Avgifter vård och omsorg

Högkostnadsskyddet för kommunal vård och omsorg kallas maxtaxan. Maxtaxan är den lagstadgade högsta månadsavgift som kommunerna får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård men i regel inte boende. Maxtaxan för år 2021 är 2138 kronor/månad.

Taxor och avgifter omsorgen om äldre och funktionshindrade

Prisbasbelopp 2021

Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor

Minimibelopp 2021

Högskostnadsskyddets schablonbelopp för 2021 är
5373 kronor för ensamstående över 65 år (1/12 av prisbasbeloppet x 135,46% = 5373,25)
4540 kronor för par över 65 år (1/12 av prisbasbeloppet x 114,46%=4540,25)
För personer under 65 år räknas minimibeloppet upp 10%.
5910 kronor för ensamstående under 65 år
4994 kronor för par under 65 år.

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd.

Särskilt boende

Minimibeloppet kan variera lite på grund av kommunens justeringar för särskilda boenden, som el och grundutrustning; säng, madrass och sängbord (individuell del).

Fördyrad kost

Särskilt boende matabonnemang

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 1140 kronor. (mellanskillnad mellan 3610 kronor (råvaror+tillagning) och konsumentverkets schablon för bara råvaror 2470 kronor = 1140 kronor (individuell del).

Ordinärt boende matdistribution

Matdistribution Hel – levereras varje dag

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 1062 kronor. (mellanskillnad mellan 2050 (kommunens råvaror+tillagning/månad) och konsumentverkets schablon för bara råvaror 988 kronor=1062 kronor (individuell del)

Matdistribution Halv – levereras varannan dag eller mer sällan

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 531 kronor. (mellanskillnad mellan 1025 kronor (kommunens råvaror+tillagning/månad) och konsumentverkets schablon för bara råvaror 494 kronor=531 kronor (individuell del).

Förbehållsbelopp

Den enskilde ska ha tillräckliga medel för att klara utgifterna för bostad och personliga behov. Förbehållsbeloppet omfattar minimibelopp, individuell del och faktisk bostadskostnad.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det belopp som blir över efter nettoinkomsten (inräknat bostadstillägg) minus förbehållsbeloppet.

Nivå 1 0–1,59 timmar/månad 0–400 kronor/månad
Nivå 2 2–2,59 timmar/månad 0–800 kronor/månad
Nivå 3 3–3,59 timmar/månad 0–1158 kronor/månad
Nivå 4 4–4,59 timmar/månad 0–1558 kronor/månad
Nivå 5 5–5,59 timmar/månad 0–1959 kronor/månad
Nivå 6 6–eller mer timmar/månad 0–2138 kronor/månad

Hemsjukvård 0–501 kronor/månad
Trygghetstelefon 0–200 kronor/månad

Hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvård är från 0 kr – 501kr/månad.

Trygghetstelefon

Avgiften för trygghetstelefon är från 0 kr – 200 kr/månad och beräknas utifrån den inkomst och boendekostnad man har.

Serviceavgift

Det är inkomsten som ligger till grund för avgiftsberäkningen och storleken på avgiften beror således på den enskildes betalningsförmåga. Serviceavgiften kan inte bli högre än 2138 kr/månad.

Växelvård – Bållebo korttidsavdelning

Fasta avgifter på Bållebo

Den som beviljas växelvård/korttidsvistelse debiteras 120 kr/dygn för mat, högst 3610 kr/månad och 15 kr/dygn för förbrukningsmaterial, högst 451 kr/månad.

Serviceavgift

Serviceavgift för vistelse på Bållebo är 71 kr/dygn eller max 2138 kr/månad.

Har man en beräknad serviceavgift i hemtjänsten sedan tidigare är det den som debiteras, fördelat på de dygn man vistats på Bållebo.

Hyra
Matabonnemang 3610 kr/månad
Förbrukningsmaterial 451 kr/månad för ensamstående och 652 kr/månad för par

Måltidsavgifter inom hemtjänsten, beviljad matdistribution

Lunch eller Middagslåda 60,18 kr/st.
Efterrätt 10,20 kr/st
Dryck 5,10 kr/st

Måltidsavgifter inom äldreomsorgens dagliga verksamhet, Albacken

Lunch 60,18 kr
Fika 25 kr
Efterrätt 10,20 kr
Dryck 5,10 kr

Måltidsavgifter inom omsorgens dagliga verksamheter Paletten, Dagcenter och Lotsen

Lunch 60,18 kr
Fika 15 kr
Efterrätt 10,20 kr
Dryck 5,10 kr

För eventuell överklagan av serviceavgift, kontakta enhetschef för biståndsenheten
Kristina Ersson, 0652-360 00 växel

Kontakt
Porträttbild på Ann-Kristin Åkerlund

Administratör/avgiftshandläggare

Ann-Kristin Åkerlund
0652-361 51

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Tommy Lundin

Administratör/avgiftshandläggare

Tommy Lundin
0652-361 55

Skicka ett meddelande till