid eller oftast blir bra bemötta. Ingen svarade sällan eller aldrig.

Av Mitt Livs kunder svarade 35 att de alltid eller oftast blir bra bemötta. Ingen svarade sällan eller aldrig.

Av kommunens 39 kunder som besvarat enkäten är det 34 som svarat att de alltid eller oftast blir bra bemötta. Ingen svarade sällan eller aldrig.