Avslutade projekt – Arbetsmarknadsenheten

Aslutade projekt med extern finansiering

eXtra stöd i Gävleborg

Projekttid

2018-02-01 – 2020-06-30

Finansiering

Europeiska sociala fonden – ESF

Projektledare

Richard Richardsson

Logga EU

Verksamhet

Projektet riktar sig till utrikes födda som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Syftet är att öka deltagarnas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden och en egen försörjning. Verksamheten består av insiktskapande aktiviteter, studiebesök och praktik. Vidare jobbar vi med språkinlärningsmetoden suggestopedi som komplement till traditionell sfi. Hälsostöd, kost, motion och hälsa är genomgående i projektets grupp- och individinsatser för deltagarna. Projektet jobbar nära kommunens upphandlade sociala företag för arbetslivsintroduktion.

Förstärkta extra insatser för nyanlända – FENA

Projekttid

2018-04-01 – 2019-04-30

Finansiering

Arbetsförmedlingen

Projektledare

Lena Svensson

Logga Arbetsförmedlingen

Verksamhet

Projektet riktar sig till nyanlända inom etableringen. Projektets huvudsakliga syfte är att uppnå en förflyttning närmare arbete eller reguljära studier. I projektet ingår bland annat språkträning i tal och skrift, information om svensk arbetsmarknad, jämställdhet, studiebesök, praktik samt insiktshöjande aktiviteter om ekonomi, ansvar för sin egen situation och så vidare.

Förstärkta insatser i Nordanstig – FIN

Projekttid

2018-05-01 – 2018-12-31

Finansiering

Finsam Gävleborg

Projektledare

Bente Sandström

Logga Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhet

Projektet riktar sig till nyanlända som står särskilt långt från arbetsmarknaden, framför allt kvinnor med låg utbildningsbakgrund som inte ännu kan ta del av Arbetsförmedlingens insatser. Syftet är att stärka individernas möjlighet till inträde på arbetsmarknaden och därmed egen försörjning. I projektet ingår praktikplats på Arbetsintegrerande sociala företag som är upphandlade av Nordanstigs kommun och därigenom bereds deltagarna en introduktion i arbetslivet.

Ung i Gävleborg

Projekttid

2016-02-01 – 2019-06-30

Finansiering

Europeiska sociala fonden – ESF

Projektledare

Pär Karlsson

Logga EU

Verksamhet

Målgruppen är ungdomar 18-29 år som varken arbetar eller studerar. Genom individuellt stöd och matchning stödjer vi en process i deltagarna väg till arbete eller studier. Som insats använder vi praktik, arbetsträning på arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag och viss gruppverksamhet. Framförallt är det bärande arbetet det individuella mötet och stödet.