MENY

Medborgarenkät 2011

Vår medborgarenkät 2011 visar att Nordanstig är en trygg kommun att leva och bo i. Områden som kan förbättras är till exempel kommunikationer, fritid, miljöarbete och inflytande i kontakt med politiker.

Under hösten 2011 gjorde vi medborgarundersökningen genom Statistiska Centralbyrån, SCB.

De medborgare i Nordanstig som deltog i undersökninen tycker att kommunen är en trygg kommun att leva och bo i. De tycker också att det finns sådant som skulle göra att nöjdheten blev högre, till exempel inom områden som kommunikationer, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter.

— Vi kan konstatera att många tycker att Nordanstig är en trygg kommun att bo i och det känns bra. Det finns däremot anledning att titta närmare på flera av de områden som inte upplevs bra till exempel kommunikationer, grundskolan och inte minst demokratifrågor som inflytande och förtroende säger Monica Olsson kommunstyrelsens ordförande i Nordanstigs kommun.

Det var i september 2011 som vi gjorde undersökning bland slumpmässigt utvalda medborgare i Nordanstig. Vår kommun är en av 63 i Sverige som gör samma undersökning genom SCB, Statisktiska Centralbyrån.

Nöjdheten med kommunens egna verksamheter

 • Invånarna är mest nöjda med förskoleverksamhet, äldreomsorg, räddningstjänst, renhållning och sophämtning samt vattenförsörjning och avloppssystem.
 • Det som skulle kunna höja nöjdheten här är inom bland annat miljöarbete, stöd för utsatta personer.
 • Våra invånare är lika nöjda som andra kommuners invånare med bemötande och tillgänglighet i kontakten med tjänstemän och annan personal i kommunorganisationen.

Nöjdhet med det politiska arbetet

 • Arbetet kan bli bättre när det gäller påverkan och förtroendet för det politiska arbetet, visar undersökningen. Medborgarnas inflytande i kommunen kan förbättras när gäller kontakten med politiker.

Information och tydlighet från kommunen 

 • Tydlighet och tillgång till informationen från kommunen får lägre siffra när vi jämför med övriga deltagande kommuner i 2011 medborgarundersökning.

Varför gör vi den här medborgarundersökningen?

Medborgarundersökningen gör vi för att följa upp kommunens övergripande vision och mål och för att få veta medborgarnas attityder till kommunen. Resultatet av undersökningen kommer att vara en viktig del av underlaget för både utvecklingsarbete och förbättringsarbete och i kommande planering och beslut inom kommunen.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera sätt för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.

Nordanstigs kommun genomförde genomfört SCB:s medborgarundersökning den 13-17 september 2011. Enkäten skickades ut till 500 slumpmässigt utvalda kommuninnevånare mellan 18 — 84 år. Det var 232 personer, 47 %, som valde att svara på enkäten.

Fakta om medborgarunderökningen 2011

 • Kommunen har genomfört medborgarundersökning en gång tidigare (2009 genomfördes enkäten i kommunens egna regi)
 • Enkäten har skickats ut till 500 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 till 84 år. Det var 47 procent av de tillfrågade som har svarade på enkäten 2011.
 • I enkäten frågar vi medborgarna vad de tycker om den kommunala servicen.
 • I syfte att kunna jämföra oss med andra kommuner samarbetar vi med SCB och använder deras formulär.
 • Undersökningen består av tre delar: Kommunen som en plats att bo och leva i, kommunens verksamheter och möjlighet till inflytande.
 • Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen syftar till att visa vad  om bör prioriteras för att öka nöjdheten hos kommunens medborgare.