Kommunfullmäktiges mål 2017-2019

Kommunfullmäktiges mål 2017-2019
- beslutades i Kommunfullmäktige § 92 2016-09-05

1. Barn och unga

Under 2017-2019 ska varje barn och elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Förskolan och skolan ska ge barnen och eleverna framtidstro och stärka deras självkänsla. Barn och elever ska få det stöd de behöver så att de når målen som finns för förskola respektive skola.

2. Boendemiljö och kommunikation

Under 2017 -2019 utveckla attraktiva boende- och livsmiljöer som skapar hållbar tillväxt.

3. Näringsliv och arbetsmarknad

Under 2017-2019 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas och förbättras i kommunen.

4. Miljö och hälsa

Under 2017-2019 ska miljön och folkhälsan i Nordanstigs kommun succesivt förbättras.

5.

Verksamhetens nettokostnader plus finansnetto exklusive intäkter av engångskaraktär ska vara högst 99% av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift för vardera åren 2017-2019.

6.

Investeringsvolym för innevarande år bör lägst motsvara årets avskrivning. Årets investeringsvolym samt ombudgetering från föregående år får högst motsvara årets avskrivningar gånger tre.

7.

Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen.

8.

Likviditeten skall vara lägst 100 % det vill säga omsättningstillgångarna skall vara högre än de kortfristiga skulderna.

9.

Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel och/eller specifika bidrag.

10.

Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.