Översiktsplaner

En översiktsplan beskriver utveckling av den fysiska miljön på lång sikt. Den vägleder hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, vilket styrs av plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige måste varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell eller ej.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara en långsiktig ledstjärna som ger stöd och är underlag för kommande planering (till exempel i bygglov och detaljplaner). Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar.

Översiktsplan 2035