Projekt – Arbetsmarknadsenheten

Aktuella och avslutade projekt med extern finansiering

Våra projekt

eXtra stöd i Gävleborg

Projekttid

2018-02-01 – 2020-06-30

Finansiering

Europeiska sociala fonden – ESF

Projektledare

Richard Richardsson

Verksamhet

Projektet riktar sig till utrikes födda som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Syftet är att öka deltagarnas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden och en egen försörjning. Verksamheten består av insiktskapande aktiviteter, studiebesök och praktik. Vidare jobbar vi med språkinlärningsmetoden suggestopedi som komplement till traditionell sfi. Hälsostöd, kost, motion och hälsa är genomgående i projektets grupp- och individinsatser för deltagarna. Projektet jobbar nära kommunens upphandlade sociala företag för arbetslivsintroduktion.

Familjen i Fokus – FiF

Projekttid

2018-09-01 – 2019-12-31

Finansiering

Länsstyrelsen § 37a

Projektledare

Madelen Ivarsson

Verksamhet

Projektet riktar sig till nyanlända föräldrar i det mångkulturella Sverige med syfte och mål att minska tiden i utanförskap från arbetsmarknaden och samhällslivet. Att öka kunskap och förståelse i de nyanländas föräldraskap i förhållande till det svenska samhällets normer och strukturer gällande relationer mellan vuxna och barn. I projektet ingår bland annat föräldrautbildningar och studiecirklar för att öka nyanländas kunskaper om Sveriges samhälle utifrån ett föräldraperspektiv basreat på demokrati, jämställdhet och icke-diskriminering.

Förstärkta extra insatser för nyanlända – FENA

Projekttid

2018-04-01 – 2019-04-30

Finansiering

Arbetsförmedlingen

Projektledare

Lena Svensson

Verksamhet

Projektet riktar sig till nyanlända inom etableringen. Projektets huvudsakliga syfte är att uppnå en förflyttning närmare arbete eller reguljära studier. I projektet ingår bland annat språkträning i tal och skrift, information om svensk arbetsmarknad, jämställdhet, studiebesök, praktik samt insiktshöjande aktiviteter om ekonomi, ansvar för sin egen situation och så vidare.

Förstärkta insatser i Nordanstig – FIN

Projekttid

2018-05-01 – 2018-12-31

Finansiering

Finsam Gävleborg

Projektledare

Bente Sandström

Verksamhet

Projektet riktar sig till nyanlända som står särskilt långt från arbetsmarknaden, framför allt kvinnor med låg utbildningsbakgrund som inte ännu kan ta del av Arbetsförmedlingens insatser. Syftet är att stärka individernas möjlighet till inträde på arbetsmarknaden och därmed egen försörjning. I projektet ingår praktikplats på Arbetsintegrerande sociala företag som är upphandlade av Nordanstigs kommun och därigenom bereds deltagarna en introduktion i arbetslivet.

Omstart!

Projekttid

2019-06-01 – 2022-05-31

Finansiering

Europeiska sociala fonden – ESF

Projektledare

Vakant

Verksamhet

Projektet riktar sig till ungdomar 15–24 år som varken arbetar eller studerar. Genom individuellt stöd och matchning stödjer vi en process i deltagarnas väg till arbete eller studier. Under analysfasen kommer metoderna att förtydligas och beskrivningen uppdateras.

Ung i Gävleborg

Projekttid

2016-02-01 – 2019-06-30

Finansiering

Europeiska sociala fonden – ESF

Projektledare

Pär Karlsson

Verksamhet

Målgruppen är ungdomar 18-29 år som varken arbetar eller studerar. Genom individuellt stöd och matchning stödjer vi en process i deltagarna väg till arbete eller studier. Som insats använder vi praktik, arbetsträning på arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag och viss gruppverksamhet. Framförallt är det bärande arbetet det individuella mötet och stödet.