MENY

Lokala HIV–STI gruppen

Lokala HIV–STI gruppen för rättigheter till jämlik och jämställd sexuell hälsa i Nordanstigs kommun

Syfte

Att förebygga spridning av hiv och andra sexuellt överförda blodburna infektioner samt minimera antalet oönskade graviditeter i Nordanstigs kommun genom att arbeta med insatser och information som stärker värdegrunden för allas lika värde.

Det finns enligt Folkhälsomyndigheten skäl att fastställa följande fyra delmål, vilka ska vara uppnådda senast 2030.

 • att öka jämlikhet och jämställdhet i sexuell hälsa
 • att behovs- och kunskapsbaserade hälsofrämjande och förebyggande insatser når hela befolkningen
 • att tidigt identifiera och behandla hivinfektion och andra sexuellt överförda och blodburna infektioner
 • att stigma och diskriminering relaterad till hiv har upphört

Strategi

 • Gruppen träffas två gånger per termin
 • God kännedom om lokala behov
 • Tvärsektoriellt arbete
 • Aktiviteter
 • Engagemang

Långsiktiga mål

Verka för en jämlik och jämställd sexuell hälsa
Minimera antalet oönskade graviditeter i kommunen
Verka för ett utökat samarbete med HUM (Hudiksvalls Ungdomsmottagning), Primärvården samt Individ- och familjeomsorgen.

Kortsiktiga mål

Fokusera på samt delta i det förebyggande arbetet inom skolans sex- och samlevnadsundervisning
Att vara en samhällsresurs för kunskapsspridning

Aktiviteter

 • Få med ungdomar och Svenska kyrkan i lokala gruppens arbete
 • Bevaka nya rön och ombesörja vidareutbildning för ledamöter i Nordanstigs HIV/STI grupp, samt locka fler medlemmar till gruppen.
 • Föreläsare inom HBTQ för högstadieelever ex. David Berjlund
 • Ta fram HBTQ material tillsammans med ungdomarna för ökad kunskap, jämlikhet och jämställdhet
 • Avslutningsfrukost med åk 9 och mentorer, 12 juni, plats Bergsjöparken, musikquiz, information om värdegrund och rättigheter.
 • Ungdomarna åk 8 besöker ungdomsmottagningen i Hudiksvall
 • Uppmärksamma Klamydiadagen i november- skolan
 • Utbildningsdag för alla pedagoger/lärare om värdegrund, normer m.m. november 2019
 • Uppmärksamma World Aids day 1 december

Ekonomi

Gruppen är beroende av anslag från Landstinget Gävleborg för att kunna genomföra sitt arbete. Dessa redovisas enskilt.
Sammanträden och planering sker på tjänstetid. De aktiviteter som äger rum på fritiden förväntas kompenseras i ledighet från respektive arbetsgivare.

Rapportering

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplanen inlämnas till Smittskyddet Landstinget Gävleborg. Verksamhetsplanen följs upp kontinuerligt under årets träffar.

Representanter i den lokala arbetsgruppen

Ordförande Anna Dahlin- Hansson

Kassör

Ledamöter Frida Hellgren, skolsköterska

Kontakt
Porträttbild på Anna Maria Landewall Norfall

Tryggets- och folkhälsostrateg
Anna Maria Landewall Norfall

0652-362 14

Skicka ett meddelande till