Upprättande av ny detaljplan för Jättendals-Gärde 1:13 och del av 1:10, Mellanfjärden

En ny detaljplan är utställd för samråd med sakägare och myndigheter. Som berörd fastighetsägare, känd organisation eller närboende har ni möjlighet att ta del av detaljplan och planbeskrivning och lämna synpunkter på förslaget.

Syfte med planen?

John Lundholm Förvaltning AB har ansökt om planbesked för att upprätta en detaljplan för att pröva lämpligheten för att bedriva verksamhet på fastigheten Jättendals-Gärde 1:13 och del av 1:10. Byggnader har uppförts och en verksamhet utvecklats inom mark som är planlagd för bostäder och allmän parkmark. Detaljplanen syftar till att pröva och bekräfta den pågående markanvändningen.

Vad innebär förslaget?

En ny detaljplan innebär att idag planlagd mark för bostadsändamål istället planläggs för verksamhetsändamål med begränsad omgivningspåverkan. För att minimera omgivningspåverkan ytterligare så införs störningsskydd i detaljplanen. Förslaget innebär att verksamhet som bedrivs på platsen idag kommer fortsatt kunna bedrivas. 

Samrådshandlingar

Samrådstid

Förslaget fanns att titta på i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14 från 22 juni och till och med den 13 juli 2020.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Vill du lämna synpunkter? – gör det senast 13 juli 2020

Byggnadsnämnden, Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller planochbygg@nordanstig.se

Vill du veta mera kan du kontakta

Douglas Helsing, stadsarkitekt
douglas.helsing@nordanstig.se

Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till