MENY

Kommunala bolag

I vår kommun finns ett antal kommunala bolag. Några äger vi helt, andra äger vi delvis.

Husfasad med bostadsbolagets skylt

Våra helägda bolag

VD Pamela Warren

Ordförande Stig Jonsson (S)

Vice ordförande Per-Åke Kardell (C)

Nordanstigs Bostäder AB äger och förvaltar lägenheter och lokaler runt om i kommunen. Sedan 2002 förvaltas också de kommunägda fastigheterna där de tre servicehusen ingår.

Nordanstigs Bostäder AB ansvarar även för administration och drift av tre värmeproduktionsanläggningar. Dessa anläggningar ägs av Nordanstigs Fjärrvärme AB.   

Styrelseprotokoll

VD

Ordförande Stig Eng (C)

Vice ordförande Daniel Gunsth (S)

Nordanstigs Fastighets AB har till uppgift att äga, förvalta och hyra ut industrifastigheter och lokaler, samt äga aktier. Bolaget ska också skapa möjligheter för att behålla och utveckla näringslivet i kommunen.

Nordanstigs Fjärrvärme AB äger de allmänna fjärrvärmeansläggningarna i kommunen och levererar värme till ett 40-tal kunder.

Bolaget äger tre värmeproduktionsanläggningar. De här anläggningarna finns i Strömsbruk, Harmånger och Bergsjö.

Bolaget har ingen personal förutom en vd. Drift, underhåll, administration och utveckling av fjärrvärmeansläggningarna sköter Nordanstigs Bostäder AB.

Fjärrvärme producerat av biobränslen, som exempelvis flis och pellet är ett bra mijlöalternativ.

Om du är ansluten till fjärrvärmenätet kommer värmen till ditt hus i nedgrävda rör. En värmeväxlare överför värmen till husets eget värmesystem.

Fjärrvärme innebär mindre arbete för husägaren jämfört med andra uppvärmningssystem.

Fjärrvärmetaxa för Bergsjö, Harmånger och Strömsbruk

Fjärrvärmetaxan är uppdelad i följande

  • Fast pris eller Effekttaxa baserat på anläggningens storlek.
  • Rörligt energipris baserat på förbrukning.

Effekttaxan ska baseras på föregående års förbrukning i KWh, delat med ett nyckeltal som är 2000.

Fjärrvärmetaxan bestäms av kommunfullmäktige.

Småhus

Årlig förbrukning

Total kostnad
per år kronor

Varav under
året fast del kronor

Varav under året
rörlig del (beräkning)

15 000 kWh

15 560

5 000

10 560

20 000 kWh

19 080

5 000

14 080

30 000 kWh

26 120

5 000

21 120

40 000 kWh

33 160

5 000

28 160

Förutsättningar för priset
Fast del 5 000 kronor/år. Rörlig del 922 kronor/MWh

Flerbostadshus

Årlig förbrukning

Total kostnad
per år kronor

Varav under
året fast del kronor

Varav under året
rörlig del (beräkning)

80 MWh

81 660

7 500

74 160

193 MWh

191 411

12 500

178 911

500 MWh

493 500

30 000

463 500

1 000 MWh

957 000

30 000

927 000

Förutsättningar för priset
0-100 kW 7 500 kronor/år
100-200 kW 12 500 kronor/år
201-400 kW 20 000 kronor/år
> 400 kW 30 000 kronor/år

Förutsättningar för den rörliga delen av priset
1 213 kronor/MWh

Lokaler

Årlig förbrukning

Total kostnad
per år kronor

Varav under
året fast del kronor

Varav under året
rörlig del (beräkning)

80 MWh

81 660

7 500

74 160

193 MWh

191 411

12 500

178 911

500 MWh

493 500

30 000

463 500

1 000 MWh

957 000

30 000

927 000

Förutsättningar för priset
0-100 kW 7 500 kronor/år
100-200 kW 12 500 kronor/år
201-400 kW 20 000 kronor/år
> 400 kW 30 000 kronor/år

Förutsättningar för den rörliga delen av priset
1 213 kronor/MWh

Samfälligheter

Årlig förbrukning

Total kostnad
per år kronor

Varav under
året fast del kronor

Varav under året
rörlig del (beräkning)

80 MWh

81 660

7 500

74 160

193 MWh

191 411

12 500

178 911

500 MWh

493 500

30 000

463 500

1 000 MWh

957 000

30 000

927 000

Förutsättningar för priset
0-100 kW 7 500 kronor/år
100-200 kW 12 500 kronor/år
201-400 kW 20 000 kronor/år
> 400 kW 30 000 kronor/år

Förutsättningar för den rörliga delen av priset
1 213 kronor/MWh

Bergsjö värmecentral producerar värme till cirka 40 fastigheter fördelat på villor, skolor och hyreshus.

Harmångers värmecentral producerar värme till cirka 10 fastigheter fördelat på hyreshus och skolor.

Strömsbruks värmecentral producerar värme till cirka 10 fastigheter fördelat på industrifastigheter, hyreshus och lokaler.

Årsredovisning

Protokoll

Kontakt
Siluett av person.

Underhållschef
Nordanstigs Bostäder AB

Olaf Jung
0652-363 23

070-283 58 28

VD MittSverige Vatten – Anneli Wikner

Ordförande Carina Ohlson (C)

Vice ordförande Sven-Åke Eriksson (C)

Nordanstig Vatten AB är ett kommunalt bolag som ägs till 100 % av kommunen. Bolaget äger den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Nordanstig.

Nordanstig Vatten AB producerar och distribuerar dricksvatten till drygt 5000 människor samt omhändertar och renar avloppsvatten. Inom Nordanstigs kommun är ca 50 % av medborgarna anslutna till Nordanstig Vattens anläggningar.

Drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningarna i Nordanstig utförs av MittSverige Vatten & Avfall AB på uppdrag av Nordanstig Vatten.

Protokoll Nordanstig Vatten hittar du här

  • Nordanstigs Kommunfastigheter AB (fd. LB Kiel Gnarp AB) 

Övriga bolag