Projekt – Arbetsmarknadsenheten

Aktuella och avslutade projekt med extern finansiering

Våra projekt och avslutade projekt

eXtra stöd i Gävleborg

Projekttid

2018-02-01 – 2020-06-30

Finansiering

Europeiska sociala fonden – ESF

Projektledare

Richard Richardsson

Verksamhet

Projektet riktar sig till utrikes födda som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Syftet är att öka deltagarnas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden och en egen försörjning. Verksamheten består av insiktskapande aktiviteter, studiebesök och praktik. Vidare jobbar vi med språkinlärningsmetoden suggestopedi som komplement till traditionell sfi. Hälsostöd, kost, motion och hälsa är genomgående i projektets grupp- och individinsatser för deltagarna. Projektet jobbar nära kommunens upphandlade sociala företag för arbetslivsintroduktion.

Förstärkt Familjen i Fokus – FFiF

Förstärkt Familjen i Fokus

Projekttid

2018-09-01 – 2020-12-31

Finansiering

Länsstyrelsen § 37a

Projektledare

Madelen Ivarsson

Verksamhet

Projektet riktar sig till nyanlända föräldrar i det mångkulturella Sverige med syfte och mål att minska tiden i utanförskap från arbetsmarknaden och samhällslivet. Att öka kunskap och förståelse i de nyanländas föräldraskap i förhållande till det svenska samhällets normer och strukturer gällande relationer mellan vuxna och barn. I projektet ingår bland annat föräldrautbildningar och studiecirklar för att öka nyanländas kunskaper om Sveriges samhälle utifrån ett föräldraperspektiv basreat på demokrati, jämställdhet och icke-diskriminering.

Omstart!

Projekttid

2019-06-01 – 2022-05-31

Finansiering

Europeiska sociala fonden – ESF

Projektledare

Lena Svensson

Verksamhet

Projektet riktar sig till ungdomar 15–24 år som varken arbetar eller studerar. Genom individuellt stöd och matchning stödjer vi en process i deltagarnas väg till arbete eller studier. Under analysfasen kommer metoderna att förtydligas och beskrivningen uppdateras.