MENY

Avgifter och blanketter vård och omsorg

Högkostnadsskyddet för kommunal vård och omsorg kallas maxtaxan. Maxtaxan är den lagstadgade högsta månadsavgift som kommunerna får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård men i regel inte boende. Maxtaxan för år 2022 är 2 170 kronor/månad.

Taxor och avgifter omsorgen om äldre och funktionshindrade

Prisbasbelopp 2022

Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor

Minimibelopp 2022 från och med den 1 augusti 2022*

Nytt minimibelopp enligt 8 kap. 7 § SoL från och med den 1 augusti 2022 enligt Riksdagsbeslut 2022-06-22.

Högskostnadsskyddets schablonbelopp för 2022 är
5 953 kronor för ensamstående över 65 år (1/12 av prisbasbeloppet x 1,4789% = 5 952,57)
4 857 kronor för par över 65 år (1/12 av prisbasbeloppet x 1,2066%=4 856,56)
För personer under 65 år räknas minimibeloppet upp 10%.
6 548 kronor för ensamstående under 65 år
5 343 kronor för par under 65 år.

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd.

* Den 22 juni 2022 tog Riksdagen ett beslut om att ändra minimibeloppet.
Beslutet träder ikraft den 2 augusti 2022 men ska tillämpas från 1 augusti 2022.
Det innebär att minimibeloppet är lägst en tolftedel av 1,4789 gånger prisbasbeloppet för ensamstående och lägst en tolftedel av 1,2066 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor.

Särskilt boende

Minimibeloppet kan variera lite på grund av kommunens justeringar för särskilda boenden, som el och grundutrustning; säng, madrass och sängbord (individuell del).

Fördyrad kost

Särskilt boende matabonnemang

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 1 159 kronor.
(mellanskillnad mellan kommunens råvaror+tillagning 3 729 kronor, och konsumentverkets schablon för bara råvaror 2 570 kronor = 1 159 kronor).

Ordinärt boende matdistribution

Matdistribution Hel – levereras varje dag

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 1 090 kronor.
(mellanskillnad mellan kommunens råvaror+tillagning/månad 2 118 kronor och konsumentverkets schablon för bara råvaror 1 028 kronor = 1 090 kronor).

Matdistribution Halv – levereras varannan dag eller mer sällan

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 545 kronor.
(mellanskillnad mellan kommunens råvaror+tillagning/månad 1 059 kronor och konsumentverkets schablon för bara råvaror 514 kronor = 545 kronor).

Förbehållsbelopp

Den enskilde ska ha tillräckliga medel för att klara utgifterna för bostad och personliga behov. Förbehållsbeloppet omfattar minimibelopp, individuell del och faktisk bostadskostnad.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det belopp som blir över efter nettoinkomsten (inräknat bostadstillägg) minus förbehållsbeloppet.

Nivå 1 0–1,59 timmar/månad 0–406 kronor/månad
Nivå 2 2–2,59 timmar/månad 0–812 kronor/månad
Nivå 3 3–3,59 timmar/månad 0–1 175 kronor/månad
Nivå 4 4–4,59 timmar/månad 0–1 582 kronor/månad
Nivå 5 5–5,59 timmar/månad 0–1 988 kronor/månad
Nivå 6 6–eller mer timmar/månad 0–2 170 kronor/månad

Hemsjukvård 0–517 kronor/månad
Trygghetstelefon 0–200 kronor/månad

Hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvård är från 0 kr – 517kr/månad.

Trygghetstelefon

Avgiften för trygghetstelefon är från 0 kr – 200 kr/månad och beräknas utifrån den inkomst och boendekostnad man har.

Serviceavgift

Det är inkomsten som ligger till grund för avgiftsberäkningen och storleken på avgiften beror således på den enskildes betalningsförmåga. Serviceavgiften kan inte bli högre än 2 170 kr/månad.

Växelvård – Bållebo korttidsavdelning

Fasta avgifter på Bållebo

Den som beviljas växelvård/korttidsvistelse debiteras 124 kr/dygn för mat, högst 3 729 kr/månad och 15,53 kr/dygn för förbrukningsmaterial, högst 466 kr/månad.

Serviceavgift

Serviceavgift för vistelse på Bållebo är 72 kr/dygn eller max 2 170 kr/månad.

Har man en beräknad serviceavgift i hemtjänsten sedan tidigare är det den som debiteras, fördelat på de dygn man vistats på Bållebo.

Hyra
Matabonnemang 3 729 kr/månad
Förbrukningsmaterial 466 kr/månad för ensamstående och 674 kr/månad för par.

Tvätt- disk- rengöringsmedel, plasthandskar, soppåsar, tvättlappar, alla glödlampor, toalett- och hushållspapper, inkontinens-, omläggnings- och provtagningsmaterial och städutrustning, (ej specifik städutrustning för varje lägenhet)

Måltidsavgifter inom hemtjänsten, beviljad matdistribution

Lunch eller Middagslåda 62,17 kr/st.
Efterrätt 10,54 kr/st
Dryck 5,27 kr/st

Måltidsavgifter inom äldreomsorgens dagliga verksamhet, Albacken

Lunch 62,17 kr
Fika 25 kr
Efterrätt 10,54 kr
Dryck 5,27 kr

Måltidsavgifter inom omsorgens dagliga verksamheter Paletten och Lotsen

Lunch 62,17 kr
Fika 15 kr
Efterrätt 10,54 kr
Dryck 5,27 kr

För eventuell överklagan av serviceavgift, kontakta enhetschef för samordningsenheten
Gunilla Voxlin, 0652-360 00 växel

Kontakt

Avgiftshandläggare når du säkrast måndag–fredag klockan 9.00–15.00
Besöksadress Bållebergsvägen 5B, 829 50 Bergsjö

Porträttbild på Ann-Kristin Åkerlund

Administratör/avgiftshandläggare

Ann-Kristin Åkerlund
0652-361 51

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Tommy Lundin

Administratör/avgiftshandläggare

Tommy Lundin
0652-361 55

Skicka ett meddelande till