Avgifter vård och omsorg

Högkostnadsskyddet för kommunal vård och omsorg kallas maxtaxan. Maxtaxan är den lagstadgade högsta månadsavgift som kommunerna får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård men i regel inte boende. Maxtaxan för år 2020 är 2125 kronor/månad.

Taxor och avgifter omsorgen om äldre och funktionshindrade

Prisbasbelopp 2020

Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor

Högkostnadsskydd - maxtaxa

Minimibelopp 2020

Högskostnadsskyddets schablonbelopp för 2020 är
5339 kronor för ensamstående över 65 år (1/12 av prisbasbeloppet x 135,46% = 5339,38)
4511 kronor för par över 65 år (1/12 av prisbasbeloppet x 114,46%=4511,63)
För personer under 65 år räknas minimibeloppet upp 10%.
5873 kronor för ensamstående under 65 år
4962 kronor för par under 65 år.

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd.

Särskilt boende

Minimibeloppet kan variera lite på grund av kommunens justeringar för särskilda boenden, som el och grundutrustning; säng, madrass och sängbord (individuell del).

Fördyrad kost

Särskilt boende matabonnemang

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 1113 kronor. (mellanskillnad mellan 3603 kronor (råvaror+tillagning) och konsumentverkets schablon för bara råvaror 2490 kronor = 1113 kronor (individuell del).

Ordinärt boende matdistribution

Matdistribution Hel – levereras varje dag

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 1050 kronor. (mellanskillnad mellan 2046 (kommunens råvaror+tillagning/månad) och konsumentverkets schablon för bara råvaror 996 kronor=1050 kronor (individuell del)

Matdistribution Halv – levereras varannan dag eller mer sällan

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 525 kronor. (mellanskillnad mellan 1023 kronor (kommunens råvaror+tillagning/månad) och konsumentverkets schablon för bara råvaror 498 kronor=525 kronor (individuell del).

Förbehållsbelopp

Den enskilde ska ha tillräckliga medel för att klara utgifterna för bostad och personliga behov. Förbehållsbeloppet omfattar minimibelopp, individuell del och faktisk bostadskostnad.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det belopp som blir över efter nettoinkomsten (inräknat bostadstillägg) minus förbehållsbeloppet.

Serviceavgifter – enligt standardtider i hemtjänsten från 2020-01-01


Timmar/månad

kronor/månad

Nivå 1

0–1,59

0–398

Nivå 2

2–2,59

0–795

Nivå 3

3–3,59

0–1151

Nivå 4

4–4,59

0–1549

Nivå 5

5–5,59

0–1947

NIvå 6

6–eller mer

0–2125
Hemsjukvård


0–500

Trygghetstelefon


0–200


Hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvård är från 0 kr – 500kr/månad.

Trygghetstelefon

Avgiften för trygghetstelefon är från 0 kr – 200 kr/månad och beräknas utifrån den inkomst och boendekostnad man har.

Serviceavgift

Det är inkomsten som ligger till grund för avgiftsberäkningen och storleken på avgiften beror således på den enskildes betalningaförmåga. Serviceavgiften kan inte bli högre än 2125 kr/månad.

Växelvård – Bållebo korttidsavdelning

Fasta avgifter på Bållebo

Den som beviljas växelvård/korttidsvistelse debiteras 120 kr/dygn för mat, högst 3603 kr/månad och 15 kr/dygn för förbrukningsmaterial, högst 450 kr/månad.

Serviceavgift

Serviceavgift för vistelse på Bållebo är 70 kr/dygn eller max 2125 kr/månad.

Har man en beräknad serviceavgift i hemtjänsten sedan tidigare är det den som debiteras, fördelat på de dygn man vistats på Bållebo.

Fasta avgifter på särskilda boenden

Hyra
Matabonnemang 3603 kr/månad
Förbrukningsmaterial 450 kr/månad för ensamstående och 650 kr/månad för par

Måltidsavgifter inom hemtjänsten, beviljad matdistribution

Lunch eller Middagslåda 60,06 kr/st.
Efterrätt 10,18 kr/st
Dryck 5,09 kr/st

Måltidsavgifter inom äldreomsorgens dagliga verksamhet, Albacken

Lunch 60,06 kr
Fika 25 kr
Efterrätt 10,18 kr
Dryck 5,09 kr

Måltidsavgifter inom omsorgens dagliga verksamheter Paletten, Dagcenter och Lotsen

Lunch 60,06 kr
Fika 15 kr
Efterrätt 10,18 kr
Dryck 5,09 kr

Överklagan

För eventuell överklagan av serviceavgift, kontakta enhetschef för biståndsenheten
Kristina Ersson, 0652-360 00 växel

Kontakt
Porträttbild på Ann-Kristin Åkerlund

Administratör/avgiftshandläggare

Ann-Kristin Åkerlund
0652-361 51

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Tommy Lundin

Administratör/avgiftshandläggare

Tommy Lundin
0652-361 55

Skicka ett meddelande till