MENY

Avgifter och blanketter vård och omsorg

Högkostnadsskyddet för kommunal vård och omsorg kallas maxtaxan. Maxtaxan är den lagstadgade högsta månadsavgift som kommunerna får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård men i regel inte boende. Maxtaxan för år 2023 är 2 359 kronor/månad.

Taxor och avgifter omsorgen om äldre och funktionshindrade

Prisbasbelopp 2023

Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kronor

Minimibelopp 2023

Högskostnadsskyddets schablonbelopp för 2023 är
6 470 kronor för ensamstående över 65 år (1/12 av prisbasbeloppet x 1,4789% = 5 652,71)
5 279 kronor för par över 65 år (1/12 av prisbasbeloppet x 1,2066%=5 278,87)
För personer under 65 år räknas minimibeloppet upp 10%.
7 117 kronor för ensamstående under 65 år
5 807 kronor för par under 65 år.

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd.

Särskilt boende

Minimibeloppet kan variera lite på grund av kommunens justeringar för särskilda boenden, som el och grundutrustning; säng, madrass och sängbord (individuell del).

Fördyrad kost

Särskilt boende matabonnemang

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 1 088 kronor.
(mellanskillnad mellan kommunens råvaror+tillagning 4 158 kronor, och konsumentverkets schablon för bara råvaror 3 070 kronor = 1 088 kronor).

Ordinärt boende matdistribution

Matdistribution Hel – levereras varje dag

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 1 134 kronor.
(mellanskillnad mellan kommunens råvaror+tillagning/månad 2 362 kronor och konsumentverkets schablon för bara råvaror 1 228 kronor = 1 134 kronor).

Matdistribution Halv – levereras varannan dag eller mer sällan

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 567 kronor.
(mellanskillnad mellan kommunens råvaror+tillagning/månad 1 181 kronor och konsumentverkets schablon för bara råvaror 614 kronor = 567 kronor).

Förbehållsbelopp

Den enskilde ska ha tillräckliga medel för att klara utgifterna för bostad och personliga behov. Förbehållsbeloppet omfattar minimibelopp, individuell del och faktisk bostadskostnad.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det belopp som blir över efter nettoinkomsten (inräknat bostadstillägg) minus förbehållsbeloppet.

Nivå 1 0–1,59 timmar/månad 0–442 kronor/månad
Nivå 2 2–2,59 timmar/månad 0–883 kronor/månad
Nivå 3 3–3,59 timmar/månad 0–1 277 kronor/månad
Nivå 4 4–4,59 timmar/månad 0–1 720 kronor/månad
Nivå 5 5–5,59 timmar/månad 0–2 161 kronor/månad
Nivå 6 6–eller mer timmar/månad 0–2 359 kronor/månad

Hemsjukvård 0–576 kronor/månad
Trygghetstelefon 0–200 kronor/månad

Hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvård är från 0 kr – 576kr/månad.

Trygghetstelefon

Avgiften för trygghetstelefon är från 0 kr – 200 kr/månad och beräknas utifrån den inkomst och boendekostnad man har.

Serviceavgift

Det är inkomsten som ligger till grund för avgiftsberäkningen och storleken på avgiften beror således på den enskildes betalningsförmåga. Serviceavgiften kan inte bli högre än 2 359 kr/månad.

Växelvård – Bållebo korttidsavdelning

Fasta avgifter på Bållebo

Den som beviljas växelvård/korttidsvistelse debiteras 139 kr/dygn för mat, högst 4 158 kr/månad och 17,30 kr/dygn för förbrukningsmaterial, högst 519 kr/månad.

Serviceavgift

Serviceavgift för vistelse på Bållebo är 79 kr/dygn eller max 2 359 kr/månad.

Har man en beräknad serviceavgift i hemtjänsten sedan tidigare är det den som debiteras, fördelat på de dygn man vistats på Bållebo.

Hyra
Matabonnemang 4 158 kr/månad
Förbrukningsmaterial 519 kr/månad för ensamstående.

Tvätt- disk- rengöringsmedel, plasthandskar, soppåsar, tvättlappar, alla glödlampor, toalett- och hushållspapper, inkontinens-, omläggnings- och provtagningsmaterial och städutrustning, (ej specifik städutrustning för varje lägenhet)

Måltidsavgifter inom hemtjänsten, beviljad matdistribution

Lunch eller Middagslåda 69,32 kr/st.
Efterrätt 11,75 kr/st
Dryck 5,87 kr/st

Måltidsavgifter inom äldreomsorgens dagliga verksamhet, Albacken

Lunch 69,32 kr
Fika 25 kr
Efterrätt 11,75 kr
Dryck 5,87 kr

Måltidsavgifter inom omsorgens dagliga verksamheter Paletten och Lotsen

Lunch 69,32 kr
Fika 15 kr
Efterrätt 11,75 kr
Dryck 5,87 kr

För eventuell överklagan av serviceavgift, kontakta enhetschef för samordningsenheten
Gunilla Voxlin, 0652-360 00 växel

Kontakt

Avgiftshandläggare når du säkrast måndag–fredag klockan 9.00–15.00
Besöksadress Bållebergsvägen 5B, 829 50 Bergsjö

Porträttbild på Ann-Kristin Åkerlund

Administratör/avgiftshandläggare

Ann-Kristin Åkerlund
0652-361 51

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Tommy Lundin

Administratör/avgiftshandläggare

Tommy Lundin
0652-361 55

Skicka ett meddelande till