Avgifter vård och omsorg

Högkostnadsskyddet för kommunal vård och omsorg kallas maxtaxan. Maxtaxan är den lagstadgade högsta månadsavgift som kommunerna får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård men i regel inte boende. Maxtaxan för år 2019 är 2089 kronor/månad.

Taxor och avgifter omsorgen om äldre och funktionshindrade

Prisbasbelopp 2019

Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor

Högkostnadsskydd - maxtaxa

Minimibelopp 2019

Högskostnadsskyddets schablonbelopp för 2019 är
5249 kronor för ensamstående över 65 år (1/12 av prisbasbeloppet x 135,46% = 5249)
4435 kronor för par över 65 år (1/12 av prisbasbeloppet x 114,46%=4435)
För personer under 65 år räknas minimibeloppet upp 10%.
5774 kronor för ensamstående under 65 år
4879 kronor för par under 65 år

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd.

Särskilt boende

Minimibeloppet kan variera lite på grund av kommunens justeringar för särskilda boenden, som el och grundutrustning; säng, madrass och sängbord (individuell del).

Fördyrad kost

Särskilt boende matabonnemang

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 1570 kronor. (mellanskillnad mellan 3540 kronor (råvaror+tillagning) och konsumentverkets schablon för bara råvaror 1970 kronor = 1570 kronor (individuell del).

Ordinärt boende matdistribution

Matdistribution Hel – levereras varje dag

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 1222 kronor. (mellanskillnad mellan 2010 (kommunens råvaror+tillagning/månad) och konsumentverkets schablon för bara råvaror 788 kronor=1222 kronor (individuell del)

Matdistribution Halv – levereras varannan dag eller mer sällan

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 611 kronor. (mellanskillnad mellan 1005 kronor (kommunens råvaror+tillagning/månad) och konsumentverkets schablon för bara råvaror 394 kronor=611 kronor (individuell del).

Förbehållsbelopp

Den enskilde ska ha tillräckliga medel för att klara utgifterna för bostad och personliga behov. Förbehållsbeloppet omfattar minimibelopp, individuell del och faktisk bostadskostnad.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det belopp som blir över efter nettoinkomsten (inräknat bostadstillägg) minus förbehållsbeloppet.

Serviceavgifter – enligt standardtider i hemtjänsten från 2019-01-01


Timmar/månad

kronor/månad

Nivå 1

0–1,59

0–391

Nivå 2

2–2,59

0–782

Nivå 3

3–3,59

0–1131

Nivå 4

4–4,59

0–1523

Nivå 5

5–5,59

0–1914

NIvå 6

6–eller mer

0–2089
Hemsjukvård


0–300

Trygghetstelefon


0–200


Hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvård är från 0 kr – 300kr/månad.

Trygghetstelefon

Avgiften för trygghetstelefon är från 0 kr – 200 kr/månad och beräknas utifrån den inkomst och boendekostnad man har.

Serviceavgift

Det är inkomsten som ligger till grund för avgiftsberäkningen och storleken på avgiften beror således på den enskildes betalningaförmåga. Serviceavgiften kan inte bli högre än 2089 kr/månad.

Växelvård – Bållebo korttidsavdelning

Matabonnemang

Den som beviljas växelvård/korttidsvistelse debiteras 118 kr/dygn för mat, max 3540 kr/månad.

Serviceavgift

Serviceavgift för vistelse på Bållebo är 69 kr/dygn eller max 2070 kr/månad.

Har man en beräknad serviceavgift i hemtjänsten sedan tidigare är det den som debiteras, fördelat på de dygn man vistats på Bållebo.

Fasta avgifter på särskilda boenden

Hyra
Matabonnemang 3 540 kr/månad
Förbrukningsmaterial 300 kr/månad för ensamstående och 450 kr/månad för par

Måltidsavgifter inom hemtjänsten, beviljad matdistribution från 1 juni 2019

Lunch eller Middagslåda 59 kr/st.
Efterrätt 10 kr/st
Dryck 5 kr/st

Måltidsavgifter inom äldreomsorgens dagliga verksamhet, Albacken

Lunch 59 kr
Fika 15 kr
Efterrätt 10 kr
Dryck 5 kr

Måltidsavgifter inom omsorgens dagliga verksamheter Paletten, Dagcenter och Lotsen

Lunch 59 kr
Fika 15 kr
Efterrätt 10 kr
Dryck 5 kr

Överklagan

För eventuell överklagan av serviceavgift, kontakta enhetschef för biståndsenheten
Kristina Ersson, 0652-360 00 växel

Kontakt

Administratör/avgiftshandläggare

Ann-Kristin Åkerlund
0652-361 51

Skicka ett meddelande till

Administratör/avgiftshandläggare

Tommy Lundin
0652-361 55

Skicka ett meddelande till