Ägardirektiv

Ägardirektiven beskriver uppdrag, mål och inriktning för respektive bolag.

Antagna av kommunfullmäktige 2019-05-27 § 89

Ändamål med verksamheten

Bolaget ska främja lokalförsörjningen i Nordanstigs kommun genom tillhandahållande av äldreboenden.

Mål med verksamheten för perioden 2019-2022

Målen bör kopplas till kommunens övergripande mål.

Ekonomiska mål för perioden 2019-2022

Kommunen har inget avkastningskrav på bolaget.

Kommunen har inget krav på viss soliditet på bolaget.

Specifika uppdrag

Bolaget har följande specifika uppdrag:

  • Äga fastigheten Gnarps-Berge 5:20, Bergesta särskilda äldreboende.

Rapportering

Kommunstyrelsen utfärdar anvisningar för kommunkoncernens arbete med budget, årsbokslut, tertialbokslut, bolagsstyrningsrapport, intern kontroll, indikatorer och långsiktig investeringsplan.

Bolaget ska rapportera enligt direktiv och rapportinstruktion från kommunstyrelsens förvaltning.